GIÁ DẦU HÔM NAY VÀ DỰ BÁO


Đã cập nhật: .

Giá dầu thế giới

Giá dầu tương đương 79.06 đô la mỗi thùng WTI. Phạm vi ngày hôm nay: 78.08-79.72. Tỷ giá của ngày hôm qua: 79.80. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -0.74 đô la, -0.93%.

DOWN79.06 -0.93%

Dự báo tỷ giá dầu cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
23/05 Thứ Năm 78.17 80.55 79.36
24/05 Thứ Sáu 78.80 81.20 80.00
27/05 Thứ Hai 79.29 81.71 80.50
28/05 Thứ Ba 79.72 82.14 80.93
29/05 Thứ Tư 78.96 81.36 80.16
30/05 Thứ Năm 79.97 82.41 81.19
31/05 Thứ Sáu 78.59 80.99 79.79
03/06 Thứ Hai 78.94 81.34 80.14
04/06 Thứ Ba 79.79 82.23 81.01
05/06 Thứ Tư 79.47 81.89 80.68
06/06 Thứ Năm 80.18 82.62 81.40
07/06 Thứ Sáu 79.10 81.50 80.30
10/06 Thứ Hai 79.03 81.43 80.23
11/06 Thứ Ba 76.68 79.02 77.85
12/06 Thứ Tư 75.59 77.89 76.74
13/06 Thứ Năm 74.75 77.03 75.89
14/06 Thứ Sáu 74.65 76.93 75.79
17/06 Thứ Hai 75.49 77.79 76.64
18/06 Thứ Ba 74.99 77.27 76.13
19/06 Thứ Tư 75.33 77.63 76.48
20/06 Thứ Năm 75.14 77.42 76.28
21/06 Thứ Sáu 75.80 78.10 76.95
24/06 Thứ Hai 75.47 77.77 76.62
25/06 Thứ Ba 73.30 75.54 74.42

Dự báo giá dầu vào Thứ Năm 23 Tháng Năm: 79.36 đô la, tối đa 80.55, tối thiểu 78.17. Giá dầu vào Thứ Sáu 24 Tháng Năm: 80.00 đô la, tối đa 81.20, tối thiểu 78.80. Dự báo giá dầu vào Thứ Hai 27 Tháng Năm: 80.50 đô la, tối đa 81.71, tối thiểu 79.29. Giá dầu vào Thứ Ba 28 Tháng Năm: 80.93 đô la, tối đa 82.14, tối thiểu 79.72.

Trong một tuần. Dự báo giá dầu vào Thứ Tư 29 Tháng Năm: 80.16 đô la, tối đa 81.36, tối thiểu 78.96. Giá dầu vào Thứ Năm 30 Tháng Năm: 81.19 đô la, tối đa 82.41, tối thiểu 79.97. Dự báo giá dầu vào Thứ Sáu 31 Tháng Năm: 79.79 đô la, tối đa 80.99, tối thiểu 78.59. Giá dầu vào Thứ Hai 3 Tháng Sáu: 80.14 đô la, tối đa 81.34, tối thiểu 78.94. Dự báo giá dầu vào Thứ Ba 4 Tháng Sáu: 81.01 đô la, tối đa 82.23, tối thiểu 79.79.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Giá dầu vào Thứ Tư 5 Tháng Sáu: 80.68 đô la, tối đa 81.89, tối thiểu 79.47. Dự báo giá dầu vào Thứ Năm 6 Tháng Sáu: 81.40 đô la, tối đa 82.62, tối thiểu 80.18. Giá dầu vào Thứ Sáu 7 Tháng Sáu: 80.30 đô la, tối đa 81.50, tối thiểu 79.10. Dự báo giá dầu vào Thứ Hai 10 Tháng Sáu: 80.23 đô la, tối đa 81.43, tối thiểu 79.03. Giá dầu vào Thứ Ba 11 Tháng Sáu: 77.85 đô la, tối đa 79.02, tối thiểu 76.68.

Trong 3 tuần. Dự báo giá dầu vào Thứ Tư 12 Tháng Sáu: 76.74 đô la, tối đa 77.89, tối thiểu 75.59. Giá dầu vào Thứ Năm 13 Tháng Sáu: 75.89 đô la, tối đa 77.03, tối thiểu 74.75. Dự báo giá dầu vào Thứ Sáu 14 Tháng Sáu: 75.79 đô la, tối đa 76.93, tối thiểu 74.65. Giá dầu vào Thứ Hai 17 Tháng Sáu: 76.64 đô la, tối đa 77.79, tối thiểu 75.49. Dự báo giá dầu vào Thứ Ba 18 Tháng Sáu: 76.13 đô la, tối đa 77.27, tối thiểu 74.99.

