GIÁ TERRA CLASSIC HÔM NAY VÀ DỰ BÁO TUẦN TỚI


Đã cập nhật: .

Giá Terra Classic hôm nay

Giá Terra Classic tương đương 0.00008118 đô la (0.00000206 triệu đồng). Phạm vi ngày hôm nay: 0.00007480-0.00008173. Tỷ giá của ngày hôm qua: 0.00007501. Sự thay đổi của ngày hôm nay là +0.00000617 đô la, +8.23%.

Dự báo tỷ giá Terra Classic cho ngày mai, tuần tới, tháng

Ngày Thứ Giá
17/07 Thứ Tư0.00007552
18/07 Thứ Năm0.00007872
19/07 Thứ Sáu0.00008065
22/07 Thứ Hai0.00007886
23/07 Thứ Ba0.00007980
24/07 Thứ Tư0.00008110
25/07 Thứ Năm0.00008273
26/07 Thứ Sáu0.00007761
29/07 Thứ Hai0.00008424
30/07 Thứ Ba0.00008200
31/07 Thứ Tư0.00007366
01/08 Thứ Năm0.00006888
02/08 Thứ Sáu0.00006964
05/08 Thứ Hai0.00006836
06/08 Thứ Ba0.00006994
07/08 Thứ Tư0.00006968
08/08 Thứ Năm0.00006844
09/08 Thứ Sáu0.00006841
12/08 Thứ Hai0.00006927
13/08 Thứ Ba0.00006902
14/08 Thứ Tư0.00007511
15/08 Thứ Năm0.00007362
16/08 Thứ Sáu0.00006204
19/08 Thứ Hai0.00006209

Dự báo giá Terra Classic vào Thứ Tư 17 Tháng Bảy: 0.00007552 đô la, tối đa 0.00008081, tối thiểu 0.00007023. Giá Terra Classic vào Thứ Năm 18 Tháng Bảy: 0.00007872 đô la, tối đa 0.00008423, tối thiểu 0.00007321. Dự báo giá Terra Classic vào Thứ Sáu 19 Tháng Bảy: 0.00008065 đô la, tối đa 0.00008630, tối thiểu 0.00007500. Giá Terra Classic vào Thứ Hai 22 Tháng Bảy: 0.00007886 đô la, tối đa 0.00008438, tối thiểu 0.00007334.

Trong một tuần. Dự báo giá Terra Classic vào Thứ Ba 23 Tháng Bảy: 0.00007980 đô la, tối đa 0.00008539, tối thiểu 0.00007421. Giá Terra Classic vào Thứ Tư 24 Tháng Bảy: 0.00008110 đô la, tối đa 0.00008678, tối thiểu 0.00007542. Dự báo giá Terra Classic vào Thứ Năm 25 Tháng Bảy: 0.00008273 đô la, tối đa 0.00008852, tối thiểu 0.00007694. Giá Terra Classic vào Thứ Sáu 26 Tháng Bảy: 0.00007761 đô la, tối đa 0.00008304, tối thiểu 0.00007218. Dự báo giá Terra Classic vào Thứ Hai 29 Tháng Bảy: 0.00008424 đô la, tối đa 0.00009014, tối thiểu 0.00007834.

Giá Apecoin hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Trong 2 tuần. Giá Terra Classic vào Thứ Ba 30 Tháng Bảy: 0.00008200 đô la, tối đa 0.00008774, tối thiểu 0.00007626. Dự báo giá Terra Classic vào Thứ Tư 31 Tháng Bảy: 0.00007366 đô la, tối đa 0.00007882, tối thiểu 0.00006850. Giá Terra Classic vào Thứ Năm 1 Tháng Tám: 0.00006888 đô la, tối đa 0.00007370, tối thiểu 0.00006406. Dự báo giá Terra Classic vào Thứ Sáu 2 Tháng Tám: 0.00006964 đô la, tối đa 0.00007451, tối thiểu 0.00006477. Giá Terra Classic vào Thứ Hai 5 Tháng Tám: 0.00006836 đô la, tối đa 0.00007315, tối thiểu 0.00006357.

