GIÁ BẢNG ANH HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá bảng ANH hôm nay

Giá bảng ANH tương đương 30993 đồng. Phạm vi ngày hôm nay: 30979-31016. Tỷ giá của ngày hôm qua: 30993. Sự thay đổi của ngày hôm nay là 0 đồng, 0.00%.

NO Change30993 0.00%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá bảng ANH cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
23/02 Thứ Sáu 30575 31507 31041
26/02 Thứ Hai 30649 31583 31116
27/02 Thứ Ba 30649 31583 31116
28/02 Thứ Tư 30712 31648 31180
29/02 Thứ Năm 30863 31803 31333
01/03 Thứ Sáu 30807 31745 31276
04/03 Thứ Hai 30714 31650 31182
05/03 Thứ Ba 30721 31657 31189
06/03 Thứ Tư 30738 31674 31206
07/03 Thứ Năm 30718 31654 31186
08/03 Thứ Sáu 30836 31776 31306
11/03 Thứ Hai 30977 31921 31449
12/03 Thứ Ba 30796 31734 31265
13/03 Thứ Tư 30425 31351 30888
14/03 Thứ Năm 30555 31485 31020
15/03 Thứ Sáu 30549 31479 31014
18/03 Thứ Hai 30352 31276 30814
19/03 Thứ Ba 30298 31220 30759
20/03 Thứ Tư 30271 31193 30732
21/03 Thứ Năm 30232 31152 30692
22/03 Thứ Sáu 30356 31280 30818
25/03 Thứ Hai 30336 31260 30798
26/03 Thứ Ba 30358 31282 30820
27/03 Thứ Tư 30342 31266 30804

Dự báo tỷ giá bảng ANH vào Thứ Sáu 23 Tháng Hai: 31041 đồng, tối đa 31507, tối thiểu 30575. Dự báo tỷ giá GBP vào Thứ Hai 26 Tháng Hai: 31116 đồng, tối đa 31583, tối thiểu 30649. Dự báo tỷ giá bảng ANH vào Thứ Ba 27 Tháng Hai: 31116 đồng, tối đa 31583, tối thiểu 30649. Dự báo tỷ giá GBP vào Thứ Tư 28 Tháng Hai: 31180 đồng, tối đa 31648, tối thiểu 30712.

Trong một tuần. Dự báo tỷ giá bảng ANH vào Thứ Năm 29 Tháng Hai: 31333 đồng, tối đa 31803, tối thiểu 30863. Dự báo tỷ giá GBP vào Thứ Sáu 1 Tháng Ba: 31276 đồng, tối đa 31745, tối thiểu 30807. Dự báo tỷ giá bảng ANH vào Thứ Hai 4 Tháng Ba: 31182 đồng, tối đa 31650, tối thiểu 30714. Dự báo tỷ giá GBP vào Thứ Ba 5 Tháng Ba: 31189 đồng, tối đa 31657, tối thiểu 30721. Dự báo tỷ giá bảng ANH vào Thứ Tư 6 Tháng Ba: 31206 đồng, tối đa 31674, tối thiểu 30738.

Giá franc Thụy Sĩ hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo tỷ giá GBP vào Thứ Năm 7 Tháng Ba: 31186 đồng, tối đa 31654, tối thiểu 30718. Dự báo tỷ giá bảng ANH vào Thứ Sáu 8 Tháng Ba: 31306 đồng, tối đa 31776, tối thiểu 30836. Dự báo tỷ giá GBP vào Thứ Hai 11 Tháng Ba: 31449 đồng, tối đa 31921, tối thiểu 30977. Dự báo tỷ giá bảng ANH vào Thứ Ba 12 Tháng Ba: 31265 đồng, tối đa 31734, tối thiểu 30796. Dự báo tỷ giá GBP vào Thứ Tư 13 Tháng Ba: 30888 đồng, tối đa 31351, tối thiểu 30425.

