GIÁ ĐÔ LA CANADA HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá đô la Canada hôm nay

Giá đô la Canada tương đương 18537 đồng. Phạm vi ngày hôm nay: 18441-18532. Tỷ giá của ngày hôm qua: 18514. Sự thay đổi của ngày hôm nay là +23 đồng, +0.12%.

UP18537 +0.12%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá đô la Canada cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
17/06 Thứ Hai 18282 18838 18560
18/06 Thứ Ba 18269 18825 18547
19/06 Thứ Tư 18308 18866 18587
20/06 Thứ Năm 18321 18879 18600
21/06 Thứ Sáu 18343 18901 18622
24/06 Thứ Hai 18215 18769 18492
25/06 Thứ Ba 18236 18792 18514
26/06 Thứ Tư 18224 18780 18502
27/06 Thứ Năm 18141 18693 18417
28/06 Thứ Sáu 18129 18681 18405
01/07 Thứ Hai 18192 18746 18469
02/07 Thứ Ba 18243 18799 18521
03/07 Thứ Tư 18149 18701 18425
04/07 Thứ Năm 18135 18687 18411
05/07 Thứ Sáu 18161 18715 18438
08/07 Thứ Hai 18245 18801 18523
09/07 Thứ Ba 18201 18755 18478
10/07 Thứ Tư 18152 18704 18428
11/07 Thứ Năm 18117 18669 18393
12/07 Thứ Sáu 18100 18652 18376
15/07 Thứ Hai 18116 18668 18392
16/07 Thứ Ba 18093 18645 18369
17/07 Thứ Tư 18636 19204 18920
18/07 Thứ Năm 18077 18627 18352

Dự báo tỷ giá đô la Canada vào Thứ Hai 17 Tháng Sáu: 18560 đồng, tối đa 18838, tối thiểu 18282. Dự báo tỷ giá CAD vào Thứ Ba 18 Tháng Sáu: 18547 đồng, tối đa 18825, tối thiểu 18269. Dự báo tỷ giá đô la Canada vào Thứ Tư 19 Tháng Sáu: 18587 đồng, tối đa 18866, tối thiểu 18308. Dự báo tỷ giá CAD vào Thứ Năm 20 Tháng Sáu: 18600 đồng, tối đa 18879, tối thiểu 18321. Dự báo tỷ giá đô la Canada vào Thứ Sáu 21 Tháng Sáu: 18622 đồng, tối đa 18901, tối thiểu 18343.

Trong một tuần. Dự báo tỷ giá CAD vào Thứ Hai 24 Tháng Sáu: 18492 đồng, tối đa 18769, tối thiểu 18215. Dự báo tỷ giá đô la Canada vào Thứ Ba 25 Tháng Sáu: 18514 đồng, tối đa 18792, tối thiểu 18236. Dự báo tỷ giá CAD vào Thứ Tư 26 Tháng Sáu: 18502 đồng, tối đa 18780, tối thiểu 18224. Dự báo tỷ giá đô la Canada vào Thứ Năm 27 Tháng Sáu: 18417 đồng, tối đa 18693, tối thiểu 18141. Dự báo tỷ giá CAD vào Thứ Sáu 28 Tháng Sáu: 18405 đồng, tối đa 18681, tối thiểu 18129.

Giá yen Nhật hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo tỷ giá đô la Canada vào Thứ Hai 1 Tháng Bảy: 18469 đồng, tối đa 18746, tối thiểu 18192. Dự báo tỷ giá CAD vào Thứ Ba 2 Tháng Bảy: 18521 đồng, tối đa 18799, tối thiểu 18243. Dự báo tỷ giá đô la Canada vào Thứ Tư 3 Tháng Bảy: 18425 đồng, tối đa 18701, tối thiểu 18149. Dự báo tỷ giá CAD vào Thứ Năm 4 Tháng Bảy: 18411 đồng, tối đa 18687, tối thiểu 18135. Dự báo tỷ giá đô la Canada vào Thứ Sáu 5 Tháng Bảy: 18438 đồng, tối đa 18715, tối thiểu 18161.

Trong 3 tuần. Dự báo tỷ giá CAD vào Thứ Hai 8 Tháng Bảy: 18523 đồng, tối đa 18801, tối thiểu 18245. Dự báo tỷ giá đô la Canada vào Thứ Ba 9 Tháng Bảy: 18478 đồng, tối đa 18755, tối thiểu 18201. Dự báo tỷ giá CAD vào Thứ Tư 10 Tháng Bảy: 18428 đồng, tối đa 18704, tối thiểu 18152. Dự báo tỷ giá đô la Canada vào Thứ Năm 11 Tháng Bảy: 18393 đồng, tối đa 18669, tối thiểu 18117. Dự báo tỷ giá CAD vào Thứ Sáu 12 Tháng Bảy: 18376 đồng, tối đa 18652, tối thiểu 18100.

Trong 4 tuần. Dự báo tỷ giá đô la Canada vào Thứ Hai 15 Tháng Bảy: 18392 đồng, tối đa 18668, tối thiểu 18116. Dự báo tỷ giá CAD vào Thứ Ba 16 Tháng Bảy: 18369 đồng, tối đa 18645, tối thiểu 18093.

