GIÁ ĐÔLA HONG KONG HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá đôla Hong Kong hôm nay

Giá đôla Hong Kong tương đương 3135.58 đồng. Phạm vi ngày hôm nay: 3136.38-3135.54. Tỷ giá của ngày hôm qua: 3135.82. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -0.24 đồng, -0.01%.

DOWN3135.58 -0.01%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
23/02 Thứ Sáu 3088 3182 3135
26/02 Thứ Hai 3089 3183 3136
27/02 Thứ Ba 3091 3185 3138
28/02 Thứ Tư 3098 3192 3145
29/02 Thứ Năm 3104 3198 3151
01/03 Thứ Sáu 3105 3199 3152
04/03 Thứ Hai 3104 3198 3151
05/03 Thứ Ba 3105 3199 3152
06/03 Thứ Tư 3105 3199 3152
07/03 Thứ Năm 3104 3198 3151
08/03 Thứ Sáu 3111 3205 3158
11/03 Thứ Hai 3108 3202 3155
12/03 Thứ Ba 3112 3206 3159
13/03 Thứ Tư 3103 3197 3150
14/03 Thứ Năm 3100 3194 3147
15/03 Thứ Sáu 3103 3197 3150
18/03 Thứ Hai 3084 3178 3131
19/03 Thứ Ba 3076 3170 3123
20/03 Thứ Tư 3076 3170 3123
21/03 Thứ Năm 3077 3171 3124
22/03 Thứ Sáu 3083 3177 3130
25/03 Thứ Hai 3083 3177 3130
26/03 Thứ Ba 3084 3178 3131
27/03 Thứ Tư 3084 3178 3131

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong vào Thứ Sáu 23 Tháng Hai: 3135 đồng, tối đa 3182, tối thiểu 3088. Dự báo tỷ giá HKD vào Thứ Hai 26 Tháng Hai: 3136 đồng, tối đa 3183, tối thiểu 3089. Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong vào Thứ Ba 27 Tháng Hai: 3138 đồng, tối đa 3185, tối thiểu 3091. Dự báo tỷ giá HKD vào Thứ Tư 28 Tháng Hai: 3145 đồng, tối đa 3192, tối thiểu 3098.

Trong một tuần. Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong vào Thứ Năm 29 Tháng Hai: 3151 đồng, tối đa 3198, tối thiểu 3104. Dự báo tỷ giá HKD vào Thứ Sáu 1 Tháng Ba: 3152 đồng, tối đa 3199, tối thiểu 3105. Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong vào Thứ Hai 4 Tháng Ba: 3151 đồng, tối đa 3198, tối thiểu 3104. Dự báo tỷ giá HKD vào Thứ Ba 5 Tháng Ba: 3152 đồng, tối đa 3199, tối thiểu 3105. Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong vào Thứ Tư 6 Tháng Ba: 3152 đồng, tối đa 3199, tối thiểu 3105.

Giá rupi Ấn Độ hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo tỷ giá HKD vào Thứ Năm 7 Tháng Ba: 3151 đồng, tối đa 3198, tối thiểu 3104. Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong vào Thứ Sáu 8 Tháng Ba: 3158 đồng, tối đa 3205, tối thiểu 3111. Dự báo tỷ giá HKD vào Thứ Hai 11 Tháng Ba: 3155 đồng, tối đa 3202, tối thiểu 3108. Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong vào Thứ Ba 12 Tháng Ba: 3159 đồng, tối đa 3206, tối thiểu 3112. Dự báo tỷ giá HKD vào Thứ Tư 13 Tháng Ba: 3150 đồng, tối đa 3197, tối thiểu 3103.

Trong 3 tuần. Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong vào Thứ Năm 14 Tháng Ba: 3147 đồng, tối đa 3194, tối thiểu 3100. Dự báo tỷ giá HKD vào Thứ Sáu 15 Tháng Ba: 3150 đồng, tối đa 3197, tối thiểu 3103. Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong vào Thứ Hai 18 Tháng Ba: 3131 đồng, tối đa 3178, tối thiểu 3084. Dự báo tỷ giá HKD vào Thứ Ba 19 Tháng Ba: 3123 đồng, tối đa 3170, tối thiểu 3076. Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong vào Thứ Tư 20 Tháng Ba: 3123 đồng, tối đa 3170, tối thiểu 3076.

