GIÁ FRANC THỤY SĨ HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá franc Thụy Sĩ hôm nay

Giá franc Thụy Sĩ tương đương 28608 đồng. Phạm vi ngày hôm nay: 28401-28602. Tỷ giá của ngày hôm qua: 28479. Sự thay đổi của ngày hôm nay là +129 đồng, +0.45%.

UP28608 +0.45%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
17/06 Thứ Hai 28304 29166 28735
18/06 Thứ Ba 28331 29193 28762
19/06 Thứ Tư 28424 29290 28857
20/06 Thứ Năm 28411 29277 28844
21/06 Thứ Sáu 28428 29294 28861
24/06 Thứ Hai 28197 29055 28626
25/06 Thứ Ba 28313 29175 28744
26/06 Thứ Tư 28225 29085 28655
27/06 Thứ Năm 28378 29242 28810
28/06 Thứ Sáu 28564 29434 28999
01/07 Thứ Hai 28582 29452 29017
02/07 Thứ Ba 28901 29781 29341
03/07 Thứ Tư 28878 29758 29318
04/07 Thứ Năm 28920 29800 29360
05/07 Thứ Sáu 28928 29810 29369
08/07 Thứ Hai 28915 29795 29355
09/07 Thứ Ba 28965 29847 29406
10/07 Thứ Tư 28821 29699 29260
11/07 Thứ Năm 28814 29692 29253
12/07 Thứ Sáu 28756 29632 29194
15/07 Thứ Hai 28696 29570 29133
16/07 Thứ Ba 28546 29416 28981
17/07 Thứ Tư 29402 30298 29850
18/07 Thứ Năm 28521 29389 28955

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ vào Thứ Hai 17 Tháng Sáu: 28735 đồng, tối đa 29166, tối thiểu 28304. Dự báo tỷ giá CHF vào Thứ Ba 18 Tháng Sáu: 28762 đồng, tối đa 29193, tối thiểu 28331. Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ vào Thứ Tư 19 Tháng Sáu: 28857 đồng, tối đa 29290, tối thiểu 28424. Dự báo tỷ giá CHF vào Thứ Năm 20 Tháng Sáu: 28844 đồng, tối đa 29277, tối thiểu 28411. Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ vào Thứ Sáu 21 Tháng Sáu: 28861 đồng, tối đa 29294, tối thiểu 28428.

Trong một tuần. Dự báo tỷ giá CHF vào Thứ Hai 24 Tháng Sáu: 28626 đồng, tối đa 29055, tối thiểu 28197. Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ vào Thứ Ba 25 Tháng Sáu: 28744 đồng, tối đa 29175, tối thiểu 28313. Dự báo tỷ giá CHF vào Thứ Tư 26 Tháng Sáu: 28655 đồng, tối đa 29085, tối thiểu 28225. Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ vào Thứ Năm 27 Tháng Sáu: 28810 đồng, tối đa 29242, tối thiểu 28378. Dự báo tỷ giá CHF vào Thứ Sáu 28 Tháng Sáu: 28999 đồng, tối đa 29434, tối thiểu 28564.

Giá nhân dân tệ hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ vào Thứ Hai 1 Tháng Bảy: 29017 đồng, tối đa 29452, tối thiểu 28582. Dự báo tỷ giá CHF vào Thứ Ba 2 Tháng Bảy: 29341 đồng, tối đa 29781, tối thiểu 28901. Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ vào Thứ Tư 3 Tháng Bảy: 29318 đồng, tối đa 29758, tối thiểu 28878. Dự báo tỷ giá CHF vào Thứ Năm 4 Tháng Bảy: 29360 đồng, tối đa 29800, tối thiểu 28920. Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ vào Thứ Sáu 5 Tháng Bảy: 29369 đồng, tối đa 29810, tối thiểu 28928.

Trong 3 tuần. Dự báo tỷ giá CHF vào Thứ Hai 8 Tháng Bảy: 29355 đồng, tối đa 29795, tối thiểu 28915. Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ vào Thứ Ba 9 Tháng Bảy: 29406 đồng, tối đa 29847, tối thiểu 28965. Dự báo tỷ giá CHF vào Thứ Tư 10 Tháng Bảy: 29260 đồng, tối đa 29699, tối thiểu 28821. Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ vào Thứ Năm 11 Tháng Bảy: 29253 đồng, tối đa 29692, tối thiểu 28814. Dự báo tỷ giá CHF vào Thứ Sáu 12 Tháng Bảy: 29194 đồng, tối đa 29632, tối thiểu 28756.

