GIÁ ĐÔ LA SINGAPORE HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá đô la Singapore hôm nay

Giá đô la Singapore tương đương 18813 đồng. Phạm vi ngày hôm nay: 18750-18850. Tỷ giá của ngày hôm qua: 18827. Sự thay đổi của ngày hôm nay là -14 đồng, -0.07%.

DOWN18813 -0.07%

Chuyển đổi tiền tệ

=


Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Thấp Cao Giá
17/06 Thứ Hai 18503 19067 18785
18/06 Thứ Ba 18463 19025 18744
19/06 Thứ Tư 18534 19098 18816
20/06 Thứ Năm 18545 19109 18827
21/06 Thứ Sáu 18546 19110 18828
24/06 Thứ Hai 18461 19023 18742
25/06 Thứ Ba 18491 19055 18773
26/06 Thứ Tư 18474 19036 18755
27/06 Thứ Năm 18447 19009 18728
28/06 Thứ Sáu 18504 19068 18786
01/07 Thứ Hai 18482 19044 18763
02/07 Thứ Ba 18511 19075 18793
03/07 Thứ Tư 18469 19031 18750
04/07 Thứ Năm 18484 19046 18765
05/07 Thứ Sáu 18462 19024 18743
08/07 Thứ Hai 18496 19060 18778
09/07 Thứ Ba 18485 19047 18766
10/07 Thứ Tư 18439 19001 18720
11/07 Thứ Năm 18450 19012 18731
12/07 Thứ Sáu 18424 18986 18705
15/07 Thứ Hai 18431 18993 18712
16/07 Thứ Ba 18420 18982 18701
17/07 Thứ Tư 18973 19551 19262
18/07 Thứ Năm 18404 18964 18684

Dự báo tỷ giá đô la Singapore vào Thứ Hai 17 Tháng Sáu: 18785 đồng, tối đa 19067, tối thiểu 18503. Dự báo tỷ giá SGD vào Thứ Ba 18 Tháng Sáu: 18744 đồng, tối đa 19025, tối thiểu 18463. Dự báo tỷ giá đô la Singapore vào Thứ Tư 19 Tháng Sáu: 18816 đồng, tối đa 19098, tối thiểu 18534. Dự báo tỷ giá SGD vào Thứ Năm 20 Tháng Sáu: 18827 đồng, tối đa 19109, tối thiểu 18545. Dự báo tỷ giá đô la Singapore vào Thứ Sáu 21 Tháng Sáu: 18828 đồng, tối đa 19110, tối thiểu 18546.

Trong một tuần. Dự báo tỷ giá SGD vào Thứ Hai 24 Tháng Sáu: 18742 đồng, tối đa 19023, tối thiểu 18461. Dự báo tỷ giá đô la Singapore vào Thứ Ba 25 Tháng Sáu: 18773 đồng, tối đa 19055, tối thiểu 18491. Dự báo tỷ giá SGD vào Thứ Tư 26 Tháng Sáu: 18755 đồng, tối đa 19036, tối thiểu 18474. Dự báo tỷ giá đô la Singapore vào Thứ Năm 27 Tháng Sáu: 18728 đồng, tối đa 19009, tối thiểu 18447. Dự báo tỷ giá SGD vào Thứ Sáu 28 Tháng Sáu: 18786 đồng, tối đa 19068, tối thiểu 18504.

Giá bạt Thái Lan hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo tỷ giá đô la Singapore vào Thứ Hai 1 Tháng Bảy: 18763 đồng, tối đa 19044, tối thiểu 18482. Dự báo tỷ giá SGD vào Thứ Ba 2 Tháng Bảy: 18793 đồng, tối đa 19075, tối thiểu 18511. Dự báo tỷ giá đô la Singapore vào Thứ Tư 3 Tháng Bảy: 18750 đồng, tối đa 19031, tối thiểu 18469. Dự báo tỷ giá SGD vào Thứ Năm 4 Tháng Bảy: 18765 đồng, tối đa 19046, tối thiểu 18484. Dự báo tỷ giá đô la Singapore vào Thứ Sáu 5 Tháng Bảy: 18743 đồng, tối đa 19024, tối thiểu 18462.

