GIÁ ĐÔ LA ÚC HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá đô la Úc hôm nay

Giá đô la Úc tương đương 16063 đồng. Phạm vi ngày hôm nay: 16039-16088. Tỷ giá của ngày hôm qua: 16071. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -8 đồng, -0.05%.

DOWN16063 -0.05%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá đô la Úc cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
23/02 Thứ Sáu 15841 16323 16082
26/02 Thứ Hai 15870 16354 16112
27/02 Thứ Ba 15889 16373 16131
28/02 Thứ Tư 15942 16428 16185
29/02 Thứ Năm 16054 16542 16298
01/03 Thứ Sáu 16157 16649 16403
04/03 Thứ Hai 15965 16451 16208
05/03 Thứ Ba 15981 16467 16224
06/03 Thứ Tư 16056 16545 16300
07/03 Thứ Năm 15990 16476 16233
08/03 Thứ Sáu 16004 16492 16248
11/03 Thứ Hai 16103 16593 16348
12/03 Thứ Ba 16047 16535 16291
13/03 Thứ Tư 15858 16340 16099
14/03 Thứ Năm 15867 16351 16109
15/03 Thứ Sáu 15796 16278 16037
18/03 Thứ Hai 15683 16161 15922
19/03 Thứ Ba 15729 16209 15969
20/03 Thứ Tư 15707 16185 15946
21/03 Thứ Năm 15725 16203 15964
22/03 Thứ Sáu 15732 16212 15972
25/03 Thứ Hai 15776 16256 16016
26/03 Thứ Ba 15711 16189 15950
27/03 Thứ Tư 15763 16243 16003

Dự báo tỷ giá đô la Úc vào Thứ Sáu 23 Tháng Hai: 16082 đồng, tối đa 16323, tối thiểu 15841. Dự báo tỷ giá AUD vào Thứ Hai 26 Tháng Hai: 16112 đồng, tối đa 16354, tối thiểu 15870. Dự báo tỷ giá đô la Úc vào Thứ Ba 27 Tháng Hai: 16131 đồng, tối đa 16373, tối thiểu 15889. Dự báo tỷ giá AUD vào Thứ Tư 28 Tháng Hai: 16185 đồng, tối đa 16428, tối thiểu 15942.

Trong một tuần. Dự báo tỷ giá đô la Úc vào Thứ Năm 29 Tháng Hai: 16298 đồng, tối đa 16542, tối thiểu 16054. Dự báo tỷ giá AUD vào Thứ Sáu 1 Tháng Ba: 16403 đồng, tối đa 16649, tối thiểu 16157. Dự báo tỷ giá đô la Úc vào Thứ Hai 4 Tháng Ba: 16208 đồng, tối đa 16451, tối thiểu 15965. Dự báo tỷ giá AUD vào Thứ Ba 5 Tháng Ba: 16224 đồng, tối đa 16467, tối thiểu 15981. Dự báo tỷ giá đô la Úc vào Thứ Tư 6 Tháng Ba: 16300 đồng, tối đa 16545, tối thiểu 16056.

Giá đô la Canada hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo tỷ giá AUD vào Thứ Năm 7 Tháng Ba: 16233 đồng, tối đa 16476, tối thiểu 15990. Dự báo tỷ giá đô la Úc vào Thứ Sáu 8 Tháng Ba: 16248 đồng, tối đa 16492, tối thiểu 16004. Dự báo tỷ giá AUD vào Thứ Hai 11 Tháng Ba: 16348 đồng, tối đa 16593, tối thiểu 16103. Dự báo tỷ giá đô la Úc vào Thứ Ba 12 Tháng Ba: 16291 đồng, tối đa 16535, tối thiểu 16047. Dự báo tỷ giá AUD vào Thứ Tư 13 Tháng Ba: 16099 đồng, tối đa 16340, tối thiểu 15858.

