GIÁ SHIBA INU HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá Shiba Inu hôm nay

Giá Shiba Inu tương đương 0.00002076 đô la (0.00000053 triệu đồng). Phạm vi ngày hôm nay: 0.00001999-0.00002098. Tỷ giá của ngày hôm qua: 0.00002029. Sự thay đổi của ngày hôm nay là +0.00000047 đô la, +2.32%.

Dự báo tỷ giá Shiba Inu cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Giá
17/06 Thứ Hai0.00001946
18/06 Thứ Ba0.00001857
19/06 Thứ Tư0.00001906
20/06 Thứ Năm0.00001800
21/06 Thứ Sáu0.00001756
24/06 Thứ Hai0.00001777
25/06 Thứ Ba0.00001741
26/06 Thứ Tư0.00001635
27/06 Thứ Năm0.00001590
28/06 Thứ Sáu0.00001676
01/07 Thứ Hai0.00001687
02/07 Thứ Ba0.00001675
03/07 Thứ Tư0.00001633
04/07 Thứ Năm0.00001623
05/07 Thứ Sáu0.00001592
08/07 Thứ Hai0.00001497
09/07 Thứ Ba0.00001543
10/07 Thứ Tư0.00001618
11/07 Thứ Năm0.00001696
12/07 Thứ Sáu0.00001645
15/07 Thứ Hai0.00001690
16/07 Thứ Ba0.00001677
17/07 Thứ Tư0.00001629
18/07 Thứ Năm0.00001580

Dự báo giá Shiba Inu vào Thứ Hai 17 Tháng Sáu: 0.00001946 đô la, tối đa 0.00002082, tối thiểu 0.00001810. Giá Shiba Inu vào Thứ Ba 18 Tháng Sáu: 0.00001857 đô la, tối đa 0.00001987, tối thiểu 0.00001727. Dự báo giá Shiba Inu vào Thứ Tư 19 Tháng Sáu: 0.00001906 đô la, tối đa 0.00002039, tối thiểu 0.00001773. Giá Shiba Inu vào Thứ Năm 20 Tháng Sáu: 0.00001800 đô la, tối đa 0.00001926, tối thiểu 0.00001674. Dự báo giá Shiba Inu vào Thứ Sáu 21 Tháng Sáu: 0.00001756 đô la, tối đa 0.00001879, tối thiểu 0.00001633.

Trong một tuần. Giá Shiba Inu vào Thứ Hai 24 Tháng Sáu: 0.00001777 đô la, tối đa 0.00001901, tối thiểu 0.00001653. Dự báo giá Shiba Inu vào Thứ Ba 25 Tháng Sáu: 0.00001741 đô la, tối đa 0.00001863, tối thiểu 0.00001619. Giá Shiba Inu vào Thứ Tư 26 Tháng Sáu: 0.00001635 đô la, tối đa 0.00001749, tối thiểu 0.00001521. Dự báo giá Shiba Inu vào Thứ Năm 27 Tháng Sáu: 0.00001590 đô la, tối đa 0.00001701, tối thiểu 0.00001479. Giá Shiba Inu vào Thứ Sáu 28 Tháng Sáu: 0.00001676 đô la, tối đa 0.00001793, tối thiểu 0.00001559.

Giá Cosmos hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Dự báo giá Shiba Inu vào Thứ Hai 1 Tháng Bảy: 0.00001687 đô la, tối đa 0.00001805, tối thiểu 0.00001569. Giá Shiba Inu vào Thứ Ba 2 Tháng Bảy: 0.00001675 đô la, tối đa 0.00001792, tối thiểu 0.00001558. Dự báo giá Shiba Inu vào Thứ Tư 3 Tháng Bảy: 0.00001633 đô la, tối đa 0.00001747, tối thiểu 0.00001519. Giá Shiba Inu vào Thứ Năm 4 Tháng Bảy: 0.00001623 đô la, tối đa 0.00001737, tối thiểu 0.00001509. Dự báo giá Shiba Inu vào Thứ Sáu 5 Tháng Bảy: 0.00001592 đô la, tối đa 0.00001703, tối thiểu 0.00001481.