Trong 3 tuần. Dự báo tỷ giá SGD vào Thứ Hai 8 Tháng Bảy: 18778 đồng, tối đa 19060, tối thiểu 18496. Dự báo tỷ giá đô la Singapore vào Thứ Ba 9 Tháng Bảy: 18766 đồng, tối đa 19047, tối thiểu 18485. Dự báo tỷ giá SGD vào Thứ Tư 10 Tháng Bảy: 18720 đồng, tối đa 19001, tối thiểu 18439. Dự báo tỷ giá đô la Singapore vào Thứ Năm 11 Tháng Bảy: 18731 đồng, tối đa 19012, tối thiểu 18450. Dự báo tỷ giá SGD vào Thứ Sáu 12 Tháng Bảy: 18705 đồng, tối đa 18986, tối thiểu 18424.

Trong 4 tuần. Dự báo tỷ giá đô la Singapore vào Thứ Hai 15 Tháng Bảy: 18712 đồng, tối đa 18993, tối thiểu 18431. Dự báo tỷ giá SGD vào Thứ Ba 16 Tháng Bảy: 18701 đồng, tối đa 18982, tối thiểu 18420.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Sáu 18016-19110 18786 -0.2%
Bảy 18404-19551 18763 -0.4%
Tám 18756-19328 19042 +1.1%
Chín 18923-19499 19211 +2.0%
Mười 19013-19593 19303 +2.5%
Mười Một 19102-19684 19393 +3.0%
Mười Hai 18926-19502 19214 +2.0%
2025
Một 19192-19776 19484 +3.5%
Hai 19420-20012 19716 +4.7%
Ba 19573-20169 19871 +5.5%
19546-20142 19844 +5.4%
Năm 19531-20125 19828 +5.3%
Sáu 19828-20561 20257 +7.6%
Bảy 20036-20646 20341 +8.0%
Tám 19798-20400 20099 +6.7%
Chín 19750-20352 20051 +6.5%
Mười 19757-20359 20058 +6.5%
Mười Một 19504-20098 19801 +5.1%
Mười Hai 19752-20354 20053 +6.5%
2026
Một 19218-20053 19511 +3.6%
Hai 19511-20397 20096 +6.7%
Ba 20096-21009 20699 +9.9%
20193-20808 20500 +8.9%
Năm 20059-20669 20364 +8.1%
Sáu 20247-20863 20555 +9.1%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Bảy 20001-20611 20306 +7.8%
Tám 20306-21047 20736 +10.1%
Chín 20107-20736 20413 +8.4%
Mười 20170-20784 20477 +8.7%
Mười Một 20225-20841 20533 +9.0%
Mười Hai 20034-20644 20339 +8.0%
2027
Một 20339-21118 20806 +10.5%
Hai 20106-20806 20412 +8.4%
Ba 20225-20841 20533 +9.0%
20011-20621 20316 +7.9%
Năm 19945-20553 20249 +7.5%
Sáu 19808-20412 20110 +6.8%
Bảy 19434-20110 19730 +4.8%
Tám 19551-20147 19849 +5.4%
Chín 19667-20265 19966 +6.0%
Mười 19468-20060 19764 +4.9%
Mười Một 19431-20023 19727 +4.7%
Mười Hai 19316-19904 19610 +4.1%
2028
Một 19610-20213 19914 +5.7%
Hai 19914-20586 20282 +7.7%
Ba 19963-20571 20267 +7.6%
19886-20492 20189 +7.2%
Năm 20108-20720 20414 +8.4%
Sáu 20354-20974 20664 +9.7%
Bảy 20584-21210 20897 +11.0%

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 18833 đồng. Tối đa 19110, tối thiểu 18016. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18686. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 18786 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -0.2%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 18786 đồng. Tối đa 19551, tối thiểu 18404. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18876. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 18763 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -0.1%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 18763 đồng. Tối đa 19328, tối thiểu 18756. Tỷ giá hối đoái trung bình là 18972. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19042 là sự thay đổi của Tháng Tám là 1.5%.