Trong 4 tuần. Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ vào Thứ Hai 15 Tháng Bảy: 29133 đồng, tối đa 29570, tối thiểu 28696. Dự báo tỷ giá CHF vào Thứ Ba 16 Tháng Bảy: 28981 đồng, tối đa 29416, tối thiểu 28546.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Sáu 27023-29434 28999 +2.8%
Bảy 28521-30298 29408 +4.3%
Tám 29408-30535 30084 +6.7%
Chín 29653-30557 30105 +6.8%
Mười 29331-30225 29778 +5.6%
Mười Một 28825-29778 29264 +3.8%
Mười Hai 28319-29264 28750 +2.0%
2025
Một 28750-30057 29613 +5.0%
Hai 29613-30860 30404 +7.8%
Ba 30404-31374 30910 +9.6%
29674-30910 30126 +6.8%
Năm 29751-30657 30204 +7.1%
Sáu 30204-31577 31110 +10.3%
Bảy 31110-32241 31765 +12.6%
Tám 30749-31765 31217 +10.7%
Chín 31217-32453 31973 +13.4%
Mười 31973-32996 32508 +15.3%
Mười Một 31546-32508 32026 +13.6%
Mười Hai 31606-32568 32087 +13.8%
2026
Một 30965-32087 31437 +11.5%
Hai 31437-32866 32380 +14.8%
Ba 32380-33706 33208 +17.8%
32988-33992 33490 +18.8%
Năm 32262-33490 32753 +16.2%
Sáu 32488-33478 32983 +17.0%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Bảy 32651-33645 33148 +17.6%
Tám 33148-34565 34054 +20.8%
Chín 32537-34054 33032 +17.1%
Mười 32428-33416 32922 +16.8%
Mười Một 32922-33961 33459 +18.7%
Mười Hai 32181-33459 32671 +15.9%
2027
Một 32671-33754 33255 +17.9%
Hai 32414-33402 32908 +16.7%
Ba 32908-33978 33476 +18.7%
32345-33476 32838 +16.5%
Năm 31679-32838 32161 +14.1%
Sáu 32161-33346 32853 +16.5%
Bảy 31405-32853 31883 +13.1%
Tám 31870-32840 32355 +14.7%
Chín 32355-33793 33294 +18.1%
Mười 31811-33294 32295 +14.5%
Mười Một 31184-32295 31659 +12.3%
Mười Hai 30981-31925 31453 +11.5%
2028
Một 31453-32772 32288 +14.5%
Hai 32094-33072 32583 +15.6%
Ba 32270-33252 32761 +16.2%
31607-32761 32088 +13.8%
Năm 31956-32930 32443 +15.1%
Sáu 32443-33917 33416 +18.5%
Bảy 33307-34321 33814 +19.9%

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 28198 đồng. Tối đa 29434, tối thiểu 27023. Tỷ giá hối đoái trung bình là 28414. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 28999 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 2.8%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 28999 đồng. Tối đa 30298, tối thiểu 28521. Tỷ giá hối đoái trung bình là 29307. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 29408 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 1.4%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 29408 đồng. Tối đa 30535, tối thiểu 29408. Tỷ giá hối đoái trung bình là 29859. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 30084 là sự thay đổi của Tháng Tám là 2.3%.