Trong 3 tuần. Giá Shiba Inu vào Thứ Hai 8 Tháng Bảy: 0.00001497 đô la, tối đa 0.00001602, tối thiểu 0.00001392. Dự báo giá Shiba Inu vào Thứ Ba 9 Tháng Bảy: 0.00001543 đô la, tối đa 0.00001651, tối thiểu 0.00001435. Giá Shiba Inu vào Thứ Tư 10 Tháng Bảy: 0.00001618 đô la, tối đa 0.00001731, tối thiểu 0.00001505. Dự báo giá Shiba Inu vào Thứ Năm 11 Tháng Bảy: 0.00001696 đô la, tối đa 0.00001815, tối thiểu 0.00001577. Giá Shiba Inu vào Thứ Sáu 12 Tháng Bảy: 0.00001645 đô la, tối đa 0.00001760, tối thiểu 0.00001530.

Trong 4 tuần. Dự báo giá Shiba Inu vào Thứ Hai 15 Tháng Bảy: 0.00001690 đô la, tối đa 0.00001808, tối thiểu 0.00001572. Giá Shiba Inu vào Thứ Ba 16 Tháng Bảy: 0.00001677 đô la, tối đa 0.00001794, tối thiểu 0.00001560.

Dự báo tỷ giá Shiba Inu năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Sáu 0.00001479-0.00002633 0.00001676 -35.3%
Bảy 0.00001309-0.00001815 0.00001408 -45.6%
Tám 0.00001407-0.00001619 0.00001513 -41.6%
Chín 0.00001182-0.00001513 0.00001271 -50.9%
Mười 0.00001271-0.00001577 0.00001474 -43.1%
Mười Một 0.00001474-0.00001830 0.00001710 -34.0%
Mười Hai 0.00001643-0.00001891 0.00001767 -31.7%
2025
Một 0.00001767-0.00002194 0.00002050 -20.8%
Hai 0.00002026-0.00002332 0.00002179 -15.8%
Ba 0.00002151-0.00002475 0.00002313 -10.7%
0.00002195-0.00002525 0.00002360 -8.8%
Năm 0.00002226-0.00002562 0.00002394 -7.5%
Sáu 0.00002394-0.00002874 0.00002686 3.7%
Bảy 0.00002573-0.00002961 0.00002767 6.9%
Tám 0.00002668-0.00003070 0.00002869 10.8%
Chín 0.00002715-0.00003123 0.00002919 12.7%
Mười 0.00002781-0.00003199 0.00002990 15.5%
Mười Một 0.00002830-0.00003256 0.00003043 17.5%
Mười Hai 0.00003043-0.00003777 0.00003530 36.3%
2026
Một 0.00002851-0.00003530 0.00003066 18.4%
Hai 0.00002395-0.00003066 0.00002575 -0.5%
Ba 0.00002575-0.00003028 0.00002830 9.3%
0.00002463-0.00002833 0.00002648 2.3%
Năm 0.00002547-0.00002931 0.00002739 5.8%
Sáu 0.00002739-0.00003319 0.00003102 19.8%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Bảy 0.00002543-0.00003102 0.00002734 5.6%
Tám 0.00002136-0.00002734 0.00002297 -11.3%
Chín 0.00001794-0.00002297 0.00001929 -25.5%
Mười 0.00001776-0.00002044 0.00001910 -26.2%
Mười Một 0.00001910-0.00002371 0.00002216 -14.4%
Mười Hai 0.00001731-0.00002216 0.00001861 -28.1%
2027
Một 0.00001454-0.00001861 0.00001563 -39.6%
Hai 0.00001221-0.00001563 0.00001313 -49.3%
Ba 0.00001313-0.00001630 0.00001523 -41.2%
0.00001486-0.00001710 0.00001598 -38.3%
Năm 0.00001598-0.00001877 0.00001754 -32.3%
Sáu 0.00001754-0.00002058 0.00001923 -25.7%
Bảy 0.00001923-0.00002387 0.00002231 -13.8%
Tám 0.00002231-0.00002769 0.00002588 0.0%
Chín 0.00002588-0.00003212 0.00003002 16.0%
Mười 0.00002585-0.00003002 0.00002780 7.4%
Mười Một 0.00002654-0.00003054 0.00002854 10.2%
Mười Hai 0.00002854-0.00003543 0.00003311 27.9%
2028
Một 0.00002981-0.00003429 0.00003205 23.8%
Hai 0.00003205-0.00003750 0.00003505 35.4%
Ba 0.00003505-0.00004351 0.00004066 57.0%
0.00003176-0.00004066 0.00003415 31.9%
Năm 0.00002902-0.00003415 0.00003120 20.5%
Sáu 0.00003120-0.00003872 0.00003619 39.8%
Bảy 0.00003186-0.00003666 0.00003426 32.3%