Giá ringgit Mã Lai hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá vàng hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 19042 đồng. Tối đa 19499, tối thiểu 18923. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19169. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19211 là sự thay đổi của Tháng Chín là 0.9%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 19211 đồng. Tối đa 19593, tối thiểu 19013. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19280. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19303 là sự thay đổi của Tháng Mười là 0.5%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 19303 đồng. Tối đa 19684, tối thiểu 19102. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19371. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19393 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 0.5%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 19393 đồng. Tối đa 19502, tối thiểu 18926. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19259. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19214 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -0.9%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 19214 đồng. Tối đa 19776, tối thiểu 19192. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19417. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19484 là sự thay đổi của Tháng Một là 1.4%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 19484 đồng. Tối đa 20012, tối thiểu 19420. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19658. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19716 là sự thay đổi của Tháng Hai là 1.2%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 19716 đồng. Tối đa 20169, tối thiểu 19573. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19832. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19871 là sự thay đổi của Tháng Ba là 0.8%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 19871 đồng. Tối đa 20142, tối thiểu 19546. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19851. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19844 là sự thay đổi của Tháng Tư là -0.1%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 19844 đồng. Tối đa 20125, tối thiểu 19531. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19832. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19828 là sự thay đổi của Tháng Năm là -0.1%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 19828 đồng. Tối đa 20561, tối thiểu 19828. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20119. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20257 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 2.2%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 20257 đồng. Tối đa 20646, tối thiểu 20036. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20320. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20341 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 0.4%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 20341 đồng. Tối đa 20400, tối thiểu 19798. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20160. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20099 là sự thay đổi của Tháng Tám là -1.2%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 20099 đồng. Tối đa 20352, tối thiểu 19750. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20063. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20051 là sự thay đổi của Tháng Chín là -0.2%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 20051 đồng. Tối đa 20359, tối thiểu 19757. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20056. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20058 là sự thay đổi của Tháng Mười là 0.0%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 20058 đồng. Tối đa 20098, tối thiểu 19504. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19865. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19801 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -1.3%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 19801 đồng. Tối đa 20354, tối thiểu 19752. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19990. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20053 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 1.3%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 20053 đồng. Tối đa 20053, tối thiểu 19218. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19709. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19511 là sự thay đổi của Tháng Một là -2.7%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 19511 đồng. Tối đa 20397, tối thiểu 19511. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19879. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20096 là sự thay đổi của Tháng Hai là 3.0%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 20096 đồng. Tối đa 21009, tối thiểu 20096. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20475. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20699 là sự thay đổi của Tháng Ba là 3.0%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 20699 đồng. Tối đa 20808, tối thiểu 20193. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20550. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20500 là sự thay đổi của Tháng Tư là -1.0%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 20500 đồng. Tối đa 20669, tối thiểu 20059. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20398. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20364 là sự thay đổi của Tháng Năm là -0.7%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 20364 đồng. Tối đa 20863, tối thiểu 20247. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20507. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20555 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 0.9%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 20555 đồng. Tối đa 20611, tối thiểu 20001. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20368. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20306 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -1.2%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 20306 đồng. Tối đa 21047, tối thiểu 20306. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20599. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20736 là sự thay đổi của Tháng Tám là 2.1%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 20736 đồng. Tối đa 20736, tối thiểu 20107. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20498. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20413 là sự thay đổi của Tháng Chín là -1.6%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 20413 đồng. Tối đa 20784, tối thiểu 20170. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20461. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20477 là sự thay đổi của Tháng Mười là 0.3%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 20477 đồng. Tối đa 20841, tối thiểu 20225. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20519. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20533 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 0.3%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 20533 đồng. Tối đa 20644, tối thiểu 20034. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20388. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20339 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -0.9%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 20339 đồng. Tối đa 21118, tối thiểu 20339. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20651. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20806 là sự thay đổi của Tháng Một là 2.3%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 20806 đồng. Tối đa 20806, tối thiểu 20106. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20533. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20412 là sự thay đổi của Tháng Hai là -1.9%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 20412 đồng. Tối đa 20841, tối thiểu 20225. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20503. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20533 là sự thay đổi của Tháng Ba là 0.6%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 20533 đồng. Tối đa 20621, tối thiểu 20011. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20370. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20316 là sự thay đổi của Tháng Tư là -1.1%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 20316 đồng. Tối đa 20553, tối thiểu 19945. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20266. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20249 là sự thay đổi của Tháng Năm là -0.3%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 20249 đồng. Tối đa 20412, tối thiểu 19808. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20145. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20110 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -0.7%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 20110 đồng. Tối đa 20110, tối thiểu 19434. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19846. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19730 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -1.9%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 19730 đồng. Tối đa 20147, tối thiểu 19551. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19819. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19849 là sự thay đổi của Tháng Tám là 0.6%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 19849 đồng. Tối đa 20265, tối thiểu 19667. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19937. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19966 là sự thay đổi của Tháng Chín là 0.6%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 19966 đồng. Tối đa 20060, tối thiểu 19468. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19815. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19764 là sự thay đổi của Tháng Mười là -1.0%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 19764 đồng. Tối đa 20023, tối thiểu 19431. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19736. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19727 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -0.2%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 19727 đồng. Tối đa 19904, tối thiểu 19316. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19639. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19610 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -0.6%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 19610 đồng. Tối đa 20213, tối thiểu 19610. Tỷ giá hối đoái trung bình là 19837. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 19914 là sự thay đổi của Tháng Một là 1.6%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 19914 đồng. Tối đa 20586, tối thiểu 19914. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20174. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20282 là sự thay đổi của Tháng Hai là 1.8%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 20282 đồng. Tối đa 20571, tối thiểu 19963. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20271. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20267 là sự thay đổi của Tháng Ba là -0.1%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Tư 2028. Lúc đầu trên 20267 đồng. Tối đa 20492, tối thiểu 19886. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20209. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20189 là sự thay đổi của Tháng Tư là -0.4%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Năm 2028. Lúc đầu trên 20189 đồng. Tối đa 20720, tối thiểu 20108. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20358. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20414 là sự thay đổi của Tháng Năm là 1.1%.