Trong 3 tuần. Dự báo tỷ giá đô la Úc vào Thứ Năm 14 Tháng Ba: 16109 đồng, tối đa 16351, tối thiểu 15867. Dự báo tỷ giá AUD vào Thứ Sáu 15 Tháng Ba: 16037 đồng, tối đa 16278, tối thiểu 15796. Dự báo tỷ giá đô la Úc vào Thứ Hai 18 Tháng Ba: 15922 đồng, tối đa 16161, tối thiểu 15683. Dự báo tỷ giá AUD vào Thứ Ba 19 Tháng Ba: 15969 đồng, tối đa 16209, tối thiểu 15729. Dự báo tỷ giá đô la Úc vào Thứ Tư 20 Tháng Ba: 15946 đồng, tối đa 16185, tối thiểu 15707.

Trong 4 tuần. Dự báo tỷ giá AUD vào Thứ Năm 21 Tháng Ba: 15964 đồng, tối đa 16203, tối thiểu 15725. Dự báo tỷ giá đô la Úc vào Thứ Sáu 22 Tháng Ba: 15972 đồng, tối đa 16212, tối thiểu 15732. Dự báo tỷ giá AUD vào Thứ Hai 25 Tháng Ba: 16016 đồng, tối đa 16256, tối thiểu 15776.

Dự báo tỷ giá đô la Úc năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Hai 15608-16542 16298 +1.6%
Ba 15683-16774 16526 +3.1%
15793-16526 16034 0.0%
Năm 16034-16763 16515 +3.0%
Sáu 16515-17255 17000 +6.0%
Bảy 16678-17186 16932 +5.6%
Tám 16700-17208 16954 +5.7%
Chín 16375-16954 16624 +3.7%
Mười 16584-17090 16837 +5.0%
Mười Một 16837-17579 17319 +8.0%
Mười Hai 16810-17322 17066 +6.4%
2025
Một 16620-17126 16873 +5.2%
Hai 16303-16873 16551 +3.2%
Ba 15813-16551 16054 +0.1%
16054-16741 16494 +2.9%
Năm 15759-16494 15999 -0.2%
Sáu 15999-16726 16479 +2.8%
Bảy 16479-17228 16973 +5.8%
Tám 16217-16973 16464 +2.7%
Chín 15968-16464 16211 +1.1%
Mười 16211-16709 16462 +2.7%
Mười Một 15728-16462 15968 -0.4%
Mười Hai 15968-16596 16351 +2.0%
2026
Một 15622-16351 15860 -1.1%
Hai 15860-16581 16336 +1.9%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Ba 16336-17078 16826 +4.9%
16076-16826 16321 +1.8%
Năm 16321-16997 16746 +4.4%
Sáu 16000-16746 16244 +1.3%
Bảy 16244-16982 16731 +4.3%
Tám 16269-16765 16517 +3.0%
Chín 16046-16534 16290 +1.6%
Mười 15702-16290 15941 -0.6%
Mười Một 15231-15941 15463 -3.6%
Mười Hai 15260-15724 15492 -3.4%
2027
Một 15434-15904 15669 -2.3%
Hai 15187-15669 15418 -3.9%
Ba 15362-15830 15596 -2.7%
15226-15690 15458 -3.6%
Năm 15458-16161 15922 -0.7%
Sáu 15922-16646 16400 +2.3%
Bảy 15839-16400 16080 +0.3%
Tám 15368-16080 15602 -2.7%
Chín 15602-16311 16070 +0.2%
Mười 16070-16800 16552 +3.2%
Mười Một 16552-17305 17049 +6.3%
Mười Hai 17049-17609 17349 +8.2%
2028
Một 17349-18137 17869 +11.4%
Hai 17073-17869 17333 +8.1%
Ba 16649-17333 16903 +5.4%

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Hai 2024. Lúc đầu trên 16036 đồng. Tối đa 16542, tối thiểu 15608. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16121. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16298 là sự thay đổi của Tháng Hai là 1.6%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Ba 2024. Lúc đầu trên 16298 đồng. Tối đa 16774, tối thiểu 15683. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16320. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16526 là sự thay đổi của Tháng Ba là 1.4%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Tư 2024. Lúc đầu trên 16526 đồng. Tối đa 16526, tối thiểu 15793. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16220. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16034 là sự thay đổi của Tháng Tư là -3.0%.