Trong 4 tuần. Giá dầu vào Thứ Tư 19 Tháng Sáu: 76.48 đô la, tối đa 77.63, tối thiểu 75.33. Dự báo giá dầu vào Thứ Năm 20 Tháng Sáu: 76.28 đô la, tối đa 77.42, tối thiểu 75.14. Giá dầu vào Thứ Sáu 21 Tháng Sáu: 76.95 đô la, tối đa 78.10, tối thiểu 75.80.

Dự báo tỷ giá dầu năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Năm 76.70-82.41 79.79 -2.2%
Sáu 73.30-82.62 79.90 -2.0%
Bảy 77.22-79.90 78.40 -3.9%
Tám 78.40-81.96 80.75 -1.0%
Chín 80.75-84.42 83.17 +2.0%
Mười 83.17-86.96 85.67 +5.1%
Mười Một 81.85-85.67 83.10 +1.9%
Mười Hai 79.40-83.10 80.61 -1.2%
2025
Một 77.02-80.61 78.19 -4.1%
Hai 78.19-81.75 80.54 -1.2%
Ba 80.54-83.56 82.33 +1.0%
82.33-86.07 84.80 +4.0%
Năm 84.80-88.65 87.34 +7.1%
Sáu 83.45-87.34 84.72 +3.9%
Bảy 84.47-87.05 85.76 +5.2%
Tám 83.22-85.76 84.49 +3.6%
Chín 80.92-84.49 82.15 +0.7%
Mười 79.43-82.15 80.64 -1.1%
Mười Một 79.45-81.87 80.66 -1.1%
Mười Hai 77.07-80.66 78.24 -4.1%
2026
Một 78.24-81.80 80.59 -1.2%
Hai 77.00-80.59 78.17 -4.1%
Ba 74.68-78.17 75.82 -7.0%
72.45-75.82 73.55 -9.8%
Năm 70.27-73.55 71.34 -12.5%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Sáu 71.34-74.58 73.48 -9.9%
Bảy 73.48-76.72 75.59 -7.3%
Tám 75.59-79.03 77.86 -4.5%
Chín 77.86-81.40 80.20 -1.7%
Mười 80.20-83.85 82.61 +1.3%
Mười Một 82.61-86.37 85.09 +4.3%
Mười Hai 81.30-85.09 82.54 +1.2%
2027
Một 82.54-86.30 85.02 +4.3%
Hai 85.02-88.88 87.57 +7.4%
Ba 83.67-87.57 84.94 +4.2%
84.06-86.62 85.34 +4.6%
Năm 85.34-89.22 87.90 +7.8%
Sáu 87.90-91.90 90.54 +11.0%
Bảy 90.54-94.66 93.26 +14.4%
Tám 89.10-93.26 90.46 +10.9%
Chín 90.46-94.57 93.17 +14.2%
Mười 93.17-97.41 95.97 +17.7%
Mười Một 95.97-100.33 98.85 +21.2%
Mười Hai 98.85-103.35 101.82 +24.9%
2028
Một 97.29-101.82 98.77 +21.1%
Hai 94.37-98.77 95.81 +17.5%
Ba 95.81-100.16 98.68 +21.0%
97.30-100.26 98.78 +21.1%
Năm 98.78-103.27 101.74 +24.8%
Sáu 101.74-106.36 104.79 +28.5%

Dự báo giá dầu cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 81.55 đô la. Tối đa 82.41, tối thiểu 76.70. Tỷ giá hối đoái trung bình là 80.11. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 79.79 là sự thay đổi của Tháng Năm là -2.2%.

Giá dầu cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 79.79 đô la. Tối đa 82.62, tối thiểu 73.30. Tỷ giá hối đoái trung bình là 78.90. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 79.90 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.1%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 79.90 đô la. Tối đa 79.90, tối thiểu 77.22. Tỷ giá hối đoái trung bình là 78.86. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 78.40 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -1.9%.

Giá bạc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá dầu cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 78.40 đô la. Tối đa 81.96, tối thiểu 78.40. Tỷ giá hối đoái trung bình là 79.88. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 80.75 là sự thay đổi của Tháng Tám là 3.0%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 80.75 đô la. Tối đa 84.42, tối thiểu 80.75. Tỷ giá hối đoái trung bình là 82.27. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 83.17 là sự thay đổi của Tháng Chín là 3.0%.

