Privacy Policy


Updated: January 01, 2021

The Economy Forecast Agency provides information at https://usdforecast.com (the “Website”). This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by the Website and how we use it.

We encourage you to regularly review and check the Website for updates to this Privacy Notice. We will post the updated version on the Website and by continuing to do business with us, you accept this Privacy Notice as applicable from time to time.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

Cookies and web beacons

Like any other website, this Website uses cookies. These cookies are used to store information including visitors' preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. This information is used to optimize the users' experience by customizing our web page content based on visitors' browser type and/or other information.

Cookies

Google is a third party provider of our website. It also uses cookies to compile statistics and serve advertisements to our website visitors based on their visit to the website and other sites on the Internet. However, visitors may refuse some or all of the use of cookies. To do so, visit the Google ad and content network Privacy Policy at the following URL: https://policies.google.com/technologies/ads.

Log files

The website follows a standard procedure of using log files. These files record visitors when they visit websites. This is what all hosting companies do and part of the analytics of hosting services. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. They are not linked to any personally identifiable information. The purpose of this information is to analyze trends, administer the website, track users' movement around the website, and gather demographic information.

Privacy Policy

You may consult the list to find the Privacy Policy for each of the Website’s advertising partners.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on the Website, which are sent directly to users' browser. When this happens, they automatically receive your IP address. These technologies are used to measure the effectiveness of advertising campaigns and/or to personalize the advertising content you see on websites you visit.

Please note that the Website has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Party Privacy Policy

The Website's Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Therefore, we advise you to review the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions on how to opt-out of certain options. A complete list of these privacy policies and links to them can be found at the bottom of the Website.

You can disable cookies in your individual browser settings. More detailed information about how to manage cookies with specific web browsers can be found at the browsers' respective websites.

Consent

By using our website, you hereby agree to our Privacy Policy and agree to its Terms of Use.

Contact us

If you have any questions or concerns about this Privacy Notice or our data practices, please contact us via contact form.


***

Po polsku

Aktualizacja: 1 stycznia 2021 r.

Agencja Prognoz Gospodarczych udostępnia informacje na stronie https://usdforecast.com („Witryna internetowa”). Niniejszy dokument Polityki prywatności zawiera rodzaje informacji gromadzonych i rejestrowanych przez Witrynę oraz sposób, w jaki je wykorzystujemy.

Zachęcamy do regularnego przeglądania i sprawdzania Witryny pod kątem aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Opublikujemy zaktualizowaną wersję na Stronie internetowej, a kontynuując z nami współpracę, akceptujesz niniejszą Politykę prywatności, która ma zastosowanie od czasu do czasu.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat naszej Polityki prywatności, nie wahaj się z nami skontaktować.

Pliki cookie i sygnały nawigacyjne

Jak każda inna witryna internetowa, ta witryna korzysta z plików cookie. Te pliki cookie służą do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających oraz stron w witrynie, do których użytkownik uzyskał dostęp lub które odwiedził. Informacje te służą do optymalizacji doświadczenia użytkowników poprzez dostosowywanie zawartości naszej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki odwiedzającego i/lub inne informacje.

Pliki cookie

Google jest zewnętrznym dostawcą naszej witryny internetowej. Wykorzystuje także pliki cookie do tworzenia statystyk i wyświetlania reklam osobom odwiedzającym naszą witrynę na podstawie ich odwiedzin w witrynie i innych witrynach w Internecie. Jednakże odwiedzający mogą odmówić części lub całości wykorzystania plików cookie. W tym celu zapoznaj się z Polityką prywatności reklam Google i sieci partnerskiej pod następującym adresem URL: https: //policies.google.com/technologies/ads.

Pliki dziennika

W serwisie obowiązuje standardowa procedura korzystania z plików dziennika. Pliki te rejestrują osoby odwiedzające strony internetowe. Tym właśnie zajmują się wszystkie firmy hostingowe i stanowi część analityki usług hostingowych. Informacje gromadzone przez pliki dziennika obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), datę i godzinę, strony odsyłające/wyjściowe i ewentualnie liczbę kliknięć. Nie są one powiązane z żadnymi danymi osobowymi. Celem tych informacji jest analiza trendów, administrowanie witryną, śledzenie ruchu użytkowników w witrynie oraz zbieranie informacji demograficznych.

Polityka prywatności

Możesz zapoznać się z listą, aby znaleźć Politykę prywatności każdego z partnerów reklamowych Witryny.

Serwery reklamowe lub sieci reklamowe innych firm korzystają z technologii takich jak pliki cookie, JavaScript lub sygnały nawigacyjne w sieci Web, które są wykorzystywane w odpowiednich reklamach i linkach wyświetlanych w Witrynie, które są wysyłane bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. Gdy tak się stanie, automatycznie otrzymają Twój adres IP. Technologie te służą do pomiaru skuteczności kampanii reklamowych i/lub personalizacji treści reklamowych, które widzisz na odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych.

