GIÁ FRANC THỤY SĨ HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá franc Thụy Sĩ hôm nay

Giá franc Thụy Sĩ tương đương 27916 đồng. Phạm vi ngày hôm nay: 27721-27881. Tỷ giá của ngày hôm qua: 27881. Sự thay đổi của ngày hôm nay là +35 đồng, +0.13%.

UP27916 +0.13%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
23/02 Thứ Sáu 27549 28389 27969
26/02 Thứ Hai 27583 28423 28003
27/02 Thứ Ba 27513 28351 27932
28/02 Thứ Tư 27574 28414 27994
29/02 Thứ Năm 27807 28653 28230
01/03 Thứ Sáu 27853 28701 28277
04/03 Thứ Hai 27505 28343 27924
05/03 Thứ Ba 27454 28290 27872
06/03 Thứ Tư 27436 28272 27854
07/03 Thứ Năm 27465 28301 27883
08/03 Thứ Sáu 27358 28192 27775
11/03 Thứ Hai 27373 28207 27790
12/03 Thứ Ba 27292 28124 27708
13/03 Thứ Tư 26931 27751 27341
14/03 Thứ Năm 27046 27870 27458
15/03 Thứ Sáu 27069 27893 27481
18/03 Thứ Hai 26910 27730 27320
19/03 Thứ Ba 26898 27718 27308
20/03 Thứ Tư 27009 27831 27420
21/03 Thứ Năm 26874 27692 27283
22/03 Thứ Sáu 27137 27963 27550
25/03 Thứ Hai 27132 27958 27545
26/03 Thứ Ba 27096 27922 27509
27/03 Thứ Tư 27103 27929 27516

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ vào Thứ Sáu 23 Tháng Hai: 27969 đồng, tối đa 28389, tối thiểu 27549. Dự báo tỷ giá CHF vào Thứ Hai 26 Tháng Hai: 28003 đồng, tối đa 28423, tối thiểu 27583. Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ vào Thứ Ba 27 Tháng Hai: 27932 đồng, tối đa 28351, tối thiểu 27513. Dự báo tỷ giá CHF vào Thứ Tư 28 Tháng Hai: 27994 đồng, tối đa 28414, tối thiểu 27574.

Trong một tuần. Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ vào Thứ Năm 29 Tháng Hai: 28230 đồng, tối đa 28653, tối thiểu 27807. Dự báo tỷ giá CHF vào Thứ Sáu 1 Tháng Ba: 28277 đồng, tối đa 28701, tối thiểu 27853. Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ vào Thứ Hai 4 Tháng Ba: 27924 đồng, tối đa 28343, tối thiểu 27505. Dự báo tỷ giá CHF vào Thứ Ba 5 Tháng Ba: 27872 đồng, tối đa 28290, tối thiểu 27454. Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ vào Thứ Tư 6 Tháng Ba: 27854 đồng, tối đa 28272, tối thiểu 27436.

Giá nhân dân tệ hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo tỷ giá CHF vào Thứ Năm 7 Tháng Ba: 27883 đồng, tối đa 28301, tối thiểu 27465. Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ vào Thứ Sáu 8 Tháng Ba: 27775 đồng, tối đa 28192, tối thiểu 27358. Dự báo tỷ giá CHF vào Thứ Hai 11 Tháng Ba: 27790 đồng, tối đa 28207, tối thiểu 27373. Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ vào Thứ Ba 12 Tháng Ba: 27708 đồng, tối đa 28124, tối thiểu 27292. Dự báo tỷ giá CHF vào Thứ Tư 13 Tháng Ba: 27341 đồng, tối đa 27751, tối thiểu 26931.