Giá đô la Singapore hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 30084 đồng. Tối đa 30557, tối thiểu 29653. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30100. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 30105 là sự thay đổi của Tháng Chín là 0.1%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 30105 đồng. Tối đa 30225, tối thiểu 29331. Tỷ giá hối đoái trung bình là 29860. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 29778 là sự thay đổi của Tháng Mười là -1.1%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 29778 đồng. Tối đa 29778, tối thiểu 28825. Tỷ giá hối đoái trung bình là 29411. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 29264 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -1.7%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 29264 đồng. Tối đa 29264, tối thiểu 28319. Tỷ giá hối đoái trung bình là 28899. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 28750 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -1.8%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 28750 đồng. Tối đa 30057, tối thiểu 28750. Tỷ giá hối đoái trung bình là 29293. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 29613 là sự thay đổi của Tháng Một là 3.0%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 29613 đồng. Tối đa 30860, tối thiểu 29613. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30123. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 30404 là sự thay đổi của Tháng Hai là 2.7%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 30404 đồng. Tối đa 31374, tối thiểu 30404. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30773. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 30910 là sự thay đổi của Tháng Ba là 1.7%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 30910 đồng. Tối đa 30910, tối thiểu 29674. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30405. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 30126 là sự thay đổi của Tháng Tư là -2.5%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 30126 đồng. Tối đa 30657, tối thiểu 29751. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30185. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 30204 là sự thay đổi của Tháng Năm là 0.3%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 30204 đồng. Tối đa 31577, tối thiểu 30204. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30774. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31110 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 3.0%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 31110 đồng. Tối đa 32241, tối thiểu 31110. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31557. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31765 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 2.1%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 31765 đồng. Tối đa 31765, tối thiểu 30749. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31374. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31217 là sự thay đổi của Tháng Tám là -1.7%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 31217 đồng. Tối đa 32453, tối thiểu 31217. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31715. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31973 là sự thay đổi của Tháng Chín là 2.4%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 31973 đồng. Tối đa 32996, tối thiểu 31973. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32363. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32508 là sự thay đổi của Tháng Mười là 1.7%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 32508 đồng. Tối đa 32508, tối thiểu 31546. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32147. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32026 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -1.5%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 32026 đồng. Tối đa 32568, tối thiểu 31606. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32072. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32087 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 0.2%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 32087 đồng. Tối đa 32087, tối thiểu 30965. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31644. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31437 là sự thay đổi của Tháng Một là -2.0%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 31437 đồng. Tối đa 32866, tối thiểu 31437. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32030. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32380 là sự thay đổi của Tháng Hai là 3.0%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 32380 đồng. Tối đa 33706, tối thiểu 32380. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32919. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 33208 là sự thay đổi của Tháng Ba là 2.6%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 33208 đồng. Tối đa 33992, tối thiểu 32988. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33420. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 33490 là sự thay đổi của Tháng Tư là 0.8%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 33490 đồng. Tối đa 33490, tối thiểu 32262. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32999. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32753 là sự thay đổi của Tháng Năm là -2.2%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 32753 đồng. Tối đa 33478, tối thiểu 32488. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32926. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32983 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.7%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 32983 đồng. Tối đa 33645, tối thiểu 32651. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33107. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 33148 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 0.5%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 33148 đồng. Tối đa 34565, tối thiểu 33148. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33729. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 34054 là sự thay đổi của Tháng Tám là 2.7%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 34054 đồng. Tối đa 34054, tối thiểu 32537. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33419. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 33032 là sự thay đổi của Tháng Chín là -3.0%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 33032 đồng. Tối đa 33416, tối thiểu 32428. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32950. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32922 là sự thay đổi của Tháng Mười là -0.3%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 32922 đồng. Tối đa 33961, tối thiểu 32922. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33316. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 33459 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 1.6%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 33459 đồng. Tối đa 33459, tối thiểu 32181. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32943. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32671 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -2.4%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 32671 đồng. Tối đa 33754, tối thiểu 32671. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33088. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 33255 là sự thay đổi của Tháng Một là 1.8%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 33255 đồng. Tối đa 33402, tối thiểu 32414. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32995. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32908 là sự thay đổi của Tháng Hai là -1.0%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 32908 đồng. Tối đa 33978, tối thiểu 32908. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33318. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 33476 là sự thay đổi của Tháng Ba là 1.7%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 33476 đồng. Tối đa 33476, tối thiểu 32345. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33034. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32838 là sự thay đổi của Tháng Tư là -1.9%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 32838 đồng. Tối đa 32838, tối thiểu 31679. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32379. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32161 là sự thay đổi của Tháng Năm là -2.1%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 32161 đồng. Tối đa 33346, tối thiểu 32161. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32630. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32853 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 2.2%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 32853 đồng. Tối đa 32853, tối thiểu 31405. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32249. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31883 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -3.0%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 31883 đồng. Tối đa 32840, tối thiểu 31870. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32237. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32355 là sự thay đổi của Tháng Tám là 1.5%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 32355 đồng. Tối đa 33793, tối thiểu 32355. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32949. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 33294 là sự thay đổi của Tháng Chín là 2.9%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 33294 đồng. Tối đa 33294, tối thiểu 31811. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32674. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32295 là sự thay đổi của Tháng Mười là -3.0%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 32295 đồng. Tối đa 32295, tối thiểu 31184. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31858. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31659 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -2.0%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 31659 đồng. Tối đa 31925, tối thiểu 30981. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31505. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31453 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -0.7%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 31453 đồng. Tối đa 32772, tối thiểu 31453. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31992. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32288 là sự thay đổi của Tháng Một là 2.7%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 32288 đồng. Tối đa 33072, tối thiểu 32094. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32509. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32583 là sự thay đổi của Tháng Hai là 0.9%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 32583 đồng. Tối đa 33252, tối thiểu 32270. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32717. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32761 là sự thay đổi của Tháng Ba là 0.5%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Tư 2028. Lúc đầu trên 32761 đồng. Tối đa 32761, tối thiểu 31607. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32304. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32088 là sự thay đổi của Tháng Tư là -2.1%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Năm 2028. Lúc đầu trên 32088 đồng. Tối đa 32930, tối thiểu 31956. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32354. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32443 là sự thay đổi của Tháng Năm là 1.1%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Sáu 2028. Lúc đầu trên 32443 đồng. Tối đa 33917, tối thiểu 32443. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33055. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 33416 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 3.0%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Bảy 2028. Lúc đầu trên 33416 đồng. Tối đa 34321, tối thiểu 33307. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33715. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 33814 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 1.2%.

Một số tiền theo tỷ giá hối đoái hiện tại là franc Thụy Sĩ đến đồng:

1 CHF = 28,608.00 VND
2 CHF = 57,216.00 VND. 3 CHF = 85,824.00 VND. 4 CHF = 114,432.00 VND. 5 CHF = 143,040.00 VND. 6 CHF = 171,648.00 VND. 7 CHF = 200,256.00 VND. 8 CHF = 228,864.00 VND. 9 CHF = 257,472.00 VND.

10 CHF = 286,080.00 VND
11 CHF = 314,688.00 VND. 12 CHF = 343,296.00 VND. 13 CHF = 371,904.00 VND. 14 CHF = 400,512.00 VND. 15 CHF = 429,120.00 VND. 16 CHF = 457,728.00 VND. 17 CHF = 486,336.00 VND. 18 CHF = 514,944.00 VND. 19 CHF = 543,552.00 VND.

Bấm vào đây để biết thêm số tiền lên tới 15.000.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Tỷ giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.