Pamiętaj, że Witryna nie ma dostępu ani kontroli nad plikami cookie używanymi przez zewnętrznych reklamodawców.

Polityka prywatności stron trzecich

Polityka prywatności Serwisu nie ma zastosowania do innych reklamodawców i serwisów internetowych. Dlatego zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi Politykami prywatności tych zewnętrznych serwerów reklamowych w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Może obejmować ich praktyki i instrukcje dotyczące rezygnacji z niektórych opcji. Pełną listę tych polityk prywatności i linki do nich można znaleźć na dole Witryny.

Możesz wyłączyć obsługę plików cookies w indywidualnych ustawieniach przeglądarki. Bardziej szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach poszczególnych przeglądarek.

Zgoda

Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę prywatności i akceptujesz jej Warunki użytkowania.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub naszych praktyk dotyczących danych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.


***

Em português

Atualizado: 1º de janeiro de 2021

A Agência de Previsão Econômica fornece informações em https://usdforecast.com (o “Site”). Este documento de Política de Privacidade contém tipos de informações que são coletadas e registradas pelo Site e como as utilizamos.

Encorajamos você a revisar e verificar regularmente o Site para atualizações deste Aviso de Privacidade. Publicaremos a versão atualizada no Site e, ao continuar a fazer negócios conosco, você aceita este Aviso de Privacidade conforme aplicável de tempos em tempos.

Se você tiver dúvidas adicionais ou precisar de mais informações sobre nossa Política de Privacidade, não hesite em nos contatar.

Cookies e web beacons

Como qualquer outro site, este site utiliza cookies. Esses cookies são usados para armazenar informações, incluindo as preferências dos visitantes e as páginas do site que o visitante acessou ou visitou. Essas informações são usadas para otimizar a experiência dos usuários, personalizando o conteúdo da nossa página da web com base no tipo de navegador dos visitantes e/ou outras informações.

Biscoitos

O Google é um fornecedor terceirizado do nosso website. Ele também usa cookies para compilar estatísticas e veicular anúncios aos visitantes do nosso site com base em suas visitas ao site e a outros sites na Internet. No entanto, os visitantes podem recusar parte ou a totalidade da utilização de cookies. Para fazer isso, visite a Política de Privacidade da rede de conteúdo e anúncios do Google no seguinte URL: https: //policies.google.com/technologies/ads.

Arquivos de registro

O site segue um procedimento padrão de uso de arquivos de log. Esses arquivos registram os visitantes quando eles visitam sites. Isso é o que todas as empresas de hospedagem fazem e faz parte da análise dos serviços de hospedagem. As informações coletadas pelos arquivos de log incluem endereços de protocolo de Internet (IP), tipo de navegador, provedor de serviços de Internet (ISP), carimbo de data e hora, páginas de referência/saída e, possivelmente, o número de cliques. Eles não estão vinculados a nenhuma informação de identificação pessoal. O objetivo dessas informações é analisar tendências, administrar o site, rastrear o movimento dos usuários no site e coletar informações demográficas.

Política de Privacidade

Você pode consultar a lista para encontrar a Política de Privacidade de cada um dos parceiros publicitários do Site.

Servidores de anúncios ou redes de anúncios de terceiros usam tecnologias como cookies, JavaScript ou Web Beacons que são usados em seus respectivos anúncios e links que aparecem no Site, que são enviados diretamente ao navegador dos usuários. Quando isso acontece, eles recebem automaticamente o seu endereço IP. Essas tecnologias são usadas para medir a eficácia de campanhas publicitárias e/ou para personalizar o conteúdo publicitário que você vê nos sites que visita.

Observe que o Site não tem acesso ou controle sobre esses cookies que são usados por anunciantes terceiros.

Política de Privacidade de Terceiros

A Política de Privacidade do Site não se aplica a outros anunciantes ou sites. Portanto, aconselhamos que você revise as respectivas Políticas de Privacidade desses servidores de anúncios de terceiros para obter informações mais detalhadas. Pode incluir suas práticas e instruções sobre como cancelar determinadas opções. Uma lista completa dessas políticas de privacidade e links para elas podem ser encontradas na parte inferior do Site.

Você pode desativar os cookies nas configurações individuais do seu navegador. Informações mais detalhadas sobre como gerenciar cookies com navegadores específicos podem ser encontradas nos respectivos sites dos navegadores.

Consentimento

Ao usar nosso site, você concorda com nossa Política de Privacidade e com seus Termos de Uso.

Entre em contato conosco

Se você tiver alguma dúvida ou preocupação sobre este Aviso de Privacidade ou nossas práticas de dados, entre em contato conosco através do formulário de contato.