Trong 3 tuần. Dự báo tỷ giá bảng ANH vào Thứ Năm 14 Tháng Ba: 31020 đồng, tối đa 31485, tối thiểu 30555. Dự báo tỷ giá GBP vào Thứ Sáu 15 Tháng Ba: 31014 đồng, tối đa 31479, tối thiểu 30549. Dự báo tỷ giá bảng ANH vào Thứ Hai 18 Tháng Ba: 30814 đồng, tối đa 31276, tối thiểu 30352. Dự báo tỷ giá GBP vào Thứ Ba 19 Tháng Ba: 30759 đồng, tối đa 31220, tối thiểu 30298. Dự báo tỷ giá bảng ANH vào Thứ Tư 20 Tháng Ba: 30732 đồng, tối đa 31193, tối thiểu 30271.

Trong 4 tuần. Dự báo tỷ giá GBP vào Thứ Năm 21 Tháng Ba: 30692 đồng, tối đa 31152, tối thiểu 30232. Dự báo tỷ giá bảng ANH vào Thứ Sáu 22 Tháng Ba: 30818 đồng, tối đa 31280, tối thiểu 30356. Dự báo tỷ giá GBP vào Thứ Hai 25 Tháng Ba: 30798 đồng, tối đa 31260, tối thiểu 30336.

Dự báo tỷ giá bảng ANH năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Hai 30307-31803 31333 +1.2%
Ba 30232-32146 31671 +2.2%
31285-32237 31761 +2.5%
Năm 31555-32517 32036 +3.4%
Sáu 32036-33366 32873 +6.1%
Bảy 32622-33616 33119 +6.9%
Tám 31689-33119 32172 +3.9%
Chín 31784-32752 32268 +4.2%
Mười 32268-33262 32770 +5.8%
Mười Một 32770-34086 33582 +8.4%
Mười Hai 32796-33794 33295 +7.5%
2025
Một 33295-34433 33924 +9.5%
Hai 33819-34849 34334 +10.8%
Ba 33463-34483 33973 +9.7%
33831-34861 34346 +10.9%
Năm 32816-34346 33316 +7.6%
Sáu 33316-34830 34315 +10.8%
Bảy 34315-35874 35344 +14.1%
Tám 34038-35344 34556 +11.6%
Chín 33016-34556 33519 +8.2%
Mười 33138-34148 33643 +8.6%
Mười Một 32144-33643 32634 +5.4%
Mười Hai 32628-33622 33125 +6.9%
2026
Một 31649-33125 32131 +3.7%
Hai 31072-32131 31545 +1.8%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Ba 31189-32139 31664 +2.2%
30755-31691 31223 +0.8%
Năm 31223-32369 31891 +3.0%
Sáu 30506-31891 30971 0.0%
Bảy 30971-31935 31463 +1.6%
Tám 30319-31463 30781 -0.6%
Chín 29690-30781 30142 -2.7%
Mười 29845-30753 30299 -2.2%
Mười Một 29015-30299 29457 -4.9%
Mười Hai 29457-30707 30253 -2.3%
2027
Một 29738-30644 30191 -2.5%
Hai 29407-30303 29855 -3.6%
Ba 29855-30823 30367 -2.0%
29992-30906 30449 -1.7%
Năm 30449-31687 31219 +0.8%
Sáu 31219-32605 32123 +3.7%
Bảy 31747-32713 32230 +4.1%
Tám 30794-32230 31263 +0.9%
Chín 31263-32394 31915 +3.0%
Mười 31915-33365 32872 +6.1%
Mười Một 32465-33453 32959 +6.4%
Mười Hai 31583-32959 32064 +3.5%
2028
Một 31778-32746 32262 +4.2%
Hai 31265-32262 31741 +2.5%
Ba 30461-31741 30925 -0.2%

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Hai 2024. Lúc đầu trên 30975 đồng. Tối đa 31803, tối thiểu 30307. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31105. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 31333 là sự thay đổi của Tháng Hai là 1.2%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Ba 2024. Lúc đầu trên 31333 đồng. Tối đa 32146, tối thiểu 30232. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31346. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 31671 là sự thay đổi của Tháng Ba là 1.1%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Tư 2024. Lúc đầu trên 31671 đồng. Tối đa 32237, tối thiểu 31285. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31739. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 31761 là sự thay đổi của Tháng Tư là 0.3%.

