GIÁ BẢNG ANH HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá bảng ANH hôm nay

Giá bảng ANH tương đương 32286 đồng. Phạm vi ngày hôm nay: 32164-32487. Tỷ giá của ngày hôm qua: 32458. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -172 đồng, -0.53%.

DOWN32286 -0.53%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá bảng ANH cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
17/06 Thứ Hai 31616 32578 32097
18/06 Thứ Ba 31544 32504 32024
19/06 Thứ Tư 31678 32642 32160
20/06 Thứ Năm 31720 32686 32203
21/06 Thứ Sáu 31766 32734 32250
24/06 Thứ Hai 31590 32552 32071
25/06 Thứ Ba 31581 32543 32062
26/06 Thứ Tư 31644 32608 32126
27/06 Thứ Năm 31523 32483 32003
28/06 Thứ Sáu 31659 32623 32141
01/07 Thứ Hai 31664 32628 32146
02/07 Thứ Ba 31756 32724 32240
03/07 Thứ Tư 31605 32567 32086
04/07 Thứ Năm 31591 32553 32072
05/07 Thứ Sáu 31640 32604 32122
08/07 Thứ Hai 31735 32701 32218
09/07 Thứ Ba 31696 32662 32179
10/07 Thứ Tư 31721 32687 32204
11/07 Thứ Năm 31739 32705 32222
12/07 Thứ Sáu 31745 32711 32228
15/07 Thứ Hai 31854 32824 32339
16/07 Thứ Ba 31800 32768 32284
17/07 Thứ Tư 32754 33752 33253
18/07 Thứ Năm 31771 32739 32255

Dự báo tỷ giá bảng ANH vào Thứ Hai 17 Tháng Sáu: 32097 đồng, tối đa 32578, tối thiểu 31616. Dự báo tỷ giá GBP vào Thứ Ba 18 Tháng Sáu: 32024 đồng, tối đa 32504, tối thiểu 31544. Dự báo tỷ giá bảng ANH vào Thứ Tư 19 Tháng Sáu: 32160 đồng, tối đa 32642, tối thiểu 31678. Dự báo tỷ giá GBP vào Thứ Năm 20 Tháng Sáu: 32203 đồng, tối đa 32686, tối thiểu 31720. Dự báo tỷ giá bảng ANH vào Thứ Sáu 21 Tháng Sáu: 32250 đồng, tối đa 32734, tối thiểu 31766.

Trong một tuần. Dự báo tỷ giá GBP vào Thứ Hai 24 Tháng Sáu: 32071 đồng, tối đa 32552, tối thiểu 31590. Dự báo tỷ giá bảng ANH vào Thứ Ba 25 Tháng Sáu: 32062 đồng, tối đa 32543, tối thiểu 31581. Dự báo tỷ giá GBP vào Thứ Tư 26 Tháng Sáu: 32126 đồng, tối đa 32608, tối thiểu 31644. Dự báo tỷ giá bảng ANH vào Thứ Năm 27 Tháng Sáu: 32003 đồng, tối đa 32483, tối thiểu 31523. Dự báo tỷ giá GBP vào Thứ Sáu 28 Tháng Sáu: 32141 đồng, tối đa 32623, tối thiểu 31659.

Giá franc Thụy Sĩ hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo tỷ giá bảng ANH vào Thứ Hai 1 Tháng Bảy: 32146 đồng, tối đa 32628, tối thiểu 31664. Dự báo tỷ giá GBP vào Thứ Ba 2 Tháng Bảy: 32240 đồng, tối đa 32724, tối thiểu 31756. Dự báo tỷ giá bảng ANH vào Thứ Tư 3 Tháng Bảy: 32086 đồng, tối đa 32567, tối thiểu 31605. Dự báo tỷ giá GBP vào Thứ Năm 4 Tháng Bảy: 32072 đồng, tối đa 32553, tối thiểu 31591. Dự báo tỷ giá bảng ANH vào Thứ Sáu 5 Tháng Bảy: 32122 đồng, tối đa 32604, tối thiểu 31640.