Giá yen Nhật hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 16034 đồng. Tối đa 16763, tối thiểu 16034. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16337. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16515 là sự thay đổi của Tháng Năm là 3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 16515 đồng. Tối đa 17255, tối thiểu 16515. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16821. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17000 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 2.9%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 17000 đồng. Tối đa 17186, tối thiểu 16678. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16949. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16932 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -0.4%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 16932 đồng. Tối đa 17208, tối thiểu 16700. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16949. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16954 là sự thay đổi của Tháng Tám là 0.1%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 16954 đồng. Tối đa 16954, tối thiểu 16375. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16727. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16624 là sự thay đổi của Tháng Chín là -1.9%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 16624 đồng. Tối đa 17090, tối thiểu 16584. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16784. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16837 là sự thay đổi của Tháng Mười là 1.3%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 16837 đồng. Tối đa 17579, tối thiểu 16837. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17143. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17319 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 2.9%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 17319 đồng. Tối đa 17322, tối thiểu 16810. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17129. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17066 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -1.5%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 17066 đồng. Tối đa 17126, tối thiểu 16620. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16921. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16873 là sự thay đổi của Tháng Một là -1.1%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 16873 đồng. Tối đa 16873, tối thiểu 16303. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16650. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16551 là sự thay đổi của Tháng Hai là -1.9%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 16551 đồng. Tối đa 16551, tối thiểu 15813. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16242. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16054 là sự thay đổi của Tháng Ba là -3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 16054 đồng. Tối đa 16741, tối thiểu 16054. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16336. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16494 là sự thay đổi của Tháng Tư là 2.7%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 16494 đồng. Tối đa 16494, tối thiểu 15759. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16187. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 15999 là sự thay đổi của Tháng Năm là -3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 15999 đồng. Tối đa 16726, tối thiểu 15999. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16301. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16479 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 3.0%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 16479 đồng. Tối đa 17228, tối thiểu 16479. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16790. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16973 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 16973 đồng. Tối đa 16973, tối thiểu 16217. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16657. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16464 là sự thay đổi của Tháng Tám là -3.0%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 16464 đồng. Tối đa 16464, tối thiểu 15968. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16277. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16211 là sự thay đổi của Tháng Chín là -1.5%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 16211 đồng. Tối đa 16709, tối thiểu 16211. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16398. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16462 là sự thay đổi của Tháng Mười là 1.5%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 16462 đồng. Tối đa 16462, tối thiểu 15728. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16155. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 15968 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 15968 đồng. Tối đa 16596, tối thiểu 15968. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16221. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16351 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 2.4%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 16351 đồng. Tối đa 16351, tối thiểu 15622. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16046. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 15860 là sự thay đổi của Tháng Một là -3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 15860 đồng. Tối đa 16581, tối thiểu 15860. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16159. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16336 là sự thay đổi của Tháng Hai là 3.0%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 16336 đồng. Tối đa 17078, tối thiểu 16336. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16644. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16826 là sự thay đổi của Tháng Ba là 3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 16826 đồng. Tối đa 16826, tối thiểu 16076. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16512. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16321 là sự thay đổi của Tháng Tư là -3.0%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 16321 đồng. Tối đa 16997, tối thiểu 16321. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16596. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16746 là sự thay đổi của Tháng Năm là 2.6%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 16746 đồng. Tối đa 16746, tối thiểu 16000. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16434. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16244 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -3.0%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 16244 đồng. Tối đa 16982, tối thiểu 16244. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16550. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16731 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 16731 đồng. Tối đa 16765, tối thiểu 16269. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16571. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16517 là sự thay đổi của Tháng Tám là -1.3%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 16517 đồng. Tối đa 16534, tối thiểu 16046. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16347. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16290 là sự thay đổi của Tháng Chín là -1.4%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 16290 đồng. Tối đa 16290, tối thiểu 15702. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16056. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 15941 là sự thay đổi của Tháng Mười là -2.1%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 15941 đồng. Tối đa 15941, tối thiểu 15231. Tỷ giá hối đoái trung bình là 15644. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 15463 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 15463 đồng. Tối đa 15724, tối thiểu 15260. Tỷ giá hối đoái trung bình là 15485. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 15492 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 0.2%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 15492 đồng. Tối đa 15904, tối thiểu 15434. Tỷ giá hối đoái trung bình là 15625. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 15669 là sự thay đổi của Tháng Một là 1.1%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 15669 đồng. Tối đa 15669, tối thiểu 15187. Tỷ giá hối đoái trung bình là 15486. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 15418 là sự thay đổi của Tháng Hai là -1.6%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 15418 đồng. Tối đa 15830, tối thiểu 15362. Tỷ giá hối đoái trung bình là 15552. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 15596 là sự thay đổi của Tháng Ba là 1.2%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 15596 đồng. Tối đa 15690, tối thiểu 15226. Tỷ giá hối đoái trung bình là 15493. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 15458 là sự thay đổi của Tháng Tư là -0.9%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 15458 đồng. Tối đa 16161, tối thiểu 15458. Tỷ giá hối đoái trung bình là 15750. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 15922 là sự thay đổi của Tháng Năm là 3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 15922 đồng. Tối đa 16646, tối thiểu 15922. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16223. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16400 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 3.0%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 16400 đồng. Tối đa 16400, tối thiểu 15839. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16180. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16080 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -2.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 16080 đồng. Tối đa 16080, tối thiểu 15368. Tỷ giá hối đoái trung bình là 15783. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 15602 là sự thay đổi của Tháng Tám là -3.0%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 15602 đồng. Tối đa 16311, tối thiểu 15602. Tỷ giá hối đoái trung bình là 15896. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16070 là sự thay đổi của Tháng Chín là 3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 16070 đồng. Tối đa 16800, tối thiểu 16070. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16373. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16552 là sự thay đổi của Tháng Mười là 3.0%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 16552 đồng. Tối đa 17305, tối thiểu 16552. Tỷ giá hối đoái trung bình là 16865. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17049 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 17049 đồng. Tối đa 17609, tối thiểu 17049. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17264. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17349 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 1.8%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 17349 đồng. Tối đa 18137, tối thiểu 17349. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17676. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17869 là sự thay đổi của Tháng Một là 3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Úc cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 17869 đồng. Tối đa 17869, tối thiểu 17073. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17536. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 17333 là sự thay đổi của Tháng Hai là -3.0%.

Dự báo tỷ giá AUD cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 17333 đồng. Tối đa 17333, tối thiểu 16649. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17055. Kỳ vọng đô la Úc vào cuối tháng, 16903 là sự thay đổi của Tháng Ba là -2.5%.

Một số tiền theo tỷ giá hối đoái hiện tại là đô la Úc đến đồng:

1 AUD = 16,063.00 VND
2 AUD = 32,126.00 VND. 3 AUD = 48,189.00 VND. 4 AUD = 64,252.00 VND. 5 AUD = 80,315.00 VND. 6 AUD = 96,378.00 VND. 7 AUD = 112,441.00 VND. 8 AUD = 128,504.00 VND. 9 AUD = 144,567.00 VND.

10 AUD = 160,630.00 VND
11 AUD = 176,693.00 VND. 12 AUD = 192,756.00 VND. 13 AUD = 208,819.00 VND. 14 AUD = 224,882.00 VND. 15 AUD = 240,945.00 VND. 16 AUD = 257,008.00 VND. 17 AUD = 273,071.00 VND. 18 AUD = 289,134.00 VND. 19 AUD = 305,197.00 VND.

Bấm vào đây để biết thêm số tiền lên tới 15.000.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Tỷ giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.