Trong 3 tuần. Dự báo giá Terra Classic vào Thứ Ba 6 Tháng Tám: 0.00006994 đô la, tối đa 0.00007484, tối thiểu 0.00006504. Giá Terra Classic vào Thứ Tư 7 Tháng Tám: 0.00006968 đô la, tối đa 0.00007456, tối thiểu 0.00006480. Dự báo giá Terra Classic vào Thứ Năm 8 Tháng Tám: 0.00006844 đô la, tối đa 0.00007323, tối thiểu 0.00006365. Giá Terra Classic vào Thứ Sáu 9 Tháng Tám: 0.00006841 đô la, tối đa 0.00007320, tối thiểu 0.00006362. Dự báo giá Terra Classic vào Thứ Hai 12 Tháng Tám: 0.00006927 đô la, tối đa 0.00007412, tối thiểu 0.00006442.

Trong 4 tuần. Giá Terra Classic vào Thứ Ba 13 Tháng Tám: 0.00006902 đô la, tối đa 0.00007385, tối thiểu 0.00006419. Dự báo giá Terra Classic vào Thứ Tư 14 Tháng Tám: 0.00007511 đô la, tối đa 0.00008037, tối thiểu 0.00006985. Giá Terra Classic vào Thứ Năm 15 Tháng Tám: 0.00007362 đô la, tối đa 0.00007877, tối thiểu 0.00006847.

Dự báo tỷ giá Terra Classic năm 2024, 2025, 2026, 2027 và 2028

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2024
Bảy 0.00006676-0.00009014 0.00007366 -8.4%
Tám 0.00005770-0.00008037 0.00007233 -10.1%
Chín 0.00005651-0.00007233 0.00006076 -24.5%
Mười 0.00006076-0.00007541 0.00007048 -12.4%
Mười Một 0.00005506-0.00007048 0.00005920 -26.4%
Mười Hai 0.00005914-0.00006804 0.00006359 -20.9%
2025
Một 0.00006359-0.00007892 0.00007376 -8.3%
Hai 0.00007134-0.00008208 0.00007671 -4.6%
Ba 0.00007671-0.00009521 0.00008898 10.6%
0.00008898-0.00011045 0.00010322 28.3%
Năm 0.00009751-0.00011219 0.00010485 30.4%
Sáu 0.00009886-0.00011374 0.00010630 32.2%
Bảy 0.00010281-0.00011829 0.00011055 37.4%
Tám 0.00010482-0.00012060 0.00011271 40.1%
Chín 0.00010818-0.00012446 0.00011632 44.6%
Mười 0.00011250-0.00012944 0.00012097 50.4%
Mười Một 0.00011589-0.00013333 0.00012461 54.9%
Mười Hai 0.00009734-0.00012461 0.00010467 30.1%
2026
Một 0.00009162-0.00010542 0.00009852 22.5%
Hai 0.00009852-0.00012228 0.00011428 42.1%
Ba 0.00009589-0.00011428 0.00010311 28.2%
0.00008055-0.00010311 0.00008661 7.7%
Năm 0.00006766-0.00008661 0.00007275 -9.5%
Sáu 0.00007275-0.00009030 0.00008439 4.9%
Bảy 0.00008439-0.00010474 0.00009789 21.7%