Trong 3 tuần. Dự báo tỷ giá GBP vào Thứ Hai 8 Tháng Bảy: 32218 đồng, tối đa 32701, tối thiểu 31735. Dự báo tỷ giá bảng ANH vào Thứ Ba 9 Tháng Bảy: 32179 đồng, tối đa 32662, tối thiểu 31696. Dự báo tỷ giá GBP vào Thứ Tư 10 Tháng Bảy: 32204 đồng, tối đa 32687, tối thiểu 31721. Dự báo tỷ giá bảng ANH vào Thứ Năm 11 Tháng Bảy: 32222 đồng, tối đa 32705, tối thiểu 31739. Dự báo tỷ giá GBP vào Thứ Sáu 12 Tháng Bảy: 32228 đồng, tối đa 32711, tối thiểu 31745.

Trong 4 tuần. Dự báo tỷ giá bảng ANH vào Thứ Hai 15 Tháng Bảy: 32339 đồng, tối đa 32824, tối thiểu 31854. Dự báo tỷ giá GBP vào Thứ Ba 16 Tháng Bảy: 32284 đồng, tối đa 32768, tối thiểu 31800.

Dự báo tỷ giá bảng ANH năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Sáu 30905-32734 32141 -0.9%
Bảy 31522-33752 32002 -1.3%
Tám 32002-33277 32785 +1.1%
Chín 32604-33597 33100 +2.1%
Mười 32855-33855 33355 +2.9%
Mười Một 32993-33997 33495 +3.3%
Mười Hai 33086-34094 33590 +3.6%
2025
Một 33373-34389 33881 +4.5%
Hai 33881-35289 34767 +7.2%
Ba 34502-35552 35027 +8.0%
33515-35027 34025 +4.9%
Năm 33615-34639 34127 +5.3%
Sáu 34127-35178 34658 +6.9%
Bảy 34658-36050 35517 +9.5%
Tám 34686-35742 35214 +8.6%
Chín 35214-36417 35879 +10.7%
Mười 35767-36857 36312 +12.0%
Mười Một 35391-36469 35930 +10.8%
Mười Hai 35780-36870 36325 +12.0%
2026
Một 34706-36325 35235 +8.7%
Hai 35235-36836 36292 +11.9%
Ba 36292-37942 37381 +15.3%
35999-37381 36547 +12.7%
Năm 34919-36547 35451 +9.3%
Sáu 35048-36116 35582 +9.7%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Bảy 33997-35582 34515 +6.5%
Tám 34509-35561 35035 +8.1%
Chín 33474-35035 33984 +4.8%
Mười 32865-33984 33365 +2.9%
Mười Một 32989-33993 33491 +3.3%
Mười Hai 32529-33519 33024 +1.9%
2027
Một 33024-34237 33731 +4.0%
Hai 32267-33731 32758 +1.0%
Ba 32758-33777 33278 +2.6%
32069-33278 32557 +0.4%
Năm 31404-32557 31882 -1.7%
Sáu 31567-32529 32048 -1.2%
Bảy 30691-32048 31158 -3.9%
Tám 31158-32480 32000 -1.3%
Chín 31455-32413 31934 -1.5%
Mười 31105-32053 31579 -2.6%
Mười Một 31579-32603 32121 -0.9%
Mười Hai 31725-32691 32208 -0.7%
2028
Một 32208-33517 33022 +1.9%
Hai 33022-34488 33978 +4.8%
Ba 33580-34602 34091 +5.2%
32572-34091 33068 +2.0%
Năm 33068-34263 33757 +4.1%
Sáu 33757-35292 34770 +7.2%
Bảy 34340-35386 34863 +7.5%

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 32421 đồng. Tối đa 32734, tối thiểu 30905. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32050. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 32141 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -0.9%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 32141 đồng. Tối đa 33752, tối thiểu 31522. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32354. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 32002 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -0.4%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 32002 đồng. Tối đa 33277, tối thiểu 32002. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32517. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 32785 là sự thay đổi của Tháng Tám là 2.4%.