Giá dầu cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 83.17 đô la. Tối đa 86.96, tối thiểu 83.17. Tỷ giá hối đoái trung bình là 84.74. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 85.67 là sự thay đổi của Tháng Mười là 3.0%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 85.67 đô la. Tối đa 85.67, tối thiểu 81.85. Tỷ giá hối đoái trung bình là 84.07. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 83.10 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -3.0%.

Giá dầu cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 83.10 đô la. Tối đa 83.10, tối thiểu 79.40. Tỷ giá hối đoái trung bình là 81.55. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 80.61 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -3.0%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 80.61 đô la. Tối đa 80.61, tối thiểu 77.02. Tỷ giá hối đoái trung bình là 79.11. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 78.19 là sự thay đổi của Tháng Một là -3.0%.

Giá dầu cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 78.19 đô la. Tối đa 81.75, tối thiểu 78.19. Tỷ giá hối đoái trung bình là 79.67. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 80.54 là sự thay đổi của Tháng Hai là 3.0%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 80.54 đô la. Tối đa 83.56, tối thiểu 80.54. Tỷ giá hối đoái trung bình là 81.74. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 82.33 là sự thay đổi của Tháng Ba là 2.2%.

Giá dầu cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 82.33 đô la. Tối đa 86.07, tối thiểu 82.33. Tỷ giá hối đoái trung bình là 83.88. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 84.80 là sự thay đổi của Tháng Tư là 3.0%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 84.80 đô la. Tối đa 88.65, tối thiểu 84.80. Tỷ giá hối đoái trung bình là 86.40. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 87.34 là sự thay đổi của Tháng Năm là 3.0%.

Giá dầu cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 87.34 đô la. Tối đa 87.34, tối thiểu 83.45. Tỷ giá hối đoái trung bình là 85.71. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 84.72 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -3.0%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 84.72 đô la. Tối đa 87.05, tối thiểu 84.47. Tỷ giá hối đoái trung bình là 85.50. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 85.76 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 1.2%.

Giá dầu cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 85.76 đô la. Tối đa 85.76, tối thiểu 83.22. Tỷ giá hối đoái trung bình là 84.81. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 84.49 là sự thay đổi của Tháng Tám là -1.5%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 84.49 đô la. Tối đa 84.49, tối thiểu 80.92. Tỷ giá hối đoái trung bình là 83.01. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 82.15 là sự thay đổi của Tháng Chín là -2.8%.

Giá dầu cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 82.15 đô la. Tối đa 82.15, tối thiểu 79.43. Tỷ giá hối đoái trung bình là 81.09. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 80.64 là sự thay đổi của Tháng Mười là -1.8%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 80.64 đô la. Tối đa 81.87, tối thiểu 79.45. Tỷ giá hối đoái trung bình là 80.66. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 80.66 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 0.0%.

Giá dầu cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 80.66 đô la. Tối đa 80.66, tối thiểu 77.07. Tỷ giá hối đoái trung bình là 79.16. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 78.24 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -3.0%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 78.24 đô la. Tối đa 81.80, tối thiểu 78.24. Tỷ giá hối đoái trung bình là 79.72. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 80.59 là sự thay đổi của Tháng Một là 3.0%.

Giá dầu cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 80.59 đô la. Tối đa 80.59, tối thiểu 77.00. Tỷ giá hối đoái trung bình là 79.09. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 78.17 là sự thay đổi của Tháng Hai là -3.0%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 78.17 đô la. Tối đa 78.17, tối thiểu 74.68. Tỷ giá hối đoái trung bình là 76.71. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 75.82 là sự thay đổi của Tháng Ba là -3.0%.

Giá dầu cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 75.82 đô la. Tối đa 75.82, tối thiểu 72.45. Tỷ giá hối đoái trung bình là 74.41. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 73.55 là sự thay đổi của Tháng Tư là -3.0%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 73.55 đô la. Tối đa 73.55, tối thiểu 70.27. Tỷ giá hối đoái trung bình là 72.18. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 71.34 là sự thay đổi của Tháng Năm là -3.0%.

Giá dầu cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 71.34 đô la. Tối đa 74.58, tối thiểu 71.34. Tỷ giá hối đoái trung bình là 72.69. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 73.48 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 3.0%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 73.48 đô la. Tối đa 76.72, tối thiểu 73.48. Tỷ giá hối đoái trung bình là 74.82. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 75.59 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 2.9%.

Giá dầu cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 75.59 đô la. Tối đa 79.03, tối thiểu 75.59. Tỷ giá hối đoái trung bình là 77.02. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 77.86 là sự thay đổi của Tháng Tám là 3.0%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 77.86 đô la. Tối đa 81.40, tối thiểu 77.86. Tỷ giá hối đoái trung bình là 79.33. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 80.20 là sự thay đổi của Tháng Chín là 3.0%.

