GIÁ ĐÔ LA SINGAPORE HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá đô la Singapore hôm nay

Giá đô la Singapore tương đương 18257 đồng. Phạm vi ngày hôm nay: 18129-18246. Tỷ giá của ngày hôm qua: 18248. Sự thay đổi của ngày hôm nay là +9 đồng, +0.05%.

UP18257 +0.05%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
23/02 Thứ Sáu 17968 18516 18242
26/02 Thứ Hai 18000 18548 18274
27/02 Thứ Ba 18010 18558 18284
28/02 Thứ Tư 18051 18601 18326
29/02 Thứ Năm 18120 18672 18396
01/03 Thứ Sáu 18163 18717 18440
04/03 Thứ Hai 18073 18623 18348
05/03 Thứ Ba 18098 18650 18374
06/03 Thứ Tư 18102 18654 18378
07/03 Thứ Năm 18055 18605 18330
08/03 Thứ Sáu 18093 18645 18369
11/03 Thứ Hai 18134 18686 18410
12/03 Thứ Ba 18088 18638 18363
13/03 Thứ Tư 17966 18514 18240
14/03 Thứ Năm 18000 18548 18274
15/03 Thứ Sáu 18003 18551 18277
18/03 Thứ Hai 17912 18458 18185
19/03 Thứ Ba 17883 18427 18155
20/03 Thứ Tư 17865 18409 18137
21/03 Thứ Năm 17851 18395 18123
22/03 Thứ Sáu 17906 18452 18179
25/03 Thứ Hai 17931 18477 18204
26/03 Thứ Ba 17915 18461 18188
27/03 Thứ Tư 17959 18505 18232

Dự báo tỷ giá đô la Singapore vào Thứ Sáu 23 Tháng Hai: 18242 đồng, tối đa 18516, tối thiểu 17968. Dự báo tỷ giá SGD vào Thứ Hai 26 Tháng Hai: 18274 đồng, tối đa 18548, tối thiểu 18000. Dự báo tỷ giá đô la Singapore vào Thứ Ba 27 Tháng Hai: 18284 đồng, tối đa 18558, tối thiểu 18010. Dự báo tỷ giá SGD vào Thứ Tư 28 Tháng Hai: 18326 đồng, tối đa 18601, tối thiểu 18051.

Trong một tuần. Dự báo tỷ giá đô la Singapore vào Thứ Năm 29 Tháng Hai: 18396 đồng, tối đa 18672, tối thiểu 18120. Dự báo tỷ giá SGD vào Thứ Sáu 1 Tháng Ba: 18440 đồng, tối đa 18717, tối thiểu 18163. Dự báo tỷ giá đô la Singapore vào Thứ Hai 4 Tháng Ba: 18348 đồng, tối đa 18623, tối thiểu 18073. Dự báo tỷ giá SGD vào Thứ Ba 5 Tháng Ba: 18374 đồng, tối đa 18650, tối thiểu 18098. Dự báo tỷ giá đô la Singapore vào Thứ Tư 6 Tháng Ba: 18378 đồng, tối đa 18654, tối thiểu 18102.

Giá bạt Thái Lan hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo tỷ giá SGD vào Thứ Năm 7 Tháng Ba: 18330 đồng, tối đa 18605, tối thiểu 18055. Dự báo tỷ giá đô la Singapore vào Thứ Sáu 8 Tháng Ba: 18369 đồng, tối đa 18645, tối thiểu 18093. Dự báo tỷ giá SGD vào Thứ Hai 11 Tháng Ba: 18410 đồng, tối đa 18686, tối thiểu 18134. Dự báo tỷ giá đô la Singapore vào Thứ Ba 12 Tháng Ba: 18363 đồng, tối đa 18638, tối thiểu 18088. Dự báo tỷ giá SGD vào Thứ Tư 13 Tháng Ba: 18240 đồng, tối đa 18514, tối thiểu 17966.