Giá nhân dân tệ hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 32785 đồng. Tối đa 33597, tối thiểu 32604. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33022. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33100 là sự thay đổi của Tháng Chín là 1.0%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 33100 đồng. Tối đa 33855, tối thiểu 32855. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33291. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33355 là sự thay đổi của Tháng Mười là 0.8%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 33355 đồng. Tối đa 33997, tối thiểu 32993. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33460. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33495 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 0.4%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 33495 đồng. Tối đa 34094, tối thiểu 33086. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33566. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33590 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 0.3%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 33590 đồng. Tối đa 34389, tối thiểu 33373. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33808. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33881 là sự thay đổi của Tháng Một là 0.9%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 33881 đồng. Tối đa 35289, tối thiểu 33881. Tỷ giá hối đoái trung bình là 34455. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 34767 là sự thay đổi của Tháng Hai là 2.6%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 34767 đồng. Tối đa 35552, tối thiểu 34502. Tỷ giá hối đoái trung bình là 34962. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 35027 là sự thay đổi của Tháng Ba là 0.7%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 35027 đồng. Tối đa 35027, tối thiểu 33515. Tỷ giá hối đoái trung bình là 34399. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 34025 là sự thay đổi của Tháng Tư là -2.9%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 34025 đồng. Tối đa 34639, tối thiểu 33615. Tỷ giá hối đoái trung bình là 34102. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 34127 là sự thay đổi của Tháng Năm là 0.3%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 34127 đồng. Tối đa 35178, tối thiểu 34127. Tỷ giá hối đoái trung bình là 34523. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 34658 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 1.6%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 34658 đồng. Tối đa 36050, tối thiểu 34658. Tỷ giá hối đoái trung bình là 35221. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 35517 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 2.5%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 35517 đồng. Tối đa 35742, tối thiểu 34686. Tỷ giá hối đoái trung bình là 35290. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 35214 là sự thay đổi của Tháng Tám là -0.9%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 35214 đồng. Tối đa 36417, tối thiểu 35214. Tỷ giá hối đoái trung bình là 35681. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 35879 là sự thay đổi của Tháng Chín là 1.9%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 35879 đồng. Tối đa 36857, tối thiểu 35767. Tỷ giá hối đoái trung bình là 36204. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 36312 là sự thay đổi của Tháng Mười là 1.2%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 36312 đồng. Tối đa 36469, tối thiểu 35391. Tỷ giá hối đoái trung bình là 36026. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 35930 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -1.1%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 35930 đồng. Tối đa 36870, tối thiểu 35780. Tỷ giá hối đoái trung bình là 36226. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 36325 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 1.1%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 36325 đồng. Tối đa 36325, tối thiểu 34706. Tỷ giá hối đoái trung bình là 35648. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 35235 là sự thay đổi của Tháng Một là -3.0%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 35235 đồng. Tối đa 36836, tối thiểu 35235. Tỷ giá hối đoái trung bình là 35900. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 36292 là sự thay đổi của Tháng Hai là 3.0%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 36292 đồng. Tối đa 37942, tối thiểu 36292. Tỷ giá hối đoái trung bình là 36977. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 37381 là sự thay đổi của Tháng Ba là 3.0%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 37381 đồng. Tối đa 37381, tối thiểu 35999. Tỷ giá hối đoái trung bình là 36827. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 36547 là sự thay đổi của Tháng Tư là -2.2%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 36547 đồng. Tối đa 36547, tối thiểu 34919. Tỷ giá hối đoái trung bình là 35866. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 35451 là sự thay đổi của Tháng Năm là -3.0%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 35451 đồng. Tối đa 36116, tối thiểu 35048. Tỷ giá hối đoái trung bình là 35549. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 35582 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.4%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 35582 đồng. Tối đa 35582, tối thiểu 33997. Tỷ giá hối đoái trung bình là 34919. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 34515 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -3.0%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 34515 đồng. Tối đa 35561, tối thiểu 34509. Tỷ giá hối đoái trung bình là 34905. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 35035 là sự thay đổi của Tháng Tám là 1.5%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 35035 đồng. Tối đa 35035, tối thiểu 33474. Tỷ giá hối đoái trung bình là 34382. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33984 là sự thay đổi của Tháng Chín là -3.0%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 33984 đồng. Tối đa 33984, tối thiểu 32865. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33550. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33365 là sự thay đổi của Tháng Mười là -1.8%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 33365 đồng. Tối đa 33993, tối thiểu 32989. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33460. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33491 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 0.4%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 33491 đồng. Tối đa 33519, tối thiểu 32529. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33141. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33024 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -1.4%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 33024 đồng. Tối đa 34237, tối thiểu 33024. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33504. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33731 là sự thay đổi của Tháng Một là 2.1%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 33731 đồng. Tối đa 33731, tối thiểu 32267. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33122. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 32758 là sự thay đổi của Tháng Hai là -2.9%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 32758 đồng. Tối đa 33777, tối thiểu 32758. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33143. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33278 là sự thay đổi của Tháng Ba là 1.6%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 33278 đồng. Tối đa 33278, tối thiểu 32069. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32796. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 32557 là sự thay đổi của Tháng Tư là -2.2%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 32557 đồng. Tối đa 32557, tối thiểu 31404. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32100. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 31882 là sự thay đổi của Tháng Năm là -2.1%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 31882 đồng. Tối đa 32529, tối thiểu 31567. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32007. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 32048 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.5%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 32048 đồng. Tối đa 32048, tối thiểu 30691. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31486. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 31158 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -2.8%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 31158 đồng. Tối đa 32480, tối thiểu 31158. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31699. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 32000 là sự thay đổi của Tháng Tám là 2.7%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 32000 đồng. Tối đa 32413, tối thiểu 31455. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31951. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 31934 là sự thay đổi của Tháng Chín là -0.2%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 31934 đồng. Tối đa 32053, tối thiểu 31105. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31668. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 31579 là sự thay đổi của Tháng Mười là -1.1%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 31579 đồng. Tối đa 32603, tối thiểu 31579. Tỷ giá hối đoái trung bình là 31971. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 32121 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 1.7%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 32121 đồng. Tối đa 32691, tối thiểu 31725. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32186. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 32208 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 0.3%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 32208 đồng. Tối đa 33517, tối thiểu 32208. Tỷ giá hối đoái trung bình là 32739. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33022 là sự thay đổi của Tháng Một là 2.5%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 33022 đồng. Tối đa 34488, tối thiểu 33022. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33628. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33978 là sự thay đổi của Tháng Hai là 2.9%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 33978 đồng. Tối đa 34602, tối thiểu 33580. Tỷ giá hối đoái trung bình là 34063. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 34091 là sự thay đổi của Tháng Ba là 0.3%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Tư 2028. Lúc đầu trên 34091 đồng. Tối đa 34091, tối thiểu 32572. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33456. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33068 là sự thay đổi của Tháng Tư là -3.0%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Năm 2028. Lúc đầu trên 33068 đồng. Tối đa 34263, tối thiểu 33068. Tỷ giá hối đoái trung bình là 33539. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 33757 là sự thay đổi của Tháng Năm là 2.1%.