Trong 4 tuần. Dự báo tỷ giá HKD vào Thứ Năm 21 Tháng Ba: 3124 đồng, tối đa 3171, tối thiểu 3077. Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong vào Thứ Sáu 22 Tháng Ba: 3130 đồng, tối đa 3177, tối thiểu 3083. Dự báo tỷ giá HKD vào Thứ Hai 25 Tháng Ba: 3130 đồng, tối đa 3177, tối thiểu 3083.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Hai 3088-3198 3151 +0.9%
Ba 3076-3213 3166 +1.4%
3135-3231 3183 +1.9%
Năm 3137-3233 3185 +2.0%
Sáu 3104-3198 3151 +0.9%
Bảy 3142-3238 3190 +2.1%
Tám 3176-3272 3224 +3.2%
Chín 3208-3306 3257 +4.3%
Mười 3239-3337 3288 +5.3%
Mười Một 3249-3347 3298 +5.6%
Mười Hai 3261-3361 3311 +6.0%
2025
Một 3261-3361 3311 +6.0%
Hai 3221-3319 3270 +4.7%
Ba 3257-3357 3307 +5.9%
3222-3320 3271 +4.7%
Năm 3125-3271 3173 +1.6%
Sáu 3115-3209 3162 +1.2%
Bảy 3162-3306 3257 +4.3%
Tám 3257-3363 3313 +6.1%
Chín 3280-3380 3330 +6.6%
Mười 3290-3390 3340 +6.9%
Mười Một 3300-3400 3350 +7.3%
Mười Hai 3332-3434 3383 +8.3%
2026
Một 3344-3446 3395 +8.7%
Hai 3346-3448 3397 +8.8%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Ba 3358-3460 3409 +9.2%
3330-3432 3381 +8.3%
Năm 3354-3456 3405 +9.0%
Sáu 3334-3436 3385 +8.4%
Bảy 3337-3439 3388 +8.5%
Tám 3330-3432 3381 +8.3%
Chín 3295-3395 3345 +7.1%
Mười 3290-3390 3340 +6.9%
Mười Một 3285-3385 3335 +6.8%
Mười Hai 3284-3384 3334 +6.8%
2027
Một 3272-3372 3322 +6.4%
Hai 3264-3364 3314 +6.1%
Ba 3263-3363 3313 +6.1%
3263-3363 3313 +6.1%
Năm 3262-3362 3312 +6.1%
Sáu 3262-3362 3312 +6.1%
Bảy 3261-3361 3311 +6.0%
Tám 3262-3362 3312 +6.1%
Chín 3262-3362 3312 +6.1%
Mười 3257-3357 3307 +5.9%
Mười Một 3250-3348 3299 +5.6%
Mười Hai 3228-3326 3277 +4.9%
2028
Một 3201-3299 3250 +4.1%
Hai 3250-3371 3321 +6.3%
Ba 3268-3368 3318 +6.2%

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Hai 2024. Lúc đầu trên 3123 đồng. Tối đa 3198, tối thiểu 3088. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3140. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3151 là sự thay đổi của Tháng Hai là 0.9%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Ba 2024. Lúc đầu trên 3151 đồng. Tối đa 3213, tối thiểu 3076. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3152. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3166 là sự thay đổi của Tháng Ba là 0.5%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Tư 2024. Lúc đầu trên 3166 đồng. Tối đa 3231, tối thiểu 3135. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3179. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3183 là sự thay đổi của Tháng Tư là 0.5%.