Trong 3 tuần. Dự báo tỷ giá đô la Singapore vào Thứ Năm 14 Tháng Ba: 18274 đồng, tối đa 18548, tối thiểu 18000. Dự báo tỷ giá SGD vào Thứ Sáu 15 Tháng Ba: 18277 đồng, tối đa 18551, tối thiểu 18003. Dự báo tỷ giá đô la Singapore vào Thứ Hai 18 Tháng Ba: 18185 đồng, tối đa 18458, tối thiểu 17912. Dự báo tỷ giá SGD vào Thứ Ba 19 Tháng Ba: 18155 đồng, tối đa 18427, tối thiểu 17883. Dự báo tỷ giá đô la Singapore vào Thứ Tư 20 Tháng Ba: 18137 đồng, tối đa 18409, tối thiểu 17865.

Trong 4 tuần. Dự báo tỷ giá SGD vào Thứ Năm 21 Tháng Ba: 18123 đồng, tối đa 18395, tối thiểu 17851. Dự báo tỷ giá đô la Singapore vào Thứ Sáu 22 Tháng Ba: 18179 đồng, tối đa 18452, tối thiểu 17906. Dự báo tỷ giá SGD vào Thứ Hai 25 Tháng Ba: 18204 đồng, tối đa 18477, tối thiểu 17931.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Hai 17968-18672 18396 +1.0%
Ba 17851-18823 18545 +1.8%
18098-18650 18374 +0.8%
Năm 18353-18911 18632 +2.3%
Sáu 18571-19137 18854 +3.5%
Bảy 18717-19287 19002 +4.3%
Tám 18691-19261 18976 +4.1%
Chín 18677-19245 18961 +4.1%
Mười 18961-19663 19372 +6.3%
Mười Một 19161-19745 19453 +6.8%
Mười Hai 18933-19509 19221 +5.5%
2025
Một 18887-19463 19175 +5.2%
Hai 18893-19469 19181 +5.3%
Ba 18651-19219 18935 +3.9%
18888-19464 19176 +5.2%
Năm 18378-19176 18658 +2.4%
Sáu 18658-19506 19218 +5.5%
Bảy 19218-20092 19795 +8.6%
Tám 19311-19899 19605 +7.6%
Chín 19183-19767 19475 +6.9%
Mười 19363-19953 19658 +7.9%
Mười Một 19128-19710 19419 +6.6%
Mười Hai 19419-20127 19830 +8.8%
2026
Một 19228-19830 19521 +7.1%
Hai 19288-19876 19582 +7.5%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Ba 19341-19931 19636 +7.8%
19158-19742 19450 +6.7%
Năm 19450-20195 19897 +9.2%
Sáu 19227-19897 19520 +7.1%
Bảy 19341-19931 19636 +7.8%
Tám 19138-19720 19429 +6.6%
Chín 19075-19655 19365 +6.3%
Mười 18944-19520 19232 +5.5%
Mười Một 18586-19232 18869 +3.6%
Mười Hai 18698-19268 18983 +4.2%
2027
Một 18809-19381 19095 +4.8%
Hai 18618-19186 18902 +3.7%
Ba 18583-19149 18866 +3.5%
18473-19035 18754 +2.9%
Năm 18754-19331 19045 +4.5%
Sáu 19045-19688 19397 +6.4%
Bảy 19092-19674 19383 +6.4%
Tám 19018-19598 19308 +6.0%
Chín 19230-19816 19523 +7.1%
Mười 19466-20058 19762 +8.5%
Mười Một 19685-20285 19985 +9.7%
Mười Hai 19532-20126 19829 +8.8%
2028
Một 19508-20102 19805 +8.7%
Hai 19424-20016 19720 +8.2%
Ba 19095-19720 19386 +6.4%

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Hai 2024. Lúc đầu trên 18222 đồng. Tối đa 18672, tối thiểu 17968. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18315. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 18396 là sự thay đổi của Tháng Hai là 1.0%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Ba 2024. Lúc đầu trên 18396 đồng. Tối đa 18823, tối thiểu 17851. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18404. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 18545 là sự thay đổi của Tháng Ba là 0.8%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Tư 2024. Lúc đầu trên 18545 đồng. Tối đa 18650, tối thiểu 18098. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18417. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 18374 là sự thay đổi của Tháng Tư là -0.9%.