Giá dầu cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 80.20 đô la. Tối đa 83.85, tối thiểu 80.20. Tỷ giá hối đoái trung bình là 81.72. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 82.61 là sự thay đổi của Tháng Mười là 3.0%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 82.61 đô la. Tối đa 86.37, tối thiểu 82.61. Tỷ giá hối đoái trung bình là 84.17. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 85.09 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 3.0%.

Giá dầu cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 85.09 đô la. Tối đa 85.09, tối thiểu 81.30. Tỷ giá hối đoái trung bình là 83.51. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 82.54 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -3.0%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 82.54 đô la. Tối đa 86.30, tối thiểu 82.54. Tỷ giá hối đoái trung bình là 84.10. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 85.02 là sự thay đổi của Tháng Một là 3.0%.

Giá dầu cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 85.02 đô la. Tối đa 88.88, tối thiểu 85.02. Tỷ giá hối đoái trung bình là 86.62. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 87.57 là sự thay đổi của Tháng Hai là 3.0%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 87.57 đô la. Tối đa 87.57, tối thiểu 83.67. Tỷ giá hối đoái trung bình là 85.94. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 84.94 là sự thay đổi của Tháng Ba là -3.0%.

Giá dầu cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 84.94 đô la. Tối đa 86.62, tối thiểu 84.06. Tỷ giá hối đoái trung bình là 85.24. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 85.34 là sự thay đổi của Tháng Tư là 0.5%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 85.34 đô la. Tối đa 89.22, tối thiểu 85.34. Tỷ giá hối đoái trung bình là 86.95. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 87.90 là sự thay đổi của Tháng Năm là 3.0%.

Giá dầu cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 87.90 đô la. Tối đa 91.90, tối thiểu 87.90. Tỷ giá hối đoái trung bình là 89.56. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 90.54 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 3.0%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 90.54 đô la. Tối đa 94.66, tối thiểu 90.54. Tỷ giá hối đoái trung bình là 92.25. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 93.26 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 3.0%.

Giá dầu cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 93.26 đô la. Tối đa 93.26, tối thiểu 89.10. Tỷ giá hối đoái trung bình là 91.52. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 90.46 là sự thay đổi của Tháng Tám là -3.0%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 90.46 đô la. Tối đa 94.57, tối thiểu 90.46. Tỷ giá hối đoái trung bình là 92.17. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 93.17 là sự thay đổi của Tháng Chín là 3.0%.

Giá dầu cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 93.17 đô la. Tối đa 97.41, tối thiểu 93.17. Tỷ giá hối đoái trung bình là 94.93. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 95.97 là sự thay đổi của Tháng Mười là 3.0%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 95.97 đô la. Tối đa 100.33, tối thiểu 95.97. Tỷ giá hối đoái trung bình là 97.78. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 98.85 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 3.0%.

Giá dầu cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 98.85 đô la. Tối đa 103.35, tối thiểu 98.85. Tỷ giá hối đoái trung bình là 100.72. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 101.82 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 3.0%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 101.82 đô la. Tối đa 101.82, tối thiểu 97.29. Tỷ giá hối đoái trung bình là 99.93. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 98.77 là sự thay đổi của Tháng Một là -3.0%.

Giá dầu cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 98.77 đô la. Tối đa 98.77, tối thiểu 94.37. Tỷ giá hối đoái trung bình là 96.93. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 95.81 là sự thay đổi của Tháng Hai là -3.0%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 95.81 đô la. Tối đa 100.16, tối thiểu 95.81. Tỷ giá hối đoái trung bình là 97.62. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 98.68 là sự thay đổi của Tháng Ba là 3.0%.

Giá dầu cho Tháng Tư 2028. Lúc đầu trên 98.68 đô la. Tối đa 100.26, tối thiểu 97.30. Tỷ giá hối đoái trung bình là 98.76. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 98.78 là sự thay đổi của Tháng Tư là 0.1%.

Dự báo giá dầu cho Tháng Năm 2028. Lúc đầu trên 98.78 đô la. Tối đa 103.27, tối thiểu 98.78. Tỷ giá hối đoái trung bình là 100.64. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 101.74 là sự thay đổi của Tháng Năm là 3.0%.

Giá dầu cho Tháng Sáu 2028. Lúc đầu trên 101.74 đô la. Tối đa 106.36, tối thiểu 101.74. Tỷ giá hối đoái trung bình là 103.66. Kỳ vọng dầu vào cuối tháng, 104.79 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 3.0%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Tỷ giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.