GIÁ ĐÔ LA CANADA HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá đô la Canada hôm nay

Giá đô la Canada tương đương 18186 đồng. Phạm vi ngày hôm nay: 18063-18161. Tỷ giá của ngày hôm qua: 18165. Sự thay đổi của ngày hôm nay là +21 đồng, +0.12%.

UP18186 +0.12%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá đô la Canada cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
23/02 Thứ Sáu 17927 18473 18200
26/02 Thứ Hai 17889 18433 18161
27/02 Thứ Ba 17886 18430 18158
28/02 Thứ Tư 17901 18447 18174
29/02 Thứ Năm 18042 18592 18317
01/03 Thứ Sáu 18079 18629 18354
04/03 Thứ Hai 17921 18467 18194
05/03 Thứ Ba 17928 18474 18201
06/03 Thứ Tư 17935 18481 18208
07/03 Thứ Năm 17938 18484 18211
08/03 Thứ Sáu 18006 18554 18280
11/03 Thứ Hai 18064 18614 18339
12/03 Thứ Ba 17980 18528 18254
13/03 Thứ Tư 17831 18375 18103
14/03 Thứ Năm 17889 18433 18161
15/03 Thứ Sáu 17858 18402 18130
18/03 Thứ Hai 17775 18317 18046
19/03 Thứ Ba 17777 18319 18048
20/03 Thứ Tư 17809 18351 18080
21/03 Thứ Năm 17873 18417 18145
22/03 Thứ Sáu 17811 18353 18082
25/03 Thứ Hai 17849 18393 18121
26/03 Thứ Ba 17786 18328 18057
27/03 Thứ Tư 17863 18407 18135

Dự báo tỷ giá đô la Canada vào Thứ Sáu 23 Tháng Hai: 18200 đồng, tối đa 18473, tối thiểu 17927. Dự báo tỷ giá CAD vào Thứ Hai 26 Tháng Hai: 18161 đồng, tối đa 18433, tối thiểu 17889. Dự báo tỷ giá đô la Canada vào Thứ Ba 27 Tháng Hai: 18158 đồng, tối đa 18430, tối thiểu 17886. Dự báo tỷ giá CAD vào Thứ Tư 28 Tháng Hai: 18174 đồng, tối đa 18447, tối thiểu 17901.

Trong một tuần. Dự báo tỷ giá đô la Canada vào Thứ Năm 29 Tháng Hai: 18317 đồng, tối đa 18592, tối thiểu 18042. Dự báo tỷ giá CAD vào Thứ Sáu 1 Tháng Ba: 18354 đồng, tối đa 18629, tối thiểu 18079. Dự báo tỷ giá đô la Canada vào Thứ Hai 4 Tháng Ba: 18194 đồng, tối đa 18467, tối thiểu 17921. Dự báo tỷ giá CAD vào Thứ Ba 5 Tháng Ba: 18201 đồng, tối đa 18474, tối thiểu 17928. Dự báo tỷ giá đô la Canada vào Thứ Tư 6 Tháng Ba: 18208 đồng, tối đa 18481, tối thiểu 17935.

Giá yen Nhật hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo tỷ giá CAD vào Thứ Năm 7 Tháng Ba: 18211 đồng, tối đa 18484, tối thiểu 17938. Dự báo tỷ giá đô la Canada vào Thứ Sáu 8 Tháng Ba: 18280 đồng, tối đa 18554, tối thiểu 18006. Dự báo tỷ giá CAD vào Thứ Hai 11 Tháng Ba: 18339 đồng, tối đa 18614, tối thiểu 18064. Dự báo tỷ giá đô la Canada vào Thứ Ba 12 Tháng Ba: 18254 đồng, tối đa 18528, tối thiểu 17980. Dự báo tỷ giá CAD vào Thứ Tư 13 Tháng Ba: 18103 đồng, tối đa 18375, tối thiểu 17831.