***

Dalam bahasa Indonesia

Diperbarui: 01 Januari 2021

Badan Prakiraan Ekonomi menyediakan informasi di https://usdforecast.com (“Situs Web”). Dokumen Kebijakan Privasi ini berisi jenis informasi yang dikumpulkan dan dicatat oleh Situs Web dan cara kami menggunakannya.

Kami mendorong Anda untuk meninjau dan memeriksa Situs Web secara berkala untuk mengetahui pembaruan pada Pemberitahuan Privasi ini. Kami akan memposting versi terbaru di Situs Web dan dengan terus berbisnis dengan kami, Anda menerima Pemberitahuan Privasi ini sebagaimana berlaku dari waktu ke waktu.

Jika Anda memiliki pertanyaan tambahan atau memerlukan informasi lebih lanjut tentang Kebijakan Privasi kami, jangan ragu untuk menghubungi kami.

Cookie dan web beacon

Seperti situs web lainnya, Situs Web ini menggunakan cookie. Cookies ini digunakan untuk menyimpan informasi termasuk preferensi pengunjung, dan halaman-halaman di website yang diakses atau dikunjungi pengunjung. Informasi ini digunakan untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna dengan menyesuaikan konten halaman web kami berdasarkan jenis browser pengunjung dan/atau informasi lainnya.

Cookie

Google adalah penyedia pihak ketiga untuk situs web kami. Itu juga menggunakan cookie untuk mengumpulkan statistik dan menayangkan iklan kepada pengunjung situs web kami berdasarkan kunjungan mereka ke situs web dan situs lain di Internet. Namun, pengunjung dapat menolak sebagian atau seluruh penggunaan cookie. Untuk melakukannya, kunjungi Kebijakan Privasi jaringan iklan dan konten Google di URL berikut: https: //policies.google.com/technologies/ads.

File log

Situs web mengikuti prosedur standar dalam menggunakan file log. File-file ini mencatat pengunjung ketika mereka mengunjungi situs web. Inilah yang dilakukan semua perusahaan hosting dan merupakan bagian dari analisis layanan hosting. Informasi yang dikumpulkan oleh file log termasuk alamat protokol internet (IP), jenis browser, Penyedia Layanan Internet (ISP), cap tanggal dan waktu, halaman rujukan/keluar, dan mungkin jumlah klik. Mereka tidak terkait dengan informasi identitas pribadi apa pun. Tujuan dari informasi ini adalah untuk menganalisis tren, mengelola situs web, melacak pergerakan pengguna di situs web, dan mengumpulkan informasi demografis.

Kebijakan Privasi

Anda dapat melihat daftarnya untuk menemukan Kebijakan Privasi untuk masing-masing mitra periklanan Situs Web.

Server iklan atau jaringan iklan pihak ketiga menggunakan teknologi seperti cookie, JavaScript, atau Web Beacon yang digunakan dalam masing-masing iklan dan tautan yang muncul di Situs Web, yang dikirim langsung ke browser pengguna. Ketika ini terjadi, mereka secara otomatis menerima alamat IP Anda. Teknologi ini digunakan untuk mengukur efektivitas kampanye periklanan dan/atau untuk mempersonalisasi konten iklan yang Anda lihat di situs web yang Anda kunjungi.

Harap diperhatikan bahwa Situs Web tidak memiliki akses atau kontrol terhadap cookie yang digunakan oleh pengiklan pihak ketiga.

Kebijakan Privasi Pihak Ketiga

Kebijakan Privasi Situs Web tidak berlaku untuk pengiklan atau situs web lain. Oleh karena itu, kami menyarankan Anda untuk meninjau Kebijakan Privasi masing-masing server iklan pihak ketiga ini untuk informasi lebih rinci. Ini mungkin mencakup praktik dan instruksi mereka tentang cara memilih untuk tidak ikut serta dalam opsi tertentu. Daftar lengkap kebijakan privasi ini dan tautan ke kebijakan tersebut dapat ditemukan di bagian bawah Situs Web.

Anda dapat menonaktifkan cookie di pengaturan browser individual Anda. Informasi lebih detail tentang cara mengelola cookie dengan browser web tertentu dapat ditemukan di situs web masing-masing browser.

Persetujuan

Dengan menggunakan situs web kami, Anda dengan ini menyetujui Kebijakan Privasi kami dan menyetujui Ketentuan Penggunaannya.

Hubungi kami

Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang Pemberitahuan Privasi ini atau praktik data kami, silakan hubungi kami melalui formulir kontak.