Dự báo tỷ giá đô la Singapore cho Tháng Sáu 2028. Lúc đầu trên 20414 đồng. Tối đa 20974, tối thiểu 20354. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20602. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20664 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 1.2%.

Dự báo tỷ giá SGD cho Tháng Bảy 2028. Lúc đầu trên 20664 đồng. Tối đa 21210, tối thiểu 20584. Tỷ giá hối đoái trung bình là 20839. Kỳ vọng đô la Singapore vào cuối tháng, 20897 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 1.1%.

Một số tiền theo tỷ giá hối đoái hiện tại là đô la Singapore đến đồng:

1 SGD = 18,813.00 VND
2 SGD = 37,626.00 VND. 3 SGD = 56,439.00 VND. 4 SGD = 75,252.00 VND. 5 SGD = 94,065.00 VND. 6 SGD = 112,878.00 VND. 7 SGD = 131,691.00 VND. 8 SGD = 150,504.00 VND. 9 SGD = 169,317.00 VND.

10 SGD = 188,130.00 VND
11 SGD = 206,943.00 VND. 12 SGD = 225,756.00 VND. 13 SGD = 244,569.00 VND. 14 SGD = 263,382.00 VND. 15 SGD = 282,195.00 VND. 16 SGD = 301,008.00 VND. 17 SGD = 319,821.00 VND. 18 SGD = 338,634.00 VND. 19 SGD = 357,447.00 VND.

Bấm vào đây để biết thêm số tiền lên tới 15.000.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Tỷ giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.