Trong 3 tuần. Dự báo tỷ giá đô la Canada vào Thứ Năm 14 Tháng Ba: 18161 đồng, tối đa 18433, tối thiểu 17889. Dự báo tỷ giá CAD vào Thứ Sáu 15 Tháng Ba: 18130 đồng, tối đa 18402, tối thiểu 17858. Dự báo tỷ giá đô la Canada vào Thứ Hai 18 Tháng Ba: 18046 đồng, tối đa 18317, tối thiểu 17775. Dự báo tỷ giá CAD vào Thứ Ba 19 Tháng Ba: 18048 đồng, tối đa 18319, tối thiểu 17777. Dự báo tỷ giá đô la Canada vào Thứ Tư 20 Tháng Ba: 18080 đồng, tối đa 18351, tối thiểu 17809.

Trong 4 tuần. Dự báo tỷ giá CAD vào Thứ Năm 21 Tháng Ba: 18145 đồng, tối đa 18417, tối thiểu 17873. Dự báo tỷ giá đô la Canada vào Thứ Sáu 22 Tháng Ba: 18082 đồng, tối đa 18353, tối thiểu 17811. Dự báo tỷ giá CAD vào Thứ Hai 25 Tháng Ba: 18121 đồng, tối đa 18393, tối thiểu 17849.

Dự báo tỷ giá đô la Canada năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Hai 17886-18592 18317 +0.8%
Ba 17775-18745 18468 +1.6%
18051-18601 18326 +0.8%
Năm 18326-19053 18771 +3.3%
Sáu 18675-19243 18959 +4.3%
Bảy 18489-19053 18771 +3.3%
Tám 18560-19126 18843 +3.7%
Chín 18412-18972 18692 +2.8%
Mười 18571-19137 18854 +3.7%
Mười Một 18854-19687 19396 +6.7%
Mười Hai 19100-19682 19391 +6.7%
2025
Một 19049-19629 19339 +6.4%
Hai 18996-19574 19285 +6.1%
Ba 18759-19331 19045 +4.8%
18957-19535 19246 +5.9%
Năm 18389-19246 18669 +2.7%
Sáu 18505-19069 18787 +3.4%
Bảy 18787-19641 19351 +6.5%
Tám 18488-19351 18770 +3.3%
Chín 18114-18770 18390 +1.2%
Mười 18279-18835 18557 +2.1%
Mười Một 18114-18666 18390 +1.2%
Mười Hai 18390-19054 18772 +3.3%
2026
Một 18078-18772 18353 +1.0%
Hai 18353-18931 18651 +2.6%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Ba 18527-19091 18809 +3.5%
18278-18834 18556 +2.1%
Năm 18556-19193 18909 +4.0%
Sáu 18067-18909 18342 +0.9%
Bảy 18342-19067 18785 +3.4%
Tám 18399-18959 18679 +2.8%
Chín 17990-18679 18264 +0.5%
Mười 17893-18437 18165 -0.1%
Mười Một 17382-18165 17647 -2.9%
Mười Hai 17647-18217 17948 -1.2%
2027
Một 17948-18546 18272 +0.5%
Hai 18239-18795 18517 +1.9%
Ba 18325-18883 18604 +2.4%
18234-18790 18512 +1.9%
Năm 18512-19192 18908 +4.0%
Sáu 18908-19666 19375 +6.6%
Bảy 19076-19656 19366 +6.6%
Tám 18682-19366 18966 +4.4%
Chín 18966-19808 19515 +7.4%
Mười 19424-20016 19720 +8.5%
Mười Một 19673-20273 19973 +9.9%
Mười Hai 19776-20378 20077 +10.5%
2028
Một 19790-20392 20091 +10.5%
Hai 19196-20091 19488 +7.2%
Ba 19022-19602 19312 +6.3%

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Hai 2024. Lúc đầu trên 18175 đồng. Tối đa 18592, tối thiểu 17886. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18243. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18317 là sự thay đổi của Tháng Hai là 0.8%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Ba 2024. Lúc đầu trên 18317 đồng. Tối đa 18745, tối thiểu 17775. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18326. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18468 là sự thay đổi của Tháng Ba là 0.8%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Tư 2024. Lúc đầu trên 18468 đồng. Tối đa 18601, tối thiểu 18051. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18362. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18326 là sự thay đổi của Tháng Tư là -0.8%.