Trong 3 tuần. Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ vào Thứ Năm 14 Tháng Ba: 27458 đồng, tối đa 27870, tối thiểu 27046. Dự báo tỷ giá CHF vào Thứ Sáu 15 Tháng Ba: 27481 đồng, tối đa 27893, tối thiểu 27069. Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ vào Thứ Hai 18 Tháng Ba: 27320 đồng, tối đa 27730, tối thiểu 26910. Dự báo tỷ giá CHF vào Thứ Ba 19 Tháng Ba: 27308 đồng, tối đa 27718, tối thiểu 26898. Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ vào Thứ Tư 20 Tháng Ba: 27420 đồng, tối đa 27831, tối thiểu 27009.

Trong 4 tuần. Dự báo tỷ giá CHF vào Thứ Năm 21 Tháng Ba: 27283 đồng, tối đa 27692, tối thiểu 26874. Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ vào Thứ Sáu 22 Tháng Ba: 27550 đồng, tối đa 27963, tối thiểu 27137. Dự báo tỷ giá CHF vào Thứ Hai 25 Tháng Ba: 27545 đồng, tối đa 27958, tối thiểu 27132.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Hai 27513-28653 28230 -0.4%
Ba 26874-29000 28571 +0.8%
27648-28571 28069 -0.9%
Năm 28069-29345 28911 +2.0%
Sáu 28911-30129 29684 +4.8%
Bảy 29684-30631 30178 +6.5%
Tám 28972-30178 29413 +3.8%
Chín 29047-29931 29489 +4.1%
Mười 29489-30830 30374 +7.2%
Mười Một 30374-31479 31014 +9.4%
Mười Hai 30022-31014 30479 +7.6%
2025
Một 30479-31685 31217 +10.2%
Hai 31217-32215 31739 +12.0%
Ba 30799-31739 31268 +10.3%
30857-31797 31327 +10.6%
Năm 30232-31327 30692 +8.3%
Sáu 30692-32087 31613 +11.6%
Bảy 31613-32908 32422 +14.4%
Tám 32208-33188 32698 +15.4%
Chín 31498-32698 31978 +12.8%
Mười 31720-32686 32203 +13.6%
Mười Một 31879-32849 32364 +14.2%
Mười Hai 32364-33748 33249 +17.3%
2026
Một 31768-33249 32252 +13.8%
Hai 31663-32627 32145 +13.4%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Ba 32145-33159 32669 +15.3%
31421-32669 31899 +12.6%
Năm 31899-32956 32469 +14.6%
Sáu 31648-32612 32130 +13.4%
Bảy 32130-33174 32684 +15.3%
Tám 31580-32684 32061 +13.1%
Chín 30929-32061 31400 +10.8%
Mười 31400-32557 32076 +13.2%
Mười Một 30662-32076 31129 +9.9%
Mười Hai 31116-32064 31590 +11.5%
2027
Một 31590-32994 32506 +14.7%
Hai 31058-32506 31531 +11.3%
Ba 30446-31531 30910 +9.1%
30248-31170 30709 +8.4%
Năm 30709-31998 31525 +11.3%
Sáu 31336-32290 31813 +12.3%
Bảy 31507-32467 31987 +12.9%
Tám 30860-31987 31330 +10.6%
Chín 31201-32151 31676 +11.8%
Mười 31676-33115 32626 +15.1%
Mười Một 32519-33509 33014 +16.5%
Mười Hai 32459-33447 32953 +16.3%
2028
Một 32027-33003 32515 +14.7%
Hai 32515-33699 33201 +17.2%
Ba 32704-33700 33202 +17.2%

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Hai 2024. Lúc đầu trên 28337 đồng. Tối đa 28653, tối thiểu 27513. Tỷ giá hối đoái trung bình là 28183. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 28230 là sự thay đổi của Tháng Hai là -0.4%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Ba 2024. Lúc đầu trên 28230 đồng. Tối đa 29000, tối thiểu 26874. Tỷ giá hối đoái trung bình là 28169. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 28571 là sự thay đổi của Tháng Ba là 1.2%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Tư 2024. Lúc đầu trên 28571 đồng. Tối đa 28571, tối thiểu 27648. Tỷ giá hối đoái trung bình là 28215. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 28069 là sự thay đổi của Tháng Tư là -1.8%.