Dự báo tỷ giá đô la Canada năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Sáu 17702-18901 18405 -1.4%
Bảy 18000-19204 18274 -2.1%
Tám 18274-18833 18555 -0.6%
Chín 18324-18882 18603 -0.4%
Mười 18519-19083 18801 +0.7%
Mười Một 18490-19054 18772 +0.5%
Mười Hai 18349-18907 18628 -0.2%
2025
Một 18628-19366 19080 +2.2%
Hai 18982-19560 19271 +3.2%
Ba 18794-19366 19080 +2.2%
18867-19441 19154 +2.6%
Năm 18715-19285 19000 +1.8%
Sáu 18878-19452 19165 +2.7%
Bảy 19165-20012 19716 +5.6%
Tám 19415-20007 19711 +5.6%
Chín 19363-19953 19658 +5.3%
Mười 19309-19897 19603 +5.0%
Mười Một 19069-19649 19359 +3.7%
Mười Hai 19270-19856 19563 +4.8%
2026
Một 18691-19563 18976 +1.6%
Hai 18810-19382 19096 +2.3%
Ba 19096-19964 19669 +5.4%
18793-19669 19079 +2.2%
Năm 18413-19079 18693 +0.1%
Sáu 18580-19146 18863 +1.0%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Bảy 18413-18973 18693 +0.1%
Tám 18693-19368 19082 +2.2%
Chín 18376-19082 18656 -0.1%
Mười 18656-19243 18959 +1.5%
Mười Một 18833-19407 19120 +2.4%
Mười Hai 18579-19145 18862 +1.0%
2027
Một 18862-19509 19221 +3.0%
Hai 18364-19221 18644 -0.1%
Ba 18644-19380 19094 +2.3%
18702-19272 18987 +1.7%
Năm 18287-18987 18565 -0.6%
Sáu 18188-18742 18465 -1.1%
Bảy 17669-18465 17938 -3.9%
Tám 17938-18518 18244 -2.3%
Chín 18244-18852 18573 -0.5%
Mười 18540-19104 18822 +0.8%
Mười Một 18627-19195 18911 +1.3%
Mười Hai 18536-19100 18818 +0.8%
2028
Một 18818-19508 19220 +2.9%
Hai 19220-19990 19695 +5.5%
Ba 19391-19981 19686 +5.4%
18991-19686 19280 +3.3%
Năm 19280-20136 19838 +6.3%
Sáu 19746-20348 20047 +7.4%
Bảy 19999-20609 20304 +8.8%

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 18670 đồng. Tối đa 18901, tối thiểu 17702. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18420. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18405 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -1.4%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 18405 đồng. Tối đa 19204, tối thiểu 18000. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18471. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18274 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -0.7%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 18274 đồng. Tối đa 18833, tối thiểu 18274. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18484. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18555 là sự thay đổi của Tháng Tám là 1.5%.