Giá ringgit Mã Lai hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Năm 2024. Lúc đầu trên 18374 đồng. Tối đa 18911, tối thiểu 18353. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18568. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 18632 là sự thay đổi của Tháng Năm là 1.4%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 18632 đồng. Tối đa 19137, tối thiểu 18571. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18799. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 18854 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 1.2%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 18854 đồng. Tối đa 19287, tối thiểu 18717. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18965. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19002 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 0.8%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 19002 đồng. Tối đa 19261, tối thiểu 18691. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18983. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 18976 là sự thay đổi của Tháng Tám là -0.1%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 18976 đồng. Tối đa 19245, tối thiểu 18677. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18965. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 18961 là sự thay đổi của Tháng Chín là -0.1%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 18961 đồng. Tối đa 19663, tối thiểu 18961. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19239. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19372 là sự thay đổi của Tháng Mười là 2.2%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 19372 đồng. Tối đa 19745, tối thiểu 19161. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19433. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19453 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 0.4%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 19453 đồng. Tối đa 19509, tối thiểu 18933. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19279. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19221 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -1.2%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 19221 đồng. Tối đa 19463, tối thiểu 18887. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19187. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19175 là sự thay đổi của Tháng Một là -0.2%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 19175 đồng. Tối đa 19469, tối thiểu 18893. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19180. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19181 là sự thay đổi của Tháng Hai là 0.0%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 19181 đồng. Tối đa 19219, tối thiểu 18651. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18997. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 18935 là sự thay đổi của Tháng Ba là -1.3%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 18935 đồng. Tối đa 19464, tối thiểu 18888. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19116. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19176 là sự thay đổi của Tháng Tư là 1.3%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 19176 đồng. Tối đa 19176, tối thiểu 18378. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18847. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 18658 là sự thay đổi của Tháng Năm là -2.7%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 18658 đồng. Tối đa 19506, tối thiểu 18658. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19010. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19218 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 3.0%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 19218 đồng. Tối đa 20092, tối thiểu 19218. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19581. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19795 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 19795 đồng. Tối đa 19899, tối thiểu 19311. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19653. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19605 là sự thay đổi của Tháng Tám là -1.0%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 19605 đồng. Tối đa 19767, tối thiểu 19183. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19508. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19475 là sự thay đổi của Tháng Chín là -0.7%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 19475 đồng. Tối đa 19953, tối thiểu 19363. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19612. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19658 là sự thay đổi của Tháng Mười là 0.9%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 19658 đồng. Tối đa 19710, tối thiểu 19128. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19479. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19419 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -1.2%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 19419 đồng. Tối đa 20127, tối thiểu 19419. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19699. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19830 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 2.1%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 19830 đồng. Tối đa 19830, tối thiểu 19228. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19602. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19521 là sự thay đổi của Tháng Một là -1.6%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 19521 đồng. Tối đa 19876, tối thiểu 19288. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19567. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19582 là sự thay đổi của Tháng Hai là 0.3%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 19582 đồng. Tối đa 19931, tối thiểu 19341. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19623. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19636 là sự thay đổi của Tháng Ba là 0.3%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 19636 đồng. Tối đa 19742, tối thiểu 19158. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19497. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19450 là sự thay đổi của Tháng Tư là -0.9%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 19450 đồng. Tối đa 20195, tối thiểu 19450. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19748. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19897 là sự thay đổi của Tháng Năm là 2.3%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 19897 đồng. Tối đa 19897, tối thiểu 19227. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19635. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19520 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -1.9%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 19520 đồng. Tối đa 19931, tối thiểu 19341. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19607. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19636 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 0.6%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 19636 đồng. Tối đa 19720, tối thiểu 19138. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19481. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19429 là sự thay đổi của Tháng Tám là -1.1%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 19429 đồng. Tối đa 19655, tối thiểu 19075. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19381. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19365 là sự thay đổi của Tháng Chín là -0.3%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 19365 đồng. Tối đa 19520, tối thiểu 18944. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19265. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19232 là sự thay đổi của Tháng Mười là -0.7%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 19232 đồng. Tối đa 19232, tối thiểu 18586. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18980. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 18869 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -1.9%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 18869 đồng. Tối đa 19268, tối thiểu 18698. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18955. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 18983 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 0.6%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 18983 đồng. Tối đa 19381, tối thiểu 18809. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19067. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19095 là sự thay đổi của Tháng Một là 0.6%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 19095 đồng. Tối đa 19186, tối thiểu 18618. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18950. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 18902 là sự thay đổi của Tháng Hai là -1.0%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 18902 đồng. Tối đa 19149, tối thiểu 18583. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18875. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 18866 là sự thay đổi của Tháng Ba là -0.2%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 18866 đồng. Tối đa 19035, tối thiểu 18473. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18782. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 18754 là sự thay đổi của Tháng Tư là -0.6%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 18754 đồng. Tối đa 19331, tối thiểu 18754. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18971. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19045 là sự thay đổi của Tháng Năm là 1.6%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 19045 đồng. Tối đa 19688, tối thiểu 19045. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19294. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19397 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 1.8%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 19397 đồng. Tối đa 19674, tối thiểu 19092. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19387. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19383 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -0.1%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 19383 đồng. Tối đa 19598, tối thiểu 19018. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19327. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19308 là sự thay đổi của Tháng Tám là -0.4%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 19308 đồng. Tối đa 19816, tối thiểu 19230. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19469. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19523 là sự thay đổi của Tháng Chín là 1.1%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 19523 đồng. Tối đa 20058, tối thiểu 19466. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19702. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19762 là sự thay đổi của Tháng Mười là 1.2%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 19762 đồng. Tối đa 20285, tối thiểu 19685. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19929. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19985 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 1.1%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 19985 đồng. Tối đa 20126, tối thiểu 19532. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19868. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19829 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -0.8%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 19829 đồng. Tối đa 20102, tối thiểu 19508. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19811. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19805 là sự thay đổi của Tháng Một là -0.1%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 19805 đồng. Tối đa 20016, tối thiểu 19424. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19741. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19720 là sự thay đổi của Tháng Hai là -0.4%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 19720 đồng. Tối đa 19720, tối thiểu 19095. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19480. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19386 là sự thay đổi của Tháng Ba là -1.7%.

Một số tiền theo tỷ giá hối đoái hiện tại là đô la Singapore đến đồng:

1 SGD = 18,257.00 VND
2 SGD = 36,514.00 VND. 3 SGD = 54,771.00 VND. 4 SGD = 73,028.00 VND. 5 SGD = 91,285.00 VND. 6 SGD = 109,542.00 VND. 7 SGD = 127,799.00 VND. 8 SGD = 146,056.00 VND. 9 SGD = 164,313.00 VND.

10 SGD = 182,570.00 VND
11 SGD = 200,827.00 VND. 12 SGD = 219,084.00 VND. 13 SGD = 237,341.00 VND. 14 SGD = 255,598.00 VND. 15 SGD = 273,855.00 VND. 16 SGD = 292,112.00 VND. 17 SGD = 310,369.00 VND. 18 SGD = 328,626.00 VND. 19 SGD = 346,883.00 VND.

Bấm vào đây để biết thêm số tiền lên tới 15.000.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Tỷ giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.