Giá đô la Singapore hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 28069 đồng. Tối đa 29345, tối thiểu 28069. Tỷ giá hối đoái trung bình là 28599. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 28911 là sự thay đổi của Tháng Năm là 3.0%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 28911 đồng. Tối đa 30129, tối thiểu 28911. Tỷ giá hối đoái trung bình là 29409. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 29684 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 2.7%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 29684 đồng. Tối đa 30631, tối thiểu 29684. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30044. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 30178 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 1.7%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 30178 đồng. Tối đa 30178, tối thiểu 28972. Tỷ giá hối đoái trung bình là 29685. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 29413 là sự thay đổi của Tháng Tám là -2.5%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 29413 đồng. Tối đa 29931, tối thiểu 29047. Tỷ giá hối đoái trung bình là 29470. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 29489 là sự thay đổi của Tháng Chín là 0.3%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 29489 đồng. Tối đa 30830, tối thiểu 29489. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30046. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 30374 là sự thay đổi của Tháng Mười là 3.0%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 30374 đồng. Tối đa 31479, tối thiểu 30374. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30810. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31014 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 2.1%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 31014 đồng. Tối đa 31014, tối thiểu 30022. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30632. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 30479 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -1.7%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 30479 đồng. Tối đa 31685, tối thiểu 30479. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30965. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31217 là sự thay đổi của Tháng Một là 2.4%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 31217 đồng. Tối đa 32215, tối thiểu 31217. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31597. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31739 là sự thay đổi của Tháng Hai là 1.7%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 31739 đồng. Tối đa 31739, tối thiểu 30799. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31386. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31268 là sự thay đổi của Tháng Ba là -1.5%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 31268 đồng. Tối đa 31797, tối thiểu 30857. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31312. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31327 là sự thay đổi của Tháng Tư là 0.2%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 31327 đồng. Tối đa 31327, tối thiểu 30232. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30895. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 30692 là sự thay đổi của Tháng Năm là -2.0%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 30692 đồng. Tối đa 32087, tối thiểu 30692. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31271. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31613 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 3.0%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 31613 đồng. Tối đa 32908, tối thiểu 31613. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32139. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32422 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 2.6%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 32422 đồng. Tối đa 33188, tối thiểu 32208. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32629. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32698 là sự thay đổi của Tháng Tám là 0.9%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 32698 đồng. Tối đa 32698, tối thiểu 31498. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32218. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31978 là sự thay đổi của Tháng Chín là -2.2%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 31978 đồng. Tối đa 32686, tối thiểu 31720. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32147. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32203 là sự thay đổi của Tháng Mười là 0.7%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 32203 đồng. Tối đa 32849, tối thiểu 31879. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32324. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32364 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 0.5%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 32364 đồng. Tối đa 33748, tối thiểu 32364. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32931. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 33249 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 2.7%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 33249 đồng. Tối đa 33249, tối thiểu 31768. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32630. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32252 là sự thay đổi của Tháng Một là -3.0%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 32252 đồng. Tối đa 32627, tối thiểu 31663. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32172. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32145 là sự thay đổi của Tháng Hai là -0.3%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 32145 đồng. Tối đa 33159, tối thiểu 32145. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32530. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32669 là sự thay đổi của Tháng Ba là 1.6%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 32669 đồng. Tối đa 32669, tối thiểu 31421. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32165. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31899 là sự thay đổi của Tháng Tư là -2.4%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 31899 đồng. Tối đa 32956, tối thiểu 31899. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32306. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32469 là sự thay đổi của Tháng Năm là 1.8%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 32469 đồng. Tối đa 32612, tối thiểu 31648. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32215. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32130 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -1.0%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 32130 đồng. Tối đa 33174, tối thiểu 32130. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32530. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32684 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 1.7%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 32684 đồng. Tối đa 32684, tối thiểu 31580. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32252. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32061 là sự thay đổi của Tháng Tám là -1.9%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 32061 đồng. Tối đa 32061, tối thiểu 30929. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31613. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31400 là sự thay đổi của Tháng Chín là -2.1%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 31400 đồng. Tối đa 32557, tối thiểu 31400. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31858. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32076 là sự thay đổi của Tháng Mười là 2.2%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 32076 đồng. Tối đa 32076, tối thiểu 30662. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31486. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31129 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -3.0%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 31129 đồng. Tối đa 32064, tối thiểu 31116. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31475. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31590 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 1.5%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 31590 đồng. Tối đa 32994, tối thiểu 31590. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32170. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32506 là sự thay đổi của Tháng Một là 2.9%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 32506 đồng. Tối đa 32506, tối thiểu 31058. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31900. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31531 là sự thay đổi của Tháng Hai là -3.0%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 31531 đồng. Tối đa 31531, tối thiểu 30446. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31105. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 30910 là sự thay đổi của Tháng Ba là -2.0%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 30910 đồng. Tối đa 31170, tối thiểu 30248. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30759. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 30709 là sự thay đổi của Tháng Tư là -0.7%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 30709 đồng. Tối đa 31998, tối thiểu 30709. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31235. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31525 là sự thay đổi của Tháng Năm là 2.7%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 31525 đồng. Tối đa 32290, tối thiểu 31336. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31741. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31813 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.9%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 31813 đồng. Tối đa 32467, tối thiểu 31507. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31944. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31987 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 0.5%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 31987 đồng. Tối đa 31987, tối thiểu 30860. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31541. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31330 là sự thay đổi của Tháng Tám là -2.1%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 31330 đồng. Tối đa 32151, tối thiểu 31201. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31590. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 31676 là sự thay đổi của Tháng Chín là 1.1%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 31676 đồng. Tối đa 33115, tối thiểu 31676. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32273. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32626 là sự thay đổi của Tháng Mười là 3.0%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 32626 đồng. Tối đa 33509, tối thiểu 32519. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32917. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 33014 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 1.2%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 33014 đồng. Tối đa 33447, tối thiểu 32459. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32968. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32953 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -0.2%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 32953 đồng. Tối đa 33003, tối thiểu 32027. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32625. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 32515 là sự thay đổi của Tháng Một là -1.3%.

