GIÁ ĐÔ LA ÚC HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá đô la Úc hôm nay

Giá đô la Úc tương đương 16972 đồng. Phạm vi ngày hôm nay: 16775-17010. Tỷ giá của ngày hôm qua: 16979. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -7 đồng, -0.04%.

DOWN16972 -0.04%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá đô la Úc cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
23/05 Thứ Năm 16652 17160 16906
24/05 Thứ Sáu 16699 17207 16953
27/05 Thứ Hai 16651 17159 16905
28/05 Thứ Ba 17151 17673 17412
29/05 Thứ Tư 16637 17143 16890
30/05 Thứ Năm 16651 17159 16905
31/05 Thứ Sáu 16608 17114 16861
03/06 Thứ Hai 16721 17231 16976
04/06 Thứ Ba 16698 17206 16952
05/06 Thứ Tư 16647 17154 16900
06/06 Thứ Năm 16664 17172 16918
07/06 Thứ Sáu 16779 17291 17035
10/06 Thứ Hai 16925 17441 17183
11/06 Thứ Ba 17062 17582 17322
12/06 Thứ Tư 16982 17500 17241
13/06 Thứ Năm 16909 17423 17166
14/06 Thứ Sáu 16934 17450 17192
17/06 Thứ Hai 16956 17472 17214
18/06 Thứ Ba 16945 17461 17203
19/06 Thứ Tư 17044 17564 17304
20/06 Thứ Năm 17130 17652 17391
21/06 Thứ Sáu 17155 17677 17416
24/06 Thứ Hai 17096 17616 17356
25/06 Thứ Ba 17298 17824 17561

Dự báo tỷ giá đô la Úc vào Thứ Năm 23 Tháng Năm: 16906 đồng, tối đa 17160, tối thiểu 16652. Dự báo tỷ giá AUD vào Thứ Sáu 24 Tháng Năm: 16953 đồng, tối đa 17207, tối thiểu 16699. Dự báo tỷ giá đô la Úc vào Thứ Hai 27 Tháng Năm: 16905 đồng, tối đa 17159, tối thiểu 16651. Dự báo tỷ giá AUD vào Thứ Ba 28 Tháng Năm: 17412 đồng, tối đa 17673, tối thiểu 17151.

Trong một tuần. Dự báo tỷ giá đô la Úc vào Thứ Tư 29 Tháng Năm: 16890 đồng, tối đa 17143, tối thiểu 16637. Dự báo tỷ giá AUD vào Thứ Năm 30 Tháng Năm: 16905 đồng, tối đa 17159, tối thiểu 16651. Dự báo tỷ giá đô la Úc vào Thứ Sáu 31 Tháng Năm: 16861 đồng, tối đa 17114, tối thiểu 16608. Dự báo tỷ giá AUD vào Thứ Hai 3 Tháng Sáu: 16976 đồng, tối đa 17231, tối thiểu 16721. Dự báo tỷ giá đô la Úc vào Thứ Ba 4 Tháng Sáu: 16952 đồng, tối đa 17206, tối thiểu 16698.

Giá đô la Canada hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo tỷ giá AUD vào Thứ Tư 5 Tháng Sáu: 16900 đồng, tối đa 17154, tối thiểu 16647. Dự báo tỷ giá đô la Úc vào Thứ Năm 6 Tháng Sáu: 16918 đồng, tối đa 17172, tối thiểu 16664. Dự báo tỷ giá AUD vào Thứ Sáu 7 Tháng Sáu: 17035 đồng, tối đa 17291, tối thiểu 16779. Dự báo tỷ giá đô la Úc vào Thứ Hai 10 Tháng Sáu: 17183 đồng, tối đa 17441, tối thiểu 16925. Dự báo tỷ giá AUD vào Thứ Ba 11 Tháng Sáu: 17322 đồng, tối đa 17582, tối thiểu 17062.

Trong 3 tuần. Dự báo tỷ giá đô la Úc vào Thứ Tư 12 Tháng Sáu: 17241 đồng, tối đa 17500, tối thiểu 16982. Dự báo tỷ giá AUD vào Thứ Năm 13 Tháng Sáu: 17166 đồng, tối đa 17423, tối thiểu 16909. Dự báo tỷ giá đô la Úc vào Thứ Sáu 14 Tháng Sáu: 17192 đồng, tối đa 17450, tối thiểu 16934. Dự báo tỷ giá AUD vào Thứ Hai 17 Tháng Sáu: 17214 đồng, tối đa 17472, tối thiểu 16956. Dự báo tỷ giá đô la Úc vào Thứ Ba 18 Tháng Sáu: 17203 đồng, tối đa 17461, tối thiểu 16945.

Trong 4 tuần. Dự báo tỷ giá AUD vào Thứ Tư 19 Tháng Sáu: 17304 đồng, tối đa 17564, tối thiểu 17044. Dự báo tỷ giá đô la Úc vào Thứ Năm 20 Tháng Sáu: 17391 đồng, tối đa 17652, tối thiểu 17130. Dự báo tỷ giá AUD vào Thứ Sáu 21 Tháng Sáu: 17416 đồng, tối đa 17677, tối thiểu 17155.