Tháng Thấp-Cao Cuối Tổng,%
2026 Tiếp tục
Tám 0.00007880-0.00009789 0.00008473 5.3%
Chín 0.00007764-0.00008932 0.00008348 3.8%
Mười 0.00008348-0.00009785 0.00009145 13.7%
Mười Một 0.00007428-0.00009145 0.00007987 -0.7%
Mười Hai 0.00006459-0.00007987 0.00006945 -13.7%
2027
Một 0.00006367-0.00007325 0.00006846 -14.9%
Hai 0.00006846-0.00008497 0.00007941 -1.3%
Ba 0.00006815-0.00007941 0.00007328 -8.9%
0.00006794-0.00007816 0.00007305 -9.2%
Năm 0.00007305-0.00008868 0.00008288 3.0%
Sáu 0.00006475-0.00008288 0.00006962 -13.4%
Bảy 0.00006962-0.00008641 0.00008076 0.4%
Tám 0.00008076-0.00010024 0.00009368 16.5%
Chín 0.00008712-0.00010024 0.00009368 16.5%
Mười 0.00007318-0.00009368 0.00007869 -2.2%
Mười Một 0.00007869-0.00009701 0.00009066 12.7%
Mười Hai 0.00009066-0.00010829 0.00010121 25.8%
2028
Một 0.00007907-0.00010121 0.00008502 5.7%
Hai 0.00006886-0.00008502 0.00007404 -7.9%
Ba 0.00007404-0.00009098 0.00008503 5.7%
0.00008503-0.00010553 0.00009863 22.6%
Năm 0.00009013-0.00010369 0.00009691 20.5%
Sáu 0.00009691-0.00011359 0.00010616 32.0%
Bảy 0.00008293-0.00010616 0.00008917 10.9%
Tám 0.00007678-0.00008917 0.00008256 2.6%

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Bảy 2024. Lúc đầu trên 0.00008043 đô la. Tối đa 0.00009014, tối thiểu 0.00006676. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00007775. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00007366 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -8.4%.

Giá Terra Classic cho Tháng Tám 2024. Lúc đầu trên 0.00007366 đô la. Tối đa 0.00008037, tối thiểu 0.00005770. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00007102. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00007233 là sự thay đổi của Tháng Tám là -1.8%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Chín 2024. Lúc đầu trên 0.00007233 đô la. Tối đa 0.00007233, tối thiểu 0.00005651. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00006548. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00006076 là sự thay đổi của Tháng Chín là -16.0%.

Giá Avalanche hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá đô la Úc hôm nay và dự báo 2024, 2025-2028.

Giá Terra Classic cho Tháng Mười 2024. Lúc đầu trên 0.00006076 đô la. Tối đa 0.00007541, tối thiểu 0.00006076. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00006685. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00007048 là sự thay đổi của Tháng Mười là 16.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Mười Một 2024. Lúc đầu trên 0.00007048 đô la. Tối đa 0.00007048, tối thiểu 0.00005506. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00006381. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00005920 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -16.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Mười Hai 2024. Lúc đầu trên 0.00005920 đô la. Tối đa 0.00006804, tối thiểu 0.00005914. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00006249. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00006359 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 7.4%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Một 2025. Lúc đầu trên 0.00006359 đô la. Tối đa 0.00007892, tối thiểu 0.00006359. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00006997. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00007376 là sự thay đổi của Tháng Một là 16.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Hai 2025. Lúc đầu trên 0.00007376 đô la. Tối đa 0.00008208, tối thiểu 0.00007134. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00007597. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00007671 là sự thay đổi của Tháng Hai là 4.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Ba 2025. Lúc đầu trên 0.00007671 đô la. Tối đa 0.00009521, tối thiểu 0.00007671. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00008440. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00008898 là sự thay đổi của Tháng Ba là 16.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Tư 2025. Lúc đầu trên 0.00008898 đô la. Tối đa 0.00011045, tối thiểu 0.00008898. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00009791. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00010322 là sự thay đổi của Tháng Tư là 16.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Năm 2025. Lúc đầu trên 0.00010322 đô la. Tối đa 0.00011219, tối thiểu 0.00009751. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00010444. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00010485 là sự thay đổi của Tháng Năm là 1.6%.

Giá Terra Classic cho Tháng Sáu 2025. Lúc đầu trên 0.00010485 đô la. Tối đa 0.00011374, tối thiểu 0.00009886. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00010594. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00010630 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 1.4%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Bảy 2025. Lúc đầu trên 0.00010630 đô la. Tối đa 0.00011829, tối thiểu 0.00010281. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00010949. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00011055 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 4.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Tám 2025. Lúc đầu trên 0.00011055 đô la. Tối đa 0.00012060, tối thiểu 0.00010482. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00011217. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00011271 là sự thay đổi của Tháng Tám là 2.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Chín 2025. Lúc đầu trên 0.00011271 đô la. Tối đa 0.00012446, tối thiểu 0.00010818. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00011542. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00011632 là sự thay đổi của Tháng Chín là 3.2%.