Giá euro hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 18555 đồng. Tối đa 18882, tối thiểu 18324. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18591. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18603 là sự thay đổi của Tháng Chín là 0.3%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 18603 đồng. Tối đa 19083, tối thiểu 18519. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18752. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18801 là sự thay đổi của Tháng Mười là 1.1%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 18801 đồng. Tối đa 19054, tối thiểu 18490. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18779. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18772 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -0.2%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 18772 đồng. Tối đa 18907, tối thiểu 18349. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18664. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18628 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -0.8%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 18628 đồng. Tối đa 19366, tối thiểu 18628. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18926. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19080 là sự thay đổi của Tháng Một là 2.4%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 19080 đồng. Tối đa 19560, tối thiểu 18982. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19223. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19271 là sự thay đổi của Tháng Hai là 1.0%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 19271 đồng. Tối đa 19366, tối thiểu 18794. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19128. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19080 là sự thay đổi của Tháng Ba là -1.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 19080 đồng. Tối đa 19441, tối thiểu 18867. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19136. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19154 là sự thay đổi của Tháng Tư là 0.4%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 19154 đồng. Tối đa 19285, tối thiểu 18715. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19039. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19000 là sự thay đổi của Tháng Năm là -0.8%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 19000 đồng. Tối đa 19452, tối thiểu 18878. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19124. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19165 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.9%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 19165 đồng. Tối đa 20012, tối thiểu 19165. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19515. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19716 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 2.9%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 19716 đồng. Tối đa 20007, tối thiểu 19415. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19712. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19711 là sự thay đổi của Tháng Tám là 0.0%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 19711 đồng. Tối đa 19953, tối thiểu 19363. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19671. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19658 là sự thay đổi của Tháng Chín là -0.3%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 19658 đồng. Tối đa 19897, tối thiểu 19309. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19617. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19603 là sự thay đổi của Tháng Mười là -0.3%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 19603 đồng. Tối đa 19649, tối thiểu 19069. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19420. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19359 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -1.2%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 19359 đồng. Tối đa 19856, tối thiểu 19270. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19512. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19563 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 1.1%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 19563 đồng. Tối đa 19563, tối thiểu 18691. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19198. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18976 là sự thay đổi của Tháng Một là -3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 18976 đồng. Tối đa 19382, tối thiểu 18810. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19066. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19096 là sự thay đổi của Tháng Hai là 0.6%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 19096 đồng. Tối đa 19964, tối thiểu 19096. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19456. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19669 là sự thay đổi của Tháng Ba là 3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 19669 đồng. Tối đa 19669, tối thiểu 18793. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19303. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19079 là sự thay đổi của Tháng Tư là -3.0%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 19079 đồng. Tối đa 19079, tối thiểu 18413. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18816. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18693 là sự thay đổi của Tháng Năm là -2.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 18693 đồng. Tối đa 19146, tối thiểu 18580. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18821. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18863 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.9%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 18863 đồng. Tối đa 18973, tối thiểu 18413. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18736. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18693 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -0.9%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 18693 đồng. Tối đa 19368, tối thiểu 18693. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18959. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19082 là sự thay đổi của Tháng Tám là 2.1%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 19082 đồng. Tối đa 19082, tối thiểu 18376. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18799. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18656 là sự thay đổi của Tháng Chín là -2.2%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 18656 đồng. Tối đa 19243, tối thiểu 18656. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18879. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18959 là sự thay đổi của Tháng Mười là 1.6%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 18959 đồng. Tối đa 19407, tối thiểu 18833. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19080. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19120 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 0.8%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 19120 đồng. Tối đa 19145, tối thiểu 18579. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18927. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18862 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -1.3%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 18862 đồng. Tối đa 19509, tối thiểu 18862. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19114. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19221 là sự thay đổi của Tháng Một là 1.9%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 19221 đồng. Tối đa 19221, tối thiểu 18364. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18863. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18644 là sự thay đổi của Tháng Hai là -3.0%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 18644 đồng. Tối đa 19380, tối thiểu 18644. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18941. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19094 là sự thay đổi của Tháng Ba là 2.4%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 19094 đồng. Tối đa 19272, tối thiểu 18702. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19014. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18987 là sự thay đổi của Tháng Tư là -0.6%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 18987 đồng. Tối đa 18987, tối thiểu 18287. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18707. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18565 là sự thay đổi của Tháng Năm là -2.2%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 18565 đồng. Tối đa 18742, tối thiểu 18188. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18490. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18465 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -0.5%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 18465 đồng. Tối đa 18465, tối thiểu 17669. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18134. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 17938 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -2.9%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 17938 đồng. Tối đa 18518, tối thiểu 17938. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18160. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18244 là sự thay đổi của Tháng Tám là 1.7%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 18244 đồng. Tối đa 18852, tối thiểu 18244. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18478. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18573 là sự thay đổi của Tháng Chín là 1.8%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 18573 đồng. Tối đa 19104, tối thiểu 18540. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18760. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18822 là sự thay đổi của Tháng Mười là 1.3%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 18822 đồng. Tối đa 19195, tối thiểu 18627. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18889. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18911 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 0.5%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 18911 đồng. Tối đa 19100, tối thiểu 18536. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18841. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18818 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -0.5%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 18818 đồng. Tối đa 19508, tối thiểu 18818. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19091. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19220 là sự thay đổi của Tháng Một là 2.1%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 19220 đồng. Tối đa 19990, tối thiểu 19220. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19531. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19695 là sự thay đổi của Tháng Hai là 2.5%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 19695 đồng. Tối đa 19981, tối thiểu 19391. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19688. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19686 là sự thay đổi của Tháng Ba là 0.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Tư 2028. Lúc đầu trên 19686 đồng. Tối đa 19686, tối thiểu 18991. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19411. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19280 là sự thay đổi của Tháng Tư là -2.1%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Năm 2028. Lúc đầu trên 19280 đồng. Tối đa 20136, tối thiểu 19280. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19634. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19838 là sự thay đổi của Tháng Năm là 2.9%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Sáu 2028. Lúc đầu trên 19838 đồng. Tối đa 20348, tối thiểu 19746. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19995. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 20047 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 1.1%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Bảy 2028. Lúc đầu trên 20047 đồng. Tối đa 20609, tối thiểu 19999. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20240. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 20304 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 1.3%.

Một số tiền theo tỷ giá hối đoái hiện tại là đô la Canada đến đồng:

1 CAD = 18,537.00 VND
2 CAD = 37,074.00 VND. 3 CAD = 55,611.00 VND. 4 CAD = 74,148.00 VND. 5 CAD = 92,685.00 VND. 6 CAD = 111,222.00 VND. 7 CAD = 129,759.00 VND. 8 CAD = 148,296.00 VND. 9 CAD = 166,833.00 VND.

10 CAD = 185,370.00 VND
11 CAD = 203,907.00 VND. 12 CAD = 222,444.00 VND. 13 CAD = 240,981.00 VND. 14 CAD = 259,518.00 VND. 15 CAD = 278,055.00 VND. 16 CAD = 296,592.00 VND. 17 CAD = 315,129.00 VND. 18 CAD = 333,666.00 VND. 19 CAD = 352,203.00 VND.

Bấm vào đây để biết thêm số tiền lên tới 15.000.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Tỷ giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.