Giá rúp Nga hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 3183 đồng. Tối đa 3233, tối thiểu 3137. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3185. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3185 là sự thay đổi của Tháng Năm là 0.1%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 3185 đồng. Tối đa 3198, tối thiểu 3104. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3160. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3151 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -1.1%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 3151 đồng. Tối đa 3238, tối thiểu 3142. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3180. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3190 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 1.2%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 3190 đồng. Tối đa 3272, tối thiểu 3176. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3216. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3224 là sự thay đổi của Tháng Tám là 1.1%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 3224 đồng. Tối đa 3306, tối thiểu 3208. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3249. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3257 là sự thay đổi của Tháng Chín là 1.0%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 3257 đồng. Tối đa 3337, tối thiểu 3239. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3280. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3288 là sự thay đổi của Tháng Mười là 1.0%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 3288 đồng. Tối đa 3347, tối thiểu 3249. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3296. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3298 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 0.3%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 3298 đồng. Tối đa 3361, tối thiểu 3261. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3308. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3311 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 0.4%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 3311 đồng. Tối đa 3361, tối thiểu 3261. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3311. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3311 là sự thay đổi của Tháng Một là 0.0%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 3311 đồng. Tối đa 3319, tối thiểu 3221. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3280. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3270 là sự thay đổi của Tháng Hai là -1.2%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 3270 đồng. Tối đa 3357, tối thiểu 3257. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3298. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3307 là sự thay đổi của Tháng Ba là 1.1%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 3307 đồng. Tối đa 3320, tối thiểu 3222. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3280. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3271 là sự thay đổi của Tháng Tư là -1.1%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 3271 đồng. Tối đa 3271, tối thiểu 3125. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3210. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3173 là sự thay đổi của Tháng Năm là -3.0%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 3173 đồng. Tối đa 3209, tối thiểu 3115. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3165. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3162 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -0.3%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 3162 đồng. Tối đa 3306, tối thiểu 3162. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3222. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3257 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 3.0%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 3257 đồng. Tối đa 3363, tối thiểu 3257. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3298. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3313 là sự thay đổi của Tháng Tám là 1.7%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 3313 đồng. Tối đa 3380, tối thiểu 3280. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3326. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3330 là sự thay đổi của Tháng Chín là 0.5%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 3330 đồng. Tối đa 3390, tối thiểu 3290. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3338. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3340 là sự thay đổi của Tháng Mười là 0.3%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 3340 đồng. Tối đa 3400, tối thiểu 3300. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3348. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3350 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 0.3%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 3350 đồng. Tối đa 3434, tối thiểu 3332. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3375. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3383 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 1.0%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 3383 đồng. Tối đa 3446, tối thiểu 3344. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3392. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3395 là sự thay đổi của Tháng Một là 0.4%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 3395 đồng. Tối đa 3448, tối thiểu 3346. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3397. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3397 là sự thay đổi của Tháng Hai là 0.1%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 3397 đồng. Tối đa 3460, tối thiểu 3358. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3406. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3409 là sự thay đổi của Tháng Ba là 0.4%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 3409 đồng. Tối đa 3432, tối thiểu 3330. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3388. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3381 là sự thay đổi của Tháng Tư là -0.8%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 3381 đồng. Tối đa 3456, tối thiểu 3354. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3399. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3405 là sự thay đổi của Tháng Năm là 0.7%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 3405 đồng. Tối đa 3436, tối thiểu 3334. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3390. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3385 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -0.6%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 3385 đồng. Tối đa 3439, tối thiểu 3337. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3387. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3388 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 0.1%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 3388 đồng. Tối đa 3432, tối thiểu 3330. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3383. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3381 là sự thay đổi của Tháng Tám là -0.2%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 3381 đồng. Tối đa 3395, tối thiểu 3295. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3354. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3345 là sự thay đổi của Tháng Chín là -1.1%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 3345 đồng. Tối đa 3390, tối thiểu 3290. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3341. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3340 là sự thay đổi của Tháng Mười là -0.1%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 3340 đồng. Tối đa 3385, tối thiểu 3285. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3336. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3335 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -0.1%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 3335 đồng. Tối đa 3384, tối thiểu 3284. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3334. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3334 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 0.0%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 3334 đồng. Tối đa 3372, tối thiểu 3272. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3325. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3322 là sự thay đổi của Tháng Một là -0.4%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 3322 đồng. Tối đa 3364, tối thiểu 3264. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3316. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3314 là sự thay đổi của Tháng Hai là -0.2%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 3314 đồng. Tối đa 3363, tối thiểu 3263. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3313. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3313 là sự thay đổi của Tháng Ba là 0.0%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 3313 đồng. Tối đa 3363, tối thiểu 3263. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3313. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3313 là sự thay đổi của Tháng Tư là 0.0%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 3313 đồng. Tối đa 3362, tối thiểu 3262. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3312. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3312 là sự thay đổi của Tháng Năm là 0.0%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 3312 đồng. Tối đa 3362, tối thiểu 3262. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3312. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3312 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.0%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 3312 đồng. Tối đa 3361, tối thiểu 3261. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3311. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3311 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 0.0%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 3311 đồng. Tối đa 3362, tối thiểu 3262. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3312. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3312 là sự thay đổi của Tháng Tám là 0.0%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 3312 đồng. Tối đa 3362, tối thiểu 3262. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3312. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3312 là sự thay đổi của Tháng Chín là 0.0%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 3312 đồng. Tối đa 3357, tối thiểu 3257. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3308. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3307 là sự thay đổi của Tháng Mười là -0.2%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 3307 đồng. Tối đa 3348, tối thiểu 3250. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3301. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3299 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -0.2%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 3299 đồng. Tối đa 3326, tối thiểu 3228. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3283. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3277 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -0.7%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 3277 đồng. Tối đa 3299, tối thiểu 3201. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3257. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3250 là sự thay đổi của Tháng Một là -0.8%.

Dự báo tỷ giá đôla Hong Kong cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 3250 đồng. Tối đa 3371, tối thiểu 3250. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3298. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3321 là sự thay đổi của Tháng Hai là 2.2%.

Dự báo tỷ giá HKD cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 3321 đồng. Tối đa 3368, tối thiểu 3268. Tỷ giá hối đoái trung bình là 3319. Kỳ vọng đôla Hong Kong vào cuối tháng, 3318 là sự thay đổi của Tháng Ba là -0.1%.

Một số tiền theo tỷ giá hối đoái hiện tại là đôla Hong Kong đến đồng:

1 HKD = 3,135.58 VND
2 HKD = 6,271.16 VND. 3 HKD = 9,406.74 VND. 4 HKD = 12,542.32 VND. 5 HKD = 15,677.90 VND. 6 HKD = 18,813.48 VND. 7 HKD = 21,949.06 VND. 8 HKD = 25,084.64 VND. 9 HKD = 28,220.22 VND.

10 HKD = 31,355.80 VND
11 HKD = 34,491.38 VND. 12 HKD = 37,626.96 VND. 13 HKD = 40,762.54 VND. 14 HKD = 43,898.12 VND. 15 HKD = 47,033.70 VND. 16 HKD = 50,169.28 VND. 17 HKD = 53,304.86 VND. 18 HKD = 56,440.44 VND. 19 HKD = 59,576.02 VND.

Bấm vào đây để biết thêm số tiền lên tới 15.000.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Tỷ giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.