Dự báo tỷ giá đô la Úc năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Năm 15098-17673 16861 +2.8%
Sáu 16500-17824 16751 +2.1%
Bảy 16711-17219 16965 +3.4%
Tám 16904-17418 17161 +4.6%
Chín 16878-17392 17135 +4.5%
Mười 16375-17135 16624 +1.3%
Mười Một 16624-17380 17123 +4.4%
Mười Hai 17123-17890 17626 +7.5%
2025
Một 17292-17818 17555 +7.0%
Hai 17314-17842 17578 +7.2%
Ba 16977-17578 17236 +5.1%
17194-17718 17456 +6.4%
Năm 17456-18225 17956 +9.5%
Sáu 17428-17958 17693 +7.9%
Bảy 17231-17755 17493 +6.6%
Tám 16902-17493 17159 +4.6%
Chín 16394-17159 16644 +1.5%
Mười 16644-17357 17100 +4.2%
Mười Một 16338-17100 16587 +1.1%
Mười Hai 16587-17341 17085 +4.2%
2026
Một 17085-17862 17598 +7.3%
Hai 16814-17598 17070 +4.1%
Ba 16556-17070 16808 +2.5%
16808-17325 17069 +4.1%
Năm 16309-17069 16557 +0.9%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Sáu 16557-17208 16954 +3.4%
Bảy 16198-16954 16445 +0.3%
Tám 16445-17192 16938 +3.3%
Chín 16938-17708 17446 +6.4%
Mười 16669-17446 16923 +3.2%
Mười Một 16923-17624 17364 +5.9%
Mười Hai 16590-17364 16843 +2.7%
2027
Một 16843-17608 17348 +5.8%
Hai 16869-17383 17126 +4.4%
Ba 16637-17143 16890 +3.0%
16281-16890 16529 +0.8%
Năm 15793-16529 16033 -2.3%
Sáu 15822-16304 16063 -2.1%
Bảy 16002-16490 16246 -1.0%
Tám 15746-16246 15986 -2.5%
Chín 15927-16413 16170 -1.4%
Mười 15787-16267 16027 -2.3%
Mười Một 16027-16756 16508 +0.6%
Mười Hai 16508-17258 17003 +3.7%
2028
Một 16421-17003 16671 +1.6%
Hai 15932-16671 16175 -1.4%
Ba 16175-16910 16660 +1.6%
16660-17417 17160 +4.6%
Năm 17160-17940 17675 +7.8%
Sáu 17675-18256 17986 +9.7%

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 16403 đồng. Tối đa 17673, tối thiểu 15098. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16509. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16861 là sự thay đổi của Tháng Năm là 2.8%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 16861 đồng. Tối đa 17824, tối thiểu 16500. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16984. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16751 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -0.7%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 16751 đồng. Tối đa 17219, tối thiểu 16711. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16912. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16965 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 1.3%.