Giá Terra Classic cho Tháng Mười 2025. Lúc đầu trên 0.00011632 đô la. Tối đa 0.00012944, tối thiểu 0.00011250. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00011981. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00012097 là sự thay đổi của Tháng Mười là 4.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Mười Một 2025. Lúc đầu trên 0.00012097 đô la. Tối đa 0.00013333, tối thiểu 0.00011589. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00012370. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00012461 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 3.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Mười Hai 2025. Lúc đầu trên 0.00012461 đô la. Tối đa 0.00012461, tối thiểu 0.00009734. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00011281. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00010467 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -16.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Một 2026. Lúc đầu trên 0.00010467 đô la. Tối đa 0.00010542, tối thiểu 0.00009162. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00010006. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00009852 là sự thay đổi của Tháng Một là -5.9%.

Giá Terra Classic cho Tháng Hai 2026. Lúc đầu trên 0.00009852 đô la. Tối đa 0.00012228, tối thiểu 0.00009852. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00010840. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00011428 là sự thay đổi của Tháng Hai là 16.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Ba 2026. Lúc đầu trên 0.00011428 đô la. Tối đa 0.00011428, tối thiểu 0.00009589. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00010689. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00010311 là sự thay đổi của Tháng Ba là -9.8%.

Giá Terra Classic cho Tháng Tư 2026. Lúc đầu trên 0.00010311 đô la. Tối đa 0.00010311, tối thiểu 0.00008055. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00009335. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00008661 là sự thay đổi của Tháng Tư là -16.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Năm 2026. Lúc đầu trên 0.00008661 đô la. Tối đa 0.00008661, tối thiểu 0.00006766. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00007841. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00007275 là sự thay đổi của Tháng Năm là -16.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Sáu 2026. Lúc đầu trên 0.00007275 đô la. Tối đa 0.00009030, tối thiểu 0.00007275. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00008005. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00008439 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 16.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Bảy 2026. Lúc đầu trên 0.00008439 đô la. Tối đa 0.00010474, tối thiểu 0.00008439. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00009285. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00009789 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 16.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Tám 2026. Lúc đầu trên 0.00009789 đô la. Tối đa 0.00009789, tối thiểu 0.00007880. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00008983. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00008473 là sự thay đổi của Tháng Tám là -13.4%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Chín 2026. Lúc đầu trên 0.00008473 đô la. Tối đa 0.00008932, tối thiểu 0.00007764. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00008379. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00008348 là sự thay đổi của Tháng Chín là -1.5%.

Giá Terra Classic cho Tháng Mười 2026. Lúc đầu trên 0.00008348 đô la. Tối đa 0.00009785, tối thiểu 0.00008348. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00008907. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00009145 là sự thay đổi của Tháng Mười là 9.5%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Mười Một 2026. Lúc đầu trên 0.00009145 đô la. Tối đa 0.00009145, tối thiểu 0.00007428. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00008426. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00007987 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là -12.7%.

Giá Terra Classic cho Tháng Mười Hai 2026. Lúc đầu trên 0.00007987 đô la. Tối đa 0.00007987, tối thiểu 0.00006459. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00007345. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00006945 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là -13.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Một 2027. Lúc đầu trên 0.00006945 đô la. Tối đa 0.00007325, tối thiểu 0.00006367. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00006871. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00006846 là sự thay đổi của Tháng Một là -1.4%.

Giá Terra Classic cho Tháng Hai 2027. Lúc đầu trên 0.00006846 đô la. Tối đa 0.00008497, tối thiểu 0.00006846. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00007533. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00007941 là sự thay đổi của Tháng Hai là 16.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Ba 2027. Lúc đầu trên 0.00007941 đô la. Tối đa 0.00007941, tối thiểu 0.00006815. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00007506. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00007328 là sự thay đổi của Tháng Ba là -7.7%.