Giá euro hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 18326 đồng. Tối đa 19053, tối thiểu 18326. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18619. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18771 là sự thay đổi của Tháng Năm là 2.4%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 18771 đồng. Tối đa 19243, tối thiểu 18675. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18912. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18959 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 1.0%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 18959 đồng. Tối đa 19053, tối thiểu 18489. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18818. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18771 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -1.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 18771 đồng. Tối đa 19126, tối thiểu 18560. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18825. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18843 là sự thay đổi của Tháng Tám là 0.4%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 18843 đồng. Tối đa 18972, tối thiểu 18412. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18730. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18692 là sự thay đổi của Tháng Chín là -0.8%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 18692 đồng. Tối đa 19137, tối thiểu 18571. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18814. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18854 là sự thay đổi của Tháng Mười là 0.9%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 18854 đồng. Tối đa 19687, tối thiểu 18854. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19198. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19396 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 2.9%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 19396 đồng. Tối đa 19682, tối thiểu 19100. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19392. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19391 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 0.0%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 19391 đồng. Tối đa 19629, tối thiểu 19049. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19352. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19339 là sự thay đổi của Tháng Một là -0.3%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 19339 đồng. Tối đa 19574, tối thiểu 18996. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19299. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19285 là sự thay đổi của Tháng Hai là -0.3%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 19285 đồng. Tối đa 19331, tối thiểu 18759. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19105. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19045 là sự thay đổi của Tháng Ba là -1.2%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 19045 đồng. Tối đa 19535, tối thiểu 18957. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19196. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19246 là sự thay đổi của Tháng Tư là 1.1%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 19246 đồng. Tối đa 19246, tối thiểu 18389. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18888. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18669 là sự thay đổi của Tháng Năm là -3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 18669 đồng. Tối đa 19069, tối thiểu 18505. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18758. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18787 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.6%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 18787 đồng. Tối đa 19641, tối thiểu 18787. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19142. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19351 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 19351 đồng. Tối đa 19351, tối thiểu 18488. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18990. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18770 là sự thay đổi của Tháng Tám là -3.0%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 18770 đồng. Tối đa 18770, tối thiểu 18114. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18511. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18390 là sự thay đổi của Tháng Chín là -2.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 18390 đồng. Tối đa 18835, tối thiểu 18279. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18515. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18557 là sự thay đổi của Tháng Mười là 0.9%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 18557 đồng. Tối đa 18666, tối thiểu 18114. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18432. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18390 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -0.9%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 18390 đồng. Tối đa 19054, tối thiểu 18390. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18652. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18772 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 2.1%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 18772 đồng. Tối đa 18772, tối thiểu 18078. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18494. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18353 là sự thay đổi của Tháng Một là -2.2%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 18353 đồng. Tối đa 18931, tối thiểu 18353. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18572. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18651 là sự thay đổi của Tháng Hai là 1.6%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 18651 đồng. Tối đa 19091, tối thiểu 18527. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18770. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18809 là sự thay đổi của Tháng Ba là 0.8%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 18809 đồng. Tối đa 18834, tối thiểu 18278. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18619. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18556 là sự thay đổi của Tháng Tư là -1.3%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 18556 đồng. Tối đa 19193, tối thiểu 18556. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18804. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18909 là sự thay đổi của Tháng Năm là 1.9%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 18909 đồng. Tối đa 18909, tối thiểu 18067. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18557. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18342 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -3.0%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 18342 đồng. Tối đa 19067, tối thiểu 18342. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18634. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18785 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 2.4%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 18785 đồng. Tối đa 18959, tối thiểu 18399. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18706. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18679 là sự thay đổi của Tháng Tám là -0.6%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 18679 đồng. Tối đa 18679, tối thiểu 17990. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18403. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18264 là sự thay đổi của Tháng Chín là -2.2%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 18264 đồng. Tối đa 18437, tối thiểu 17893. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18190. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18165 là sự thay đổi của Tháng Mười là -0.5%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 18165 đồng. Tối đa 18165, tối thiểu 17382. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17840. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 17647 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -2.9%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 17647 đồng. Tối đa 18217, tối thiểu 17647. Tỷ giá hối đoái trung bình là 17865. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 17948 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 1.7%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 17948 đồng. Tối đa 18546, tối thiểu 17948. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18179. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18272 là sự thay đổi của Tháng Một là 1.8%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 18272 đồng. Tối đa 18795, tối thiểu 18239. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18456. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18517 là sự thay đổi của Tháng Hai là 1.3%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 18517 đồng. Tối đa 18883, tối thiểu 18325. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18582. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18604 là sự thay đổi của Tháng Ba là 0.5%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 18604 đồng. Tối đa 18790, tối thiểu 18234. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18535. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18512 là sự thay đổi của Tháng Tư là -0.5%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 18512 đồng. Tối đa 19192, tối thiểu 18512. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18781. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18908 là sự thay đổi của Tháng Năm là 2.1%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 18908 đồng. Tối đa 19666, tối thiểu 18908. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19214. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19375 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 2.5%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 19375 đồng. Tối đa 19656, tối thiểu 19076. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19368. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19366 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 0.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 19366 đồng. Tối đa 19366, tối thiểu 18682. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19095. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 18966 là sự thay đổi của Tháng Tám là -2.1%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 18966 đồng. Tối đa 19808, tối thiểu 18966. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19314. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19515 là sự thay đổi của Tháng Chín là 2.9%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 19515 đồng. Tối đa 20016, tối thiểu 19424. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19669. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19720 là sự thay đổi của Tháng Mười là 1.1%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 19720 đồng. Tối đa 20273, tối thiểu 19673. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19910. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19973 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 1.3%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 19973 đồng. Tối đa 20378, tối thiểu 19776. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20051. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 20077 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 0.5%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 20077 đồng. Tối đa 20392, tối thiểu 19790. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20088. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 20091 là sự thay đổi của Tháng Một là 0.1%.