Giá nhân dân tệ hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 31761 đồng. Tối đa 32517, tối thiểu 31555. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31967. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 32036 là sự thay đổi của Tháng Năm là 0.9%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 32036 đồng. Tối đa 33366, tối thiểu 32036. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32578. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 32873 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 2.6%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 32873 đồng. Tối đa 33616, tối thiểu 32622. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33058. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33119 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 0.7%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 33119 đồng. Tối đa 33119, tối thiểu 31689. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32525. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 32172 là sự thay đổi của Tháng Tám là -2.9%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 32172 đồng. Tối đa 32752, tối thiểu 31784. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32244. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 32268 là sự thay đổi của Tháng Chín là 0.3%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 32268 đồng. Tối đa 33262, tối thiểu 32268. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32642. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 32770 là sự thay đổi của Tháng Mười là 1.6%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 32770 đồng. Tối đa 34086, tối thiểu 32770. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33302. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33582 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 2.5%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 33582 đồng. Tối đa 33794, tối thiểu 32796. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33367. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33295 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -0.9%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 33295 đồng. Tối đa 34433, tối thiểu 33295. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33737. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33924 là sự thay đổi của Tháng Một là 1.9%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 33924 đồng. Tối đa 34849, tối thiểu 33819. Tỷ giá hối đoái trung bình là 34232. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 34334 là sự thay đổi của Tháng Hai là 1.2%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 34334 đồng. Tối đa 34483, tối thiểu 33463. Tỷ giá hối đoái trung bình là 34063. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33973 là sự thay đổi của Tháng Ba là -1.1%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 33973 đồng. Tối đa 34861, tối thiểu 33831. Tỷ giá hối đoái trung bình là 34253. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 34346 là sự thay đổi của Tháng Tư là 1.1%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 34346 đồng. Tối đa 34346, tối thiểu 32816. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33706. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33316 là sự thay đổi của Tháng Năm là -3.0%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 33316 đồng. Tối đa 34830, tối thiểu 33316. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33944. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 34315 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 3.0%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 34315 đồng. Tối đa 35874, tối thiểu 34315. Tỷ giá hối đoái trung bình là 34962. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 35344 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 3.0%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 35344 đồng. Tối đa 35344, tối thiểu 34038. Tỷ giá hối đoái trung bình là 34821. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 34556 là sự thay đổi của Tháng Tám là -2.2%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 34556 đồng. Tối đa 34556, tối thiểu 33016. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33912. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33519 là sự thay đổi của Tháng Chín là -3.0%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 33519 đồng. Tối đa 34148, tối thiểu 33138. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33612. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33643 là sự thay đổi của Tháng Mười là 0.4%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 33643 đồng. Tối đa 33643, tối thiểu 32144. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33016. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 32634 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -3.0%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 32634 đồng. Tối đa 33622, tối thiểu 32628. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33002. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33125 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 1.5%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 33125 đồng. Tối đa 33125, tối thiểu 31649. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32508. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 32131 là sự thay đổi của Tháng Một là -3.0%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 32131 đồng. Tối đa 32131, tối thiểu 31072. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31720. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 31545 là sự thay đổi của Tháng Hai là -1.8%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 31545 đồng. Tối đa 32139, tối thiểu 31189. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31634. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 31664 là sự thay đổi của Tháng Ba là 0.4%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 31664 đồng. Tối đa 31691, tối thiểu 30755. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31333. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 31223 là sự thay đổi của Tháng Tư là -1.4%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 31223 đồng. Tối đa 32369, tối thiểu 31223. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31677. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 31891 là sự thay đổi của Tháng Năm là 2.1%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 31891 đồng. Tối đa 31891, tối thiểu 30506. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31315. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 30971 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -2.9%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 30971 đồng. Tối đa 31935, tối thiểu 30971. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31335. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 31463 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 1.6%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 31463 đồng. Tối đa 31463, tối thiểu 30319. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31007. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 30781 là sự thay đổi của Tháng Tám là -2.2%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 30781 đồng. Tối đa 30781, tối thiểu 29690. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30349. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 30142 là sự thay đổi của Tháng Chín là -2.1%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 30142 đồng. Tối đa 30753, tối thiểu 29845. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30260. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 30299 là sự thay đổi của Tháng Mười là 0.5%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 30299 đồng. Tối đa 30299, tối thiểu 29015. Tỷ giá hối đoái trung bình là 29768. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 29457 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -2.8%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 29457 đồng. Tối đa 30707, tối thiểu 29457. Tỷ giá hối đoái trung bình là 29969. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 30253 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 2.7%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 30253 đồng. Tối đa 30644, tối thiểu 29738. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30207. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 30191 là sự thay đổi của Tháng Một là -0.2%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 30191 đồng. Tối đa 30303, tối thiểu 29407. Tỷ giá hối đoái trung bình là 29939. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 29855 là sự thay đổi của Tháng Hai là -1.1%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 29855 đồng. Tối đa 30823, tối thiểu 29855. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30225. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 30367 là sự thay đổi của Tháng Ba là 1.7%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 30367 đồng. Tối đa 30906, tối thiểu 29992. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30429. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 30449 là sự thay đổi của Tháng Tư là 0.3%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 30449 đồng. Tối đa 31687, tối thiểu 30449. Tỷ giá hối đoái trung bình là 30951. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 31219 là sự thay đổi của Tháng Năm là 2.5%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 31219 đồng. Tối đa 32605, tối thiểu 31219. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31792. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 32123 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 2.9%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 32123 đồng. Tối đa 32713, tối thiểu 31747. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32203. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 32230 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 0.3%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 32230 đồng. Tối đa 32230, tối thiểu 30794. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31629. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 31263 là sự thay đổi của Tháng Tám là -3.0%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 31263 đồng. Tối đa 32394, tối thiểu 31263. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31709. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 31915 là sự thay đổi của Tháng Chín là 2.1%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 31915 đồng. Tối đa 33365, tối thiểu 31915. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32517. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 32872 là sự thay đổi của Tháng Mười là 3.0%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 32872 đồng. Tối đa 33453, tối thiểu 32465. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32937. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 32959 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 0.3%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 32959 đồng. Tối đa 32959, tối thiểu 31583. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32391. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 32064 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -2.7%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 32064 đồng. Tối đa 32746, tối thiểu 31778. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32213. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 32262 là sự thay đổi của Tháng Một là 0.6%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 32262 đồng. Tối đa 32262, tối thiểu 31265. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31883. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 31741 là sự thay đổi của Tháng Hai là -1.6%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 31741 đồng. Tối đa 31741, tối thiểu 30461. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31217. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 30925 là sự thay đổi của Tháng Ba là -2.6%.

Một số tiền theo tỷ giá hối đoái hiện tại là bảng ANH đến đồng:

1 GBP = 30,993.00 VND
2 GBP = 61,986.00 VND. 3 GBP = 92,979.00 VND. 4 GBP = 123,972.00 VND. 5 GBP = 154,965.00 VND. 6 GBP = 185,958.00 VND. 7 GBP = 216,951.00 VND. 8 GBP = 247,944.00 VND. 9 GBP = 278,937.00 VND.

10 GBP = 309,930.00 VND
11 GBP = 340,923.00 VND. 12 GBP = 371,916.00 VND. 13 GBP = 402,909.00 VND. 14 GBP = 433,902.00 VND. 15 GBP = 464,895.00 VND. 16 GBP = 495,888.00 VND. 17 GBP = 526,881.00 VND. 18 GBP = 557,874.00 VND. 19 GBP = 588,867.00 VND.

Bấm vào đây để biết thêm số tiền lên tới 15.000.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Tỷ giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.