Giá Terra Classic cho Tháng Tư 2027. Lúc đầu trên 0.00007328 đô la. Tối đa 0.00007816, tối thiểu 0.00006794. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00007311. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00007305 là sự thay đổi của Tháng Tư là -0.3%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Năm 2027. Lúc đầu trên 0.00007305 đô la. Tối đa 0.00008868, tối thiểu 0.00007305. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00007942. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00008288 là sự thay đổi của Tháng Năm là 13.5%.

Giá Terra Classic cho Tháng Sáu 2027. Lúc đầu trên 0.00008288 đô la. Tối đa 0.00008288, tối thiểu 0.00006475. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00007503. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00006962 là sự thay đổi của Tháng Sáu là -16.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Bảy 2027. Lúc đầu trên 0.00006962 đô la. Tối đa 0.00008641, tối thiểu 0.00006962. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00007660. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00008076 là sự thay đổi của Tháng Bảy là 16.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Tám 2027. Lúc đầu trên 0.00008076 đô la. Tối đa 0.00010024, tối thiểu 0.00008076. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00008886. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00009368 là sự thay đổi của Tháng Tám là 16.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Chín 2027. Lúc đầu trên 0.00009368 đô la. Tối đa 0.00010024, tối thiểu 0.00008712. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00009368. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00009368 là sự thay đổi của Tháng Chín là 0.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Mười 2027. Lúc đầu trên 0.00009368 đô la. Tối đa 0.00009368, tối thiểu 0.00007318. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00008481. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00007869 là sự thay đổi của Tháng Mười là -16.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Mười Một 2027. Lúc đầu trên 0.00007869 đô la. Tối đa 0.00009701, tối thiểu 0.00007869. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00008626. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00009066 là sự thay đổi của Tháng Mười Một là 15.2%.

Giá Terra Classic cho Tháng Mười Hai 2027. Lúc đầu trên 0.00009066 đô la. Tối đa 0.00010829, tối thiểu 0.00009066. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00009771. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00010121 là sự thay đổi của Tháng Mười Hai là 11.6%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Một 2028. Lúc đầu trên 0.00010121 đô la. Tối đa 0.00010121, tối thiểu 0.00007907. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00009163. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00008502 là sự thay đổi của Tháng Một là -16.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Hai 2028. Lúc đầu trên 0.00008502 đô la. Tối đa 0.00008502, tối thiểu 0.00006886. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00007824. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00007404 là sự thay đổi của Tháng Hai là -12.9%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Ba 2028. Lúc đầu trên 0.00007404 đô la. Tối đa 0.00009098, tối thiểu 0.00007404. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00008102. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00008503 là sự thay đổi của Tháng Ba là 14.8%.

Giá Terra Classic cho Tháng Tư 2028. Lúc đầu trên 0.00008503 đô la. Tối đa 0.00010553, tối thiểu 0.00008503. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00009356. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00009863 là sự thay đổi của Tháng Tư là 16.0%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Năm 2028. Lúc đầu trên 0.00009863 đô la. Tối đa 0.00010369, tối thiểu 0.00009013. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00009734. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00009691 là sự thay đổi của Tháng Năm là -1.7%.

Giá Terra Classic cho Tháng Sáu 2028. Lúc đầu trên 0.00009691 đô la. Tối đa 0.00011359, tối thiểu 0.00009691. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00010339. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00010616 là sự thay đổi của Tháng Sáu là 9.5%.

Dự báo giá Terra Classic cho Tháng Bảy 2028. Lúc đầu trên 0.00010616 đô la. Tối đa 0.00010616, tối thiểu 0.00008293. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00009611. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00008917 là sự thay đổi của Tháng Bảy là -16.0%.

Giá Terra Classic cho Tháng Tám 2028. Lúc đầu trên 0.00008917 đô la. Tối đa 0.00008917, tối thiểu 0.00007678. Tỷ giá hối đoái trung bình là 0.00008442. Kỳ vọng Terra Classic vào cuối tháng, 0.00008256 là sự thay đổi của Tháng Tám là -7.4%.

Dự báo được cập nhật hàng ngày. Giá hối đoái được cập nhật cứ sau 15 phút.