Dự báo tỷ giá franc Thụy Sĩ cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 32515 đồng. Tối đa 33699, tối thiểu 32515. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32983. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 33201 là sự thay đổi của Tháng Hai là 2.1%.

Dự báo tỷ giá CHF cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 33201 đồng. Tối đa 33700, tối thiểu 32704. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33202. Kỳ vọng franc Thụy Sĩ vào cuối tháng, 33202 là sự thay đổi của Tháng Ba là 0.0%.

Một số tiền theo tỷ giá hối đoái hiện tại là franc Thụy Sĩ đến đồng:

1 CHF = 27,916.00 VND
2 CHF = 55,832.00 VND. 3 CHF = 83,748.00 VND. 4 CHF = 111,664.00 VND. 5 CHF = 139,580.00 VND. 6 CHF = 167,496.00 VND. 7 CHF = 195,412.00 VND. 8 CHF = 223,328.00 VND. 9 CHF = 251,244.00 VND.

10 CHF = 279,160.00 VND
11 CHF = 307,076.00 VND. 12 CHF = 334,992.00 VND. 13 CHF = 362,908.00 VND. 14 CHF = 390,824.00 VND. 15 CHF = 418,740.00 VND. 16 CHF = 446,656.00 VND. 17 CHF = 474,572.00 VND. 18 CHF = 502,488.00 VND. 19 CHF = 530,404.00 VND.

Bấm vào đây để biết thêm số tiền lên tới 15.000.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Tỷ giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.