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Sáu 2024. Lúc đầu trên 0.00002589 đô la. Tối đa 0.00002633, tối thiểu 0.00001479. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002094. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001676 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -35.3%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 0.00001676 đô la. Tối đa 0.00001815, tối thiểu 0.00001309. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001552. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001408 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -16.0%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 0.00001408 đô la. Tối đa 0.00001619, tối thiểu 0.00001407. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001487. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001513 là sự thay đổi của Tháng Tám là 7.5%.

Giá JasmyCoin hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá Shiba Inu cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 0.00001513 đô la. Tối đa 0.00001513, tối thiểu 0.00001182. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001370. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001271 là sự thay đổi của Tháng Chín là -16.0%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 0.00001271 đô la. Tối đa 0.00001577, tối thiểu 0.00001271. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001398. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001474 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.0%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 0.00001474 đô la. Tối đa 0.00001830, tối thiểu 0.00001474. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001622. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001710 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 16.0%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 0.00001710 đô la. Tối đa 0.00001891, tối thiểu 0.00001643. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001753. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001767 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 3.3%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 0.00001767 đô la. Tối đa 0.00002194, tối thiểu 0.00001767. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001945. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002050 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.0%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 0.00002050 đô la. Tối đa 0.00002332, tối thiểu 0.00002026. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002147. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002179 là sự thay đổi của Tháng Hai là 6.3%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 0.00002179 đô la. Tối đa 0.00002475, tối thiểu 0.00002151. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002280. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002313 là sự thay đổi của Tháng Ba là 6.1%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 0.00002313 đô la. Tối đa 0.00002525, tối thiểu 0.00002195. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002348. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002360 là sự thay đổi của Tháng Tư là 2.0%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 0.00002360 đô la. Tối đa 0.00002562, tối thiểu 0.00002226. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002386. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002394 là sự thay đổi của Tháng Năm là 1.4%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 0.00002394 đô la. Tối đa 0.00002874, tối thiểu 0.00002394. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002587. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002686 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 12.2%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 0.00002686 đô la. Tối đa 0.00002961, tối thiểu 0.00002573. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002747. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002767 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 3.0%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 0.00002767 đô la. Tối đa 0.00003070, tối thiểu 0.00002668. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002844. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002869 là sự thay đổi của Tháng Tám là 3.7%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 0.00002869 đô la. Tối đa 0.00003123, tối thiểu 0.00002715. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002907. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002919 là sự thay đổi của Tháng Chín là 1.7%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 0.00002919 đô la. Tối đa 0.00003199, tối thiểu 0.00002781. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002972. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002990 là sự thay đổi của Tháng Mười là 2.4%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 0.00002990 đô la. Tối đa 0.00003256, tối thiểu 0.00002830. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00003030. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00003043 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 1.8%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 0.00003043 đô la. Tối đa 0.00003777, tối thiểu 0.00003043. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00003348. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00003530 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 16.0%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 0.00003530 đô la. Tối đa 0.00003530, tối thiểu 0.00002851. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00003244. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00003066 là sự thay đổi của Tháng Một là -13.1%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 0.00003066 đô la. Tối đa 0.00003066, tối thiểu 0.00002395. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002776. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002575 là sự thay đổi của Tháng Hai là -16.0%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 0.00002575 đô la. Tối đa 0.00003028, tối thiểu 0.00002575. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002752. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002830 là sự thay đổi của Tháng Ba là 9.9%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 0.00002830 đô la. Tối đa 0.00002833, tối thiểu 0.00002463. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002694. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002648 là sự thay đổi của Tháng Tư là -6.4%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 0.00002648 đô la. Tối đa 0.00002931, tối thiểu 0.00002547. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002716. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002739 là sự thay đổi của Tháng Năm là 3.4%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 0.00002739 đô la. Tối đa 0.00003319, tối thiểu 0.00002739. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002975. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00003102 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 13.3%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 0.00003102 đô la. Tối đa 0.00003102, tối thiểu 0.00002543. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002870. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002734 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -11.9%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 0.00002734 đô la. Tối đa 0.00002734, tối thiểu 0.00002136. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002475. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002297 là sự thay đổi của Tháng Tám là -16.0%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 0.00002297 đô la. Tối đa 0.00002297, tối thiểu 0.00001794. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002079. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001929 là sự thay đổi của Tháng Chín là -16.0%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 0.00001929 đô la. Tối đa 0.00002044, tối thiểu 0.00001776. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001915. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001910 là sự thay đổi của Tháng Mười là -1.0%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 0.00001910 đô la. Tối đa 0.00002371, tối thiểu 0.00001910. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002102. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002216 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 16.0%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 0.00002216 đô la. Tối đa 0.00002216, tối thiểu 0.00001731. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002006. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001861 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -16.0%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 0.00001861 đô la. Tối đa 0.00001861, tối thiểu 0.00001454. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001685. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001563 là sự thay đổi của Tháng Một là -16.0%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 0.00001563 đô la. Tối đa 0.00001563, tối thiểu 0.00001221. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001415. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001313 là sự thay đổi của Tháng Hai là -16.0%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 0.00001313 đô la. Tối đa 0.00001630, tối thiểu 0.00001313. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001445. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001523 là sự thay đổi của Tháng Ba là 16.0%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 0.00001523 đô la. Tối đa 0.00001710, tối thiểu 0.00001486. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001579. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001598 là sự thay đổi của Tháng Tư là 4.9%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 0.00001598 đô la. Tối đa 0.00001877, tối thiểu 0.00001598. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001707. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001754 là sự thay đổi của Tháng Năm là 9.8%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 0.00001754 đô la. Tối đa 0.00002058, tối thiểu 0.00001754. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00001872. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00001923 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 9.6%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 0.00001923 đô la. Tối đa 0.00002387, tối thiểu 0.00001923. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002116. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002231 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 16.0%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 0.00002231 đô la. Tối đa 0.00002769, tối thiểu 0.00002231. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002455. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002588 là sự thay đổi của Tháng Tám là 16.0%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 0.00002588 đô la. Tối đa 0.00003212, tối thiểu 0.00002588. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002848. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00003002 là sự thay đổi của Tháng Chín là 16.0%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 0.00003002 đô la. Tối đa 0.00003002, tối thiểu 0.00002585. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002842. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002780 là sự thay đổi của Tháng Mười là -7.4%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 0.00002780 đô la. Tối đa 0.00003054, tối thiểu 0.00002654. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00002836. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00002854 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 2.7%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 0.00002854 đô la. Tối đa 0.00003543, tối thiểu 0.00002854. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00003141. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00003311 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 16.0%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 0.00003311 đô la. Tối đa 0.00003429, tối thiểu 0.00002981. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00003232. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00003205 là sự thay đổi của Tháng Một là -3.2%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 0.00003205 đô la. Tối đa 0.00003750, tối thiểu 0.00003205. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00003416. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00003505 là sự thay đổi của Tháng Hai là 9.4%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 0.00003505 đô la. Tối đa 0.00004351, tối thiểu 0.00003505. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00003857. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00004066 là sự thay đổi của Tháng Ba là 16.0%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Tư 2028. Lúc đầu trên 0.00004066 đô la. Tối đa 0.00004066, tối thiểu 0.00003176. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00003681. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00003415 là sự thay đổi của Tháng Tư là -16.0%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Năm 2028. Lúc đầu trên 0.00003415 đô la. Tối đa 0.00003415, tối thiểu 0.00002902. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00003213. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00003120 là sự thay đổi của Tháng Năm là -8.6%.

Dự báo giá Shiba Inu cho Tháng Sáu 2028. Lúc đầu trên 0.00003120 đô la. Tối đa 0.00003872, tối thiểu 0.00003120. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00003433. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00003619 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 16.0%.

Giá Shiba Inu cho Tháng Bảy 2028. Lúc đầu trên 0.00003619 đô la. Tối đa 0.00003666, tối thiểu 0.00003186. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00003474. Kỳ vọng Shiba Inu vào cuối tháng, 0.00003426 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -5.3%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.