***

Türkçe olarak

Güncelleme: 01 Ocak 2021

Ekonomi Tahmin Ajansı, https://usdforecast.com (“Web Sitesi”) adresinde bilgi sağlamaktadır. Bu Gizlilik Politikası belgesi, Web Sitesi tarafından toplanan ve kaydedilen bilgi türlerini ve bunları nasıl kullandığımızı içerir.

Bu Gizlilik Bildirimine ilişkin güncellemeler için Web Sitesini düzenli olarak inceleyip kontrol etmenizi öneririz. Güncellenmiş sürümü Web Sitesinde yayınlayacağız ve bizimle iş yapmaya devam ederek, bu Gizlilik Bildiriminin zaman zaman geçerli olmasını kabul etmiş olursunuz.

Gizlilik Politikamız hakkında ek sorularınız varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Çerezler ve web işaretçileri

Diğer web siteleri gibi bu Web Sitesi de çerezler kullanır. Bu çerezler, ziyaretçilerin tercihleri ve web sitesinde ziyaretçinin eriştiği veya ziyaret ettiği sayfalar dahil bilgileri depolamak için kullanılır. Bu bilgiler, web sayfası içeriğimizi ziyaretçilerin tarayıcı türüne ve/veya diğer bilgilere göre özelleştirerek kullanıcı deneyimini optimize etmek için kullanılır.

Çerezler

Google, web sitemizin üçüncü taraf sağlayıcısıdır. Ayrıca çerezleri, istatistik derlemek ve web sitemizi ziyaret edenlere, web sitesine ve internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı olarak reklamlar sunmak için kullanır. Ancak ziyaretçiler çerez kullanımının bir kısmını veya tamamını reddedebilir. Bunu yapmak için şu URL'de Google reklam ve içerik ağı Gizlilik Politikası'nı ziyaret edin: https: //policies.google.com/technologies/ads.

Günlük dosyaları

Web sitesi, günlük dosyalarını kullanma konusunda standart bir prosedür izliyor. Bu dosyalar ziyaretçilerin web sitelerini ziyaret etmelerini kaydeder. Bu, tüm barındırma şirketlerinin yaptığı şeydir ve barındırma hizmetlerinin analitiğinin bir parçasıdır. Günlük dosyaları tarafından toplanan bilgiler arasında internet protokolü (IP) adresleri, tarayıcı türü, İnternet Servis Sağlayıcısı (ISP), tarih ve saat damgası, yönlendiren/çıkış sayfaları ve muhtemelen tıklama sayısı yer alır. Kişisel olarak tanımlanabilecek herhangi bir bilgiyle bağlantılı değildirler. Bu bilgilerin amacı trendleri analiz etmek, web sitesini yönetmek, kullanıcıların web sitesindeki hareketlerini takip etmek ve demografik bilgileri toplamaktır.

Gizlilik Politikası

Web Sitesinin reklam ortaklarının her birinin Gizlilik Politikasını bulmak için listeye başvurabilirsiniz.

Üçüncü taraf reklam sunucuları veya reklam ağları, ilgili reklamlarında kullanılan çerezler, JavaScript veya Web İşaretleri gibi teknolojileri ve Web Sitesinde görünen ve doğrudan kullanıcıların tarayıcısına gönderilen bağlantıları kullanır. Bu gerçekleştiğinde IP adresinizi otomatik olarak alırlar. Bu teknolojiler, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek ve/veya ziyaret ettiğiniz web sitelerinde gördüğünüz reklam içeriğini kişiselleştirmek için kullanılır.

Web Sitesinin, üçüncü taraf reklamverenler tarafından kullanılan bu çerezlere erişimi veya bunlar üzerinde kontrolü olmadığını lütfen unutmayın.

Üçüncü Taraf Gizlilik Politikası

Web Sitesinin Gizlilik Politikası diğer reklamverenler veya web siteleri için geçerli değildir. Bu nedenle daha detaylı bilgi için bu üçüncü taraf reklam sunucularının ilgili Gizlilik Politikalarını incelemenizi tavsiye ederiz. Belirli seçeneklerden nasıl vazgeçilebileceğine ilişkin uygulamaları ve talimatları içerebilir. Bu gizlilik politikalarının tam listesi ve bunlara yönelik bağlantılar Web Sitesinin alt kısmında bulunabilir.

Çerezleri bireysel tarayıcı ayarlarınızdan devre dışı bırakabilirsiniz. Belirli web tarayıcılarında çerezlerin nasıl yönetileceğine ilişkin daha ayrıntılı bilgiyi tarayıcıların ilgili web sitelerinde bulabilirsiniz.

Onay

Web sitemizi kullanarak Gizlilik Politikamızı ve Kullanım Koşullarını kabul etmiş olursunuz.

Bize ulaşın

Bu Gizlilik Bildirimi veya veri uygulamalarımız hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen iletişim formu aracılığıyla bizimle iletişime geçin.