Dự báo tỷ giá đô la Canada cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 20091 đồng. Tối đa 20091, tối thiểu 19196. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19717. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19488 là sự thay đổi của Tháng Hai là -3.0%.

Dự báo tỷ giá CAD cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 19488 đồng. Tối đa 19602, tối thiểu 19022. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19356. Kỳ vọng đô la Canada vào cuối tháng, 19312 là sự thay đổi của Tháng Ba là -0.9%.

Một số tiền theo tỷ giá hối đoái hiện tại là đô la Canada đến đồng:

1 CAD = 18,186.00 VND
2 CAD = 36,372.00 VND. 3 CAD = 54,558.00 VND. 4 CAD = 72,744.00 VND. 5 CAD = 90,930.00 VND. 6 CAD = 109,116.00 VND. 7 CAD = 127,302.00 VND. 8 CAD = 145,488.00 VND. 9 CAD = 163,674.00 VND.

10 CAD = 181,860.00 VND
11 CAD = 200,046.00 VND. 12 CAD = 218,232.00 VND. 13 CAD = 236,418.00 VND. 14 CAD = 254,604.00 VND. 15 CAD = 272,790.00 VND. 16 CAD = 290,976.00 VND. 17 CAD = 309,162.00 VND. 18 CAD = 327,348.00 VND. 19 CAD = 345,534.00 VND.

Bấm vào đây để biết thêm số tiền lên tới 15.000.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Tỷ giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.