Dự báo tỷ giá bảng ANH cho Tháng Sáu 2028. Lúc đầu trên 33757 đồng. Tối đa 35292, tối thiểu 33757. Tỷ giá hối đoái trung bình là 34394. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 34770 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 3.0%.

Dự báo tỷ giá GBP cho Tháng Bảy 2028. Lúc đầu trên 34770 đồng. Tối đa 35386, tối thiểu 34340. Tỷ giá hối đoái trung bình là 34840. Kỳ vọng bảng ANH vào cuối tháng, 34863 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 0.3%.

Một số tiền theo tỷ giá hối đoái hiện tại là bảng ANH đến đồng:

1 GBP = 32,286.00 VND
2 GBP = 64,572.00 VND. 3 GBP = 96,858.00 VND. 4 GBP = 129,144.00 VND. 5 GBP = 161,430.00 VND. 6 GBP = 193,716.00 VND. 7 GBP = 226,002.00 VND. 8 GBP = 258,288.00 VND. 9 GBP = 290,574.00 VND.

10 GBP = 322,860.00 VND
11 GBP = 355,146.00 VND. 12 GBP = 387,432.00 VND. 13 GBP = 419,718.00 VND. 14 GBP = 452,004.00 VND. 15 GBP = 484,290.00 VND. 16 GBP = 516,576.00 VND. 17 GBP = 548,862.00 VND. 18 GBP = 581,148.00 VND. 19 GBP = 613,434.00 VND.

Bấm vào đây để biết thêm số tiền lên tới 15.000.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Tỷ giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.