Giá yen Nhật hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 16965 đồng. Tối đa 17418, tối thiểu 16904. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17112. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17161 là sự thay đổi của Tháng Tám là 1.2%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 17161 đồng. Tối đa 17392, tối thiểu 16878. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17142. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17135 là sự thay đổi của Tháng Chín là -0.2%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 17135 đồng. Tối đa 17135, tối thiểu 16375. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16817. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16624 là sự thay đổi của Tháng Mười là -3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 16624 đồng. Tối đa 17380, tối thiểu 16624. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16938. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17123 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 3.0%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 17123 đồng. Tối đa 17890, tối thiểu 17123. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17441. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17626 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 2.9%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 17626 đồng. Tối đa 17818, tối thiểu 17292. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17573. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17555 là sự thay đổi của Tháng Một là -0.4%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 17555 đồng. Tối đa 17842, tối thiểu 17314. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17572. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17578 là sự thay đổi của Tháng Hai là 0.1%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 17578 đồng. Tối đa 17578, tối thiểu 16977. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17342. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17236 là sự thay đổi của Tháng Ba là -1.9%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 17236 đồng. Tối đa 17718, tối thiểu 17194. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17401. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17456 là sự thay đổi của Tháng Tư là 1.3%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 17456 đồng. Tối đa 18225, tối thiểu 17456. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17773. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17956 là sự thay đổi của Tháng Năm là 2.9%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 17956 đồng. Tối đa 17958, tối thiểu 17428. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17759. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17693 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -1.5%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 17693 đồng. Tối đa 17755, tối thiểu 17231. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17543. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17493 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -1.1%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 17493 đồng. Tối đa 17493, tối thiểu 16902. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17262. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17159 là sự thay đổi của Tháng Tám là -1.9%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 17159 đồng. Tối đa 17159, tối thiểu 16394. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16839. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16644 là sự thay đổi của Tháng Chín là -3.0%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 16644 đồng. Tối đa 17357, tối thiểu 16644. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16936. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17100 là sự thay đổi của Tháng Mười là 2.7%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 17100 đồng. Tối đa 17100, tối thiểu 16338. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16781. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16587 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -3.0%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 16587 đồng. Tối đa 17341, tối thiểu 16587. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16900. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17085 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 17085 đồng. Tối đa 17862, tối thiểu 17085. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17408. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17598 là sự thay đổi của Tháng Một là 3.0%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 17598 đồng. Tối đa 17598, tối thiểu 16814. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17270. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17070 là sự thay đổi của Tháng Hai là -3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 17070 đồng. Tối đa 17070, tối thiểu 16556. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16876. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16808 là sự thay đổi của Tháng Ba là -1.5%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 16808 đồng. Tối đa 17325, tối thiểu 16808. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17003. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17069 là sự thay đổi của Tháng Tư là 1.6%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 17069 đồng. Tối đa 17069, tối thiểu 16309. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16751. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16557 là sự thay đổi của Tháng Năm là -3.0%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 16557 đồng. Tối đa 17208, tối thiểu 16557. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16819. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16954 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 2.4%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 16954 đồng. Tối đa 16954, tối thiểu 16198. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16638. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16445 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -3.0%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 16445 đồng. Tối đa 17192, tối thiểu 16445. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16755. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16938 là sự thay đổi của Tháng Tám là 3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 16938 đồng. Tối đa 17708, tối thiểu 16938. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17258. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17446 là sự thay đổi của Tháng Chín là 3.0%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 17446 đồng. Tối đa 17446, tối thiểu 16669. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17121. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16923 là sự thay đổi của Tháng Mười là -3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 16923 đồng. Tối đa 17624, tối thiểu 16923. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17209. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17364 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 2.6%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 17364 đồng. Tối đa 17364, tối thiểu 16590. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17040. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16843 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 16843 đồng. Tối đa 17608, tối thiểu 16843. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17161. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17348 là sự thay đổi của Tháng Một là 3.0%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 17348 đồng. Tối đa 17383, tối thiểu 16869. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17182. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17126 là sự thay đổi của Tháng Hai là -1.3%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 17126 đồng. Tối đa 17143, tối thiểu 16637. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16949. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16890 là sự thay đổi của Tháng Ba là -1.4%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 16890 đồng. Tối đa 16890, tối thiểu 16281. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16648. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16529 là sự thay đổi của Tháng Tư là -2.1%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 16529 đồng. Tối đa 16529, tối thiểu 15793. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16221. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16033 là sự thay đổi của Tháng Năm là -3.0%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 16033 đồng. Tối đa 16304, tối thiểu 15822. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16056. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16063 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.2%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 16063 đồng. Tối đa 16490, tối thiểu 16002. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16200. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16246 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 1.1%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 16246 đồng. Tối đa 16246, tối thiểu 15746. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16056. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 15986 là sự thay đổi của Tháng Tám là -1.6%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 15986 đồng. Tối đa 16413, tối thiểu 15927. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16124. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16170 là sự thay đổi của Tháng Chín là 1.2%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 16170 đồng. Tối đa 16267, tối thiểu 15787. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16063. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16027 là sự thay đổi của Tháng Mười là -0.9%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 16027 đồng. Tối đa 16756, tối thiểu 16027. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16330. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16508 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 3.0%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 16508 đồng. Tối đa 17258, tối thiểu 16508. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16819. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17003 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 17003 đồng. Tối đa 17003, tối thiểu 16421. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16775. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16671 là sự thay đổi của Tháng Một là -2.0%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 16671 đồng. Tối đa 16671, tối thiểu 15932. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16362. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16175 là sự thay đổi của Tháng Hai là -3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 16175 đồng. Tối đa 16910, tối thiểu 16175. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16480. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16660 là sự thay đổi của Tháng Ba là 3.0%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Tư 2028. Lúc đầu trên 16660 đồng. Tối đa 17417, tối thiểu 16660. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16974. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17160 là sự thay đổi của Tháng Tư là 3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Năm 2028. Lúc đầu trên 17160 đồng. Tối đa 17940, tối thiểu 17160. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17484. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17675 là sự thay đổi của Tháng Năm là 3.0%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Sáu 2028. Lúc đầu trên 17675 đồng. Tối đa 18256, tối thiểu 17675. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17898. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17986 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 1.8%.

Một số tiền theo tỷ giá hối đoái hiện tại là đô la Úc đến đồng:

1 AUD = 16,972.00 VND
2 AUD = 33,944.00 VND. 3 AUD = 50,916.00 VND. 4 AUD = 67,888.00 VND. 5 AUD = 84,860.00 VND. 6 AUD = 101,832.00 VND. 7 AUD = 118,804.00 VND. 8 AUD = 135,776.00 VND. 9 AUD = 152,748.00 VND.

10 AUD = 169,720.00 VND
11 AUD = 186,692.00 VND. 12 AUD = 203,664.00 VND. 13 AUD = 220,636.00 VND. 14 AUD = 237,608.00 VND. 15 AUD = 254,580.00 VND. 16 AUD = 271,552.00 VND. 17 AUD = 288,524.00 VND. 18 AUD = 305,496.00 VND. 19 AUD = 322,468.00 VND.

Bấm vào đây để biết thêm số tiền lên tới 